Standpunten ANWB

Wat vindt de ANWB?

Over veel onderwerpen op gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd hebben we een mening. Hier lees je hoe wij over verschillende onderwerpen denken.

 

Mobiliteit


Auto en verkeer


Wat vindt de ANWB?

De ANWB vindt het belangrijk dat er voldoende geld is voor veilige wegen en goede bereikbaarheid. Dit wordt betaald met de opbrengsten van de autobelastingen. Maar inmiddels betaalt de Nederlandse automobilist ruim 2x zoveel (€ 15 miljard) dan door de overheid in mobiliteit wordt geïnvesteerd (€ 7 miljard). De ANWB vindt dat de autobelastingen te hoog zijn geworden en pleit voor verlaging.

Een groot deel van de autobelastingen in Nederland is bovendien ‘vast’. Dat wil zeggen dat je deze altijd betaalt, of je nu veel of weinig rijdt. Ook als je de auto niet gebruikt, loopt de belasting door. En wie een auto heeft en een keer de trein pakt, betaalt eigenlijk dubbel. Tweederde van de ANWB-leden geeft aan het principe van betalen voor het gebruik van de auto eerlijker te vinden dan het betalen voor het bezit.

Hoe meer je rijdt, hoe meer je betaalt. Het klinkt heel logisch. Maar er zijn ook een paar valkuilen. Hoe ingewikkeld wordt het systeem als we dit willen invoeren? Blijft mijn privacy gewaarborgd? Gaan de belastingen niet nog verder omhoog? Dit zijn terechte zorgen. De ANWB pleit dan ook voor zorgvuldigheid richting de overheid. Leer van de lessen van het verleden en ga eerst via pilots kleinschalig testen wat werkt en wat niet. En blijf luisteren naar de wensen van de automobilist. 

Alles over autobelastingen

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 23-10-2018)

Wat vindt de ANWB?

De ANWB zet grote vraagtekens bij het plan van de gemeente Amsterdam om benzine- en dieselauto’s per 2030 de toegang tot de stad te weigeren. Deze aankondiging veroorzaakt onrust onder mensen die in Amsterdam wonen of werken, of die de stad bezoeken. De restwaarde van hun voertuig kan onder druk komen te staan. En het is op dit moment onduidelijk wat zij het beste kunnen doen.

We zijn voorstander van het verduurzamen van de mobiliteit en het stimuleren van nul-emissie voertuigen, om zo klimaatverandering en luchtverontreiniging tegen te gaan. We dragen hier op diverse manieren aan bij, door bij leden elektrisch rijden te promoten en hier kennis over te verspreiden, en door mee te werken aan een nationaal Klimaatakkoord.

Lappendeken

In het kader van het Klimaatakkoord wordt gesproken over de ambitie om per 2030 alleen nog nieuwe auto’s zonder uitstoot te verkopen. Het Amsterdamse plan loopt hier fors op vooruit, door per 2030 álle voertuigen met uitstoot te weren. De ANWB vreest dat door dit plan in Nederland een lappendeken van nul-emissiezones ontstaat.

Zorgen over betaalbaarheid

We maken ons zorgen over de betaalbaarheid en keuzevrijheid van voertuigbezitters. De aankondiging van het actieplan kan nu al een nadelige invloed hebben op de restwaarde van huidige voertuigen. Zo worden per 2025 brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor geweerd uit de bebouwde kom, terwijl veel eigenaren niet de mogelijkheid hebben om een elektrisch voertuig aan te schaffen. Vijf jaar later vallen personenauto’s en motoren onder het verbod. De ontwikkeling van elektrische motorfietsen staat nu nog in de kinderschoenen. De gemeente kondigt flankerend beleid aan, zoals subsidie- en sloopregelingen, maar in het actieplan staan geen concrete bedragen genoemd.

Plan niet realistich

De ANWB denkt ook dat het Amsterdamse plan niet realistisch is. Het is nog onduidelijk of er in 2030 voldoende betaalbare elektrische auto’s beschikbaar zijn voor particulieren. In het plan wordt ten onrechte opgemerkt dat elektrische auto’s nu al goedkoper zijn dan benzineauto’s. Uit de laatste ANWB Elektrisch Rijden Monitor blijkt dat de totale kosten van een elektrische auto momenteel hoger zijn dan van een benzineauto. Het plan rept ook van een nationaal verkoopverbod voor nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor per 2030, maar dat is een ambitie van het kabinet.

Stuur je reactie op het actieplan in

De komende weken kunnen inwoners en organisaties reageren op het actieplan “Schone Lucht”. De ANWB zal zeker gebruikmaken van de mogelijkheden om te reageren. Leden die in Amsterdam wonen of werken, of de stad bezoeken, nodigen wij uit om hun reactie op het actieplan aan de ANWB kenbaar te maken via belangenbehartiging@anwb.nl

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 03-05-2019)

Wat vindt de ANWB?

De ANWB streeft ernaar dat haar leden in vrijheid en met plezier onderweg kunnen zijn. Door de reistijd betrouwbaarder en het verkeer overal veiliger, schoner en comfortabeler te maken, moet dit bereikt worden. Dat betekent dat onze infrastructuur op orde moet zijn. Is er voldoende capaciteit? Kan je makkelijk overstappen van de auto op bv. het openbaar vervoer? 

Afgelopen jaren is er veel bezuinigd op de investeringen in infrastructuur. Nu de files weer hard groeien en we met z’n allen steeds meer reizen, is het terugdraaien  van deze bezuinigingen hard nodig. De ANWB pleit voor extra investeringen in aanleg en onderhoud van onze wegen. Naast investeringen zullen ook andere maatregelen nodig zijn om Nederland bereikbaar te houden. Denk aan het voorkomen van ongevallen of het stimuleren van fietsen.   

Wat doet de ANWB?

Om de bereikbaarheid te verbeteren, doen onze belangenbehartigers verschillende onderzoeken met onze leden in de hoofdrol. De uitkomsten hiervan leiden tot realistische oplossingen voor de verschillende problemen. In de lobby bij verschillende overheden worden de uitkomsten gebruikt om jouw stem te laten horen en op te komen voor jouw belangen. 

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 11-09-2017)


Wat vindt de ANWB?

Camera's op het dashboard zijn in Nederland nog niet algemeen, maar wel in opkomst. De ANWB vindt de camera's handig en vindt het logisch dat er in de toekomst veel meer op de weg zullen zijn. Autofabrikanten bouwen ze zelf ook in (achtercamera voor inparkeren). Je kunt er mooie routes mee filmen en soms kunnen de beelden ook als bewijs worden gebruikt bij een ongeluk of schade.

Het gebruik van een dashboardcamera kan ook problemen opleveren. Daarvoor willen we de leden waarschuwen. “Het kan natuurlijk ook tegen je werken,'' zegt woordvoerder Van Tol,  en wat als er doden of gewonden vallen? Mag de politie die beelden opeisen om ze tegen je te gebruiken in het strafrecht? Dit worden nieuwe juridische vragen.'' 

Meestal is er geen specifieke wetgeving die het gebruik van een dashcam verbiedt of toestaat. Maar vanwege privacywetgeving en/of filmen in openbare ruimten kan het problematisch zijn. Met een dashcam worden beelden geregistreerd, waardoor personen direct of indirect (via de kentekenplaat) kunnen worden geïdentificeerd. Het – zonder toestemming van de gefilmde personen- publiceren van deze opnames is meestal niet toegestaan. 

Belangrijk is dat de dashcam zo moet worden aangebracht dat het zicht niet wordt belemmerd. De bestuurder mag niet worden afgeleid door het gebruik van de dashcam. Wij vinden dat de fabrikant in de handleiding iets zou moeten zeggen  over de beste plaats van de dashcam.
Ook mag het het gebruik van de dashcam niet hinderen of afleiden van de rijtaak. Veiligheid is tenslotte het belangrijkste. De ANWB is initiatiefnemer van het convenant tegen afleiding in het verkeer.  De  consequenties van het gebruik van dashcam’s zijn nog niet volledig te overzien. Daarom houden we in ieder geval de vinger aan de pols.

Meer info op anwb.nl over dashcams

Test van dashcams in Kampioen (2020)
Dashcam in andere landen
Verkoop van dashcams in de ANWB webwinkel

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 12-12-2018)

We streven naar 100% veiligheid, maar álle ongelukken voorkomen? Dat zal wel nooit helemaal lukken. Als het dan mis gaat, is het zaak om hulpverleners zo snel mogelijk ter plekke te krijgen.

De ANWB heeft zich sterk gemaakt voor een snelle invoering van e-Call, het automatische 112-noodsysteem in de auto. Met succes. In alle nieuwe auto’s vanaf voorjaar 2018 wordt dit oproepsysteem verplicht ingebouwd.

Hoe werkt e-Call

Bij een heftige botsing zendt het e-Call systeem onmiddellijk een alarmsignaal vanuit de auto naar de 112-meldkamer. Dit alarmsysteem heeft volgens de ANWB verschillende levensreddende voordelen.

 • De hulpinstanties zijn meteen gewaarschuwd zodra een ongeluk gebeurd is.
 • Het is precies bekend waar het ongeval heeft plaatsgevonden.
 • Ook als niemand het ongeluk heeft zien gebeuren, bijvoorbeeld ’s nachts, wordt de meldkamer toch gealarmeerd.

Het e-Callsysteem reageert op bots sensoren en het openen van de airbags. Het filmpje hieronder geeft meer informatie (Engelse ondertiteling)


Het succes van een automatisch alarmsysteem staat of valt met de snelheid waarmee hulpverleners ter plaatse zijn. Mobiele providers moeten het signaal storingsvrij doorgeven. Alle meldkamers moeten het e-Call-signaal kunnen ontvangen. De ANWB volgt de ontwikkelingen op de voet en heeft aangeboden haar ervaringen met de eigen alarmcentrale te delen met de politie en andere hulpverleningsinstanties. De ANWB verwacht dat e-Call elk jaar 40 verkeersdoden kan voorkomen.

Lees meer over Connected Car

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 15-08-2017)

Wat vindt de ANWB?

De ANWB steunt de transitie naar zero-emissie mobiliteit en ziet in de elektrische auto de belangrijkste bouwsteen om deze ambitie te realiseren. Een elektrische auto is een comfortabel, schoon en zuinig alternatief voor de huidige brandstof auto. De elektrische auto stoot minder CO2 uit (met duurzaam opgewekte stroom geen) en produceert lokaal aanzienlijk minder schadelijke stoffen (fijnstof). Bekijk hier de milieuprestaties van de elektrische auto

Tegelijkertijd zien we dat de consument een groot aantal belemmeringen ervaart om over te stappen op een elektrische auto. De belangrijkste zijn de aanschafprijs, de actieradius, de beschikbaarheid van laadinfrastructuur en de beschikbaarheid van modellen. De ANWB heeft er vertrouwen in dat de komende jaren een groot aantal van deze belemmeringen weggenomen zal worden. Aangezien de overheid daar volgens ons een sleutelpositie in heeft, vormt dit de kern van onze lobby: wegnemen van praktische belemmeringen. De ANWB streeft naar elektrische mobiliteit die betaalbaar en aantrekkelijk is voor iedereen. Concreet levert dat een aantal standpunten op:

 • De ANWB vindt dat een elektrische auto financieel haalbaar moet zijn voor álle automobilisten. Daarvoor zijn tijdelijke stimuleringsmaatregelen nodig, waar zowel zakelijke als particuliere rijders gebruik van kunnen maken.
 • Wat betreft de aanschafsubsidie voor nieuwe elektrische auto’s pleiten wij voor een hoger budget voor 2021. Inmiddels is het jaarbudget voor 2021 nagenoeg op terwijl het jaar nog moet beginnen. Particuliere autokopers hebben hierdoor nauwelijks meer de mogelijkheid om komend jaar gebruik te maken van de subsidie voor nieuwe elektrische personenauto’s. Wij maken ons grote zorgen dat hierdoor de prille uitrol van elektrisch rijden in de consumentenmarkt komend jaar alweer stagneert. Dit is extra zorgelijk omdat een volwassen tweedehandsmarkt over een aantal jaar afhankelijk is van voldoende aanbod. Alleen bij voldoende instroom van nieuwe elektrische auto’s in de aankomende jaren zal er een volwassen tweedehandsmarkt kunnen ontstaan vanaf 2025.

 • De ANWB pleit voor een dekkend interoperabel (snel) laadnetwerk in Nederland en Europa. Dat betekent concreet: laadpalen in gemeenten en op het werk en voldoende snellaadpunten onderweg.
 • De ANWB pleit voor maximale prijstransparantie 'aan de paal'. Het moet voor de elektrische rijder altijd duidelijk zijn wat hij/zij moet betalen voor stroom.
 • De ANWB pleit voor maximale transparantie over de milieuprestaties van de elektrische auto. De overheid moet zich inspannen voor verantwoorde winning van benodigde aardmaterialen en regels m.b.t. verantwoorde en volledige recycling van batterijen.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 01-12-2020)


Wat vindt de ANWB?

De laatste jaren zien we een nieuw probleem ontstaan voor verkeersveiligheid in de vorm van ‘afleiding’ in het verkeer, bijvoorbeeld door het gebruik van smartphones tijdens het rijden. Dit brengt een groot risico met zich mee voor de verkeersveiligheid. Het gebruik van social media en (niet handsfree) bellen zijn in het bijzonder tijdens het rijden gevaarlijk. Een vuistregel die wel eens wordt gehanteerd: als je 1 seconde op je telefoon kijkt, zie je 15 meter lang niets op de weg. De ANWB roept alle weggebruikers dan ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen en geen sociale media te gebruiken bij deelname aan het verkeer. Het geldende verbod op handheld bellen achter het stuur moet intensief worden gehandhaafd.

Tegelijkertijd is het de vraag of je de smartphone helemaal uit de auto kunt verbannen. Deze wordt namelijk ook vaak gebruikt voor rijtaakondersteunende functies, zoals routenavigatie, die ook weer kunnen bijdragen aan meer verkeersveiligheid of een betere doorstroming. Bijvoorbeeld door het geven van dynamische verkeersinformatie (lokale files en opstoppingen) en waarschuwingen voor potentieel gevaarlijke situaties, zoals gladheidsmeldingen. Deze functionaliteiten moeten dan wel op een zodanige manier gebruikt kunnen worden dat dit geen negatieve invloed heeft op de rijtaak, bijvoorbeeld via spraak. 

Overigens is ‘afleiding in het verkeer’ ook één van de punten in het verkeersveiligheidsmanifest, dat de ANWB samen met 31 andere organisaties recent heeft aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. 

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 23-10-2018)

De snelheid van auto’s bepaalt in belangrijke mate hoe ernstig de afloop is bij een aanrijding. Zeker met kwetsbare verkeersdeelnemers. De snelheid wordt normaal gesproken in toom gehouden door handhaving, drempels en flitskasten. 

Er is nu sprake van ISA, een Intelligente SnelheidsAssistent, die in auto’s kan worden ingebouwd en er voor zorgt dat de maximum snelheid niet meer wordt overschreden. Er doet zich vervolgens het dilemma voor: is men bereid eigen verantwoordelijkheid/keuzevrijheid in te leveren voor veiligheidswinst? En zo ja, in welke mate en onder welke voorwaarden?

Draagvlak

We hebben onderzoek gedaan onder de leden naar het draagvlak voor ISA, de intelligente snelheidsassistent. Ongeveer de helft van de leden vindt het een goed idee om auto’s met ISA uit te rusten. Ze vinden dat  het verkeer er veiliger van wordt, dat het goed is voor het milieu en dat het het aantal boetes vermindert. 

De andere helft van de leden vindt de invoering van ISA een minder goed idee. Zij vinden het betuttelend en de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

Alleen rond scholen en in 30 km gebieden vond ongeveer 60% van de ondervraagden ISA acceptabel.

Wat vindt de ANWB?

ISA, de Intelligente SnelheidsAssistent, kan in auto’s worden ingebouwd en zorgt ervoor dat de maximum snelheid niet meer wordt overschreden.  
Ongeveer de helft van de leden vindt het een goed idee om auto’s met ISA uit te rusten. Het verkeer wordt veiliger. De andere helft vindt de invoering van ISA betuttelend.\

Alleen rond scholen en in 30 km gebieden vond ongeveer 60% van de ondervraagden ISA acceptabel.
Wanneer de ANWB te maken heeft met initiatieven om ISA in te voeren zullen we dat alleen rond scholen en in 30 km gebieden steunen. 

We zijn ons ervan bewust dat op termijn, met de introductie van de zelfrijdende auto, dit probleem waarschijnlijk niet meer aan de orde is. De auto’s zullen zo worden geprogrammeerd dat ze zich aan de snelheid houden. 

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 23-04-2019)

Wat vindt de ANWB?

ANWB wil jaarlijks 1 miljard extra voor wegen

Een van de gevolgen van de sterke economische groei is dat de mobiliteit toeneemt. En daarmee de files op onze wegen. De weg is een belangrijke economische factor. En het is daarom gerechtvaardigd om, met sterke economische groei, ook voortvarend  in de mobiliteit te investeren: in wegen, spoor en fietsvoorzieningen. 

De filecijfers van de ANWB geven de sterke groei al enige tijd aan en ook het recente rapport van het Kennisinstituut van het Ministerie komt met gelijkluidende conclusies voor de groei van mobiliteit in de toekomst. De ANWB constateert dat voor de opvang van die groei de komende jaren fors meer geld nodig is. Eén  miljard per jaar in plaats van de gereserveerde 100 miljoen. 

Er is naast geld voor nieuwbouw en onderhoud bovendien veel meer geld nodig voor incident management om de gevolgen door ongevallen te verminderen. Al het beschikbare geld moet naar mening van de ANWB nu geïnvesteerd worden en niet doorgeschoven naar de periode na 2030. 

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 30-10-2018)


Wat vindt de ANWB?

De meeste ANWB-leden hebben een auto en ze gebruiken die zowel privé als zakelijk. De belastingen op auto’s zijn een grote kostenpost. Daarnaast vinden leden autobelastingen ingewikkeld, onvoorspelbaar en op onderdelen ook oneerlijk. Zij staan in meerderheid negatief tegenover het verhogen van de autobelastingen.

De ANWB vindt dat er een autobelastingstelsel moet komen dat eerlijk, evenwichtig en toekomstvast is. Uiteindelijk moet voor elk motorvoertuig per kilometer de juiste prijs worden betaald: voor het gebruik van het voertuig en van de weg.

Het klinkt simpel: betalen voor wat je gebruikt. Maar er zitten ook haken en ogen aan. Als een toekomstig kabinet aan de slag wil met kilometerbeprijzing, dan zal de ANWB dit daarom kritisch beoordelen. In ieder geval stelt de vereniging 3 randvoorwaarden:

 1. Niet duurder: alle vaste autobelastingen worden volledig afgeschaft. De totale autobelastingen gaan niet omhoog. De automobilist gaat er gemiddeld op vooruit.
 2. Simpel en betrouwbaar: het betalen per kilometer is zo simpel mogelijk. Begin klein en stel bij waar nodig. De privacy van de automobilist is altijd gegarandeerd. 
 3. Draagvlak onder de automobilist: de overheid moet rekening houden met de wensen en zorgen van de automobilist.

Toekomstplan van de ANWB voor autobelastingen

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 20-11-2018)

Wat vindt de ANWB?

Mobiliteitstafel
De ANWB heeft het afgelopen jaar op verzoek van het kabinet meegedacht en deelgenomen aan de Mobiliteitstafel. Als mobiliteitsdienstverlener van de toekomst wil de ANWB actief bijdragen aan de overgang (transitie) naar zero-emissie mobiliteit. Het uitgangspunt van de Mobiliteitstafel om te streven naar zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050 met daarbij de randvoorwaarden dat mobiliteit schoon, betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond moet zijn steunen wij volledig.

Elektrische auto belangrijke bouwsteen
De ANWB ziet in de elektrische auto een belangrijke bouwsteen in de transitie naar zero-emissie mobiliteit. Echter, op dit moment rijden nog maar weinig particulieren elektrisch. Van alle elektrische auto’s in Nederland is slechts rond de 2% in particulier bezit. Uit de Elektrisch Rijden Monitor blijkt dat verreweg het grootste deel van de Nederlanders hun auto tweedehands koopt. Daarom is de inzet van de ANWB aan de Mobiliteitstafel geweest om een elektrische auto betaalbaar en bereikbaar te maken voor de particuliere rijder, met de nadruk op voldoende betaalbaar tweedehands aanbod de komende jaren. Daarbij hebben we ons er voor ingezet dat de stimuleringsmaatregelen voor elektrisch rijden niet zouden resulteren in een hogere rekening voor de huidige benzine/diesel-rijders

Daarnaast hebben we ons ingezet voor alternatieven voor de auto. We hebben gepleit voor meer aandacht voor de fiets en in het bijzonder de elektrische fiets als alternatief voor de zogenaamde ‘last mile’. Ook maatregelen om consumenten bewuster/duurzamer te laten reizen zijn door ons ingebracht.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 28-6-2019)


Wat vindt de ANWB?

De ANWB is voorstander van schone lucht en steunt de overgang naar verkeer zonder schadelijke uitstoot. Een milieuzone kan op onze steun rekenen wanneer deze daar substantieel aan bijdraagt.

In de praktijk geldt dat met name bij grote steden met een aanzienlijk verkeersaanbod.

Bij invoering van een milieuzone ziet de ANWB de noodzaak voor aanvullende maatregelen om te garanderen dat al onze leden de stad in kunnen. Denk hierbij aan uitzonderingen (bv. voor oldtimers), ontheffingen (bv. voor gehandicapten), een overgangsregeling en compensatie voor mensen die fors beperkt worden in hun mobiliteit of genoodzaakt worden hun voertuig te vervangen.

Verder moet er naar worden gestreefd dat net als in Nederland ook in Europa, de invoering met dezelfde regels, aanduiding en methode van handhaving gebeurt. Er moet worden voorkomen dat er een lappendeken ontstaat wanneer elk land zijn eigen regeling in voert. 

Maar ook zonder het instellen van een milieuzone zijn er maatregelen die de lucht in de stad schoner kunnen maken. Denk dan bijvoorbeeld aan het stimuleren van het openbaar vervoer en elektrische mobiliteit, parkeerbeleid, verkeersmaatregelen of zelfs een heel verkeerscirculatieplan. Zeker in kleinere steden hebben deze, soms ook goedkopere, maatregelen onze voorkeur. 

Tot slot wil de ANWB dat ook andere bronnen van luchtvervuiling dan het personenverkeer worden aangepakt.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 18-09-2020)

Wat vindt de ANWB?

De ANWB streeft ernaar dat haar leden in vrijheid en met plezier onderweg kunnen zijn. Intelligente voertuigsystemen kunnen hier een bijdrage aan leveren door energiebesparing, lagere uitstoot van CO2, veiliger en comfortabeler rijden en minder files.

Platooning kan in de toekomst bijdragen aan meer veiligheid, een betere doorstroming en een lager energieverbruik. Om die reden vindt de ANWB het belangrijk dat er proeven worden gehouden, zoals met platooning. Belangrijke randvoorwaarden zijn daarbij dat technologie op veilige manier toegepast kan worden en dat de privacy (van data) is gewaarborgd. De ANWB is van mening dat de consument zelf moet kunnen bepalen wie toegang krijgt tot de data die door de auto worden verzameld.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 11-09-2017)


Wat vindt de ANWB?

De ANWB vindt het belangrijk dat er specifieke regelgeving komt die de automobilist en zijn privacy beschermt. Hiervoor zijn we druk aan het lobbyen in Den Haag en in het Europarlement. Onderstaande uitgangspunten zijn daarbij cruciaal:

 • De automobilist moet keuzevrijheid hebben in welke data worden verzameld, met welk doel en wie toegang krijgt tot deze data.
 • De automobilist moet van dienstverlener kunnen wisselen.
 • De automobilist moet het gebruik en verzenden van gegevens kunnen deactiveren.
 • De data moeten zeer goed beveiligd zijn om de kans op hacken te minimaliseren.

Kijk voor meer informatie over privacy bij de veelgestelde vragen over ANWB Connected.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 23-10-2018)

In de literatuur wordt geen doorslaggevend bewijs gevonden dat reclame-uitingen langs de weg slecht zijn voor de verkeersveiligheid. Alleen als borden letterlijk het zicht ontnemen zijn ze natuurlijk ongewenst.  Weggebruikers zijn prima in staat (ook al doen ze dat niet bewust) om juist de relevante signalen op te pikken. Anders zou het rijden in de binnenstad, met al zijn externe prikkels, nagenoeg onmogelijk worden. Reclameborden die lijken op voor de weggebruiker relevante verkeersborden zijn wel verstorend. 

Wel slecht voor de verkeersveiligheid zijn: bewegende reclame, erg fel oplichtende reclame (de LED borden langs de snelwegen), en andere reclame-uitingen die de aandacht gedurende langere tijd vasthouden. De aandacht van de weggebruiker mag niet wegdraaien van waar hij hoort (op de weg zelf). 

Verstoring van de omgeving

Ook om andere redenen worden borden langs de weg bekritiseerd. Borden kunnen  het uitzicht, cq het landschap verstoren. Ze passen niet in de omgeving. Het is een ratjetoe van soorten en maten en uitvoeringen. Veel wegbeheerders (we hebben het dan vooral over Rijkswaterstaat en Provincie) willen die borden kwijt. Soms kunnen provincies borden weren op grond van provinciale verordeningen. Maar er zijn geen wettelijke regelingen.
Voor alle duidelijkheid, het argument van afleiding door die borden is niet het probleem, tenzij reclameborden op een bijzonder complex punt staan. 

Positief effect van borden en objecten langs de (snel)weg

De impulsen voor de weggebruikers rijdend op snelwegen zijn relatief gering. Zo gering dat men in Frankrijk langs de doorgaande autoroutes juist elementen (kunstobjecten) toevoegt die de automobilisten alert moeten houden.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 11-09-2017)

Wat vindt de ANWB?

 • Hoe hoger de snelheid, hoe groter de kans op een ongeval en hoe ernstiger de gevolgen;
 • snelheid beinvloedt het milieu; gezondheidsnormen moeten worden gerespecteerd;
 • met hogere snelheden ben je eerder op je bestemming. Een goed samenhangend snelwegennet is nodig. Het beperken van snelheden moet begrijpelijk en nodig zijn;
 • vooral op snelheid wordt bekeurd. Misverstanden rond de geldende maximum snelheid moeten worden voorkomen. 

Hieronder geven we per soort weg aan hoe de ANWB tegen dit type weg aankijkt in relatie tot de snelheid.

Woonerf

Is duidelijk mits de inrichting van de straten in orde is. Daarover is tegenwoordig weinig discussie. Er worden weinig woonerven aangelegd. Des te meer 30 km/uur straten.

30 km straten

Inrichting van de straten noodzaakt vrijwel nergens om ook echt 30 km te rijden. Bovendien is 30 km erg langzaam als er geen fysieke maatregelen zijn genomen zoals drempels of bloembakken.  

Daarentegen: Qua veiligheid is 30 veel beter dan 50 km. Bij 30 km/uur is de kans op een dodelijk ongeval nog geen 10%; bij 50 km/uur is die kans ongeveer 50%.

Het fietspad

Op het fietspad rijdt nu een rijke schakering aan 'langzaam' verkeersdeelnemers. Fietsen, elektrische fietsen, bakfietsen, tandemfietsen, race- en trimfietsen, snorfietsen etc.; ze rijden naast elkaar, halen in, al dan niet telefonerend of app-end. Het zijn kinderen in alle leeftijden, ouderen, sportievelingen en waaghalzen.
En in de gebieden waar zich dit voordoet zijn de fietspaden over het algemeen smal en de opstelruimtes bij kruispunt beperkt. Door het verschil in gebruikers is er ook verschil in snelheid en is er veel behoefte om in te halen. Dat gaat lastig. Kortom: te weinig ruimte op het fietspad.  

Wat vindt de ANWB?

Om een en ander soepeler te laten verlopen en daarmee risico's te verminderen zouden we kunnen denken aan een maximum snelheid voor het fietspad,  bijvoorbeeld 20 of 25 km. Er hoeven niet per se borden te staan; het fietspad moet erop ontworpen worden.  
We moeten komen tot een situatie waarin er voor de fietsers meer ruimte komt waardoor snelheidsverschillen op het fietspad minder problematisch worden. (m.b.v. methodiek Verkeer in de Stad).

Stadsweg 50 en 70 km

Dit zijn wegen in de stad waar vooral verkeer verwerkt wordt.

NB. Op deze wegen gebeuren de meeste  ongevallen; samen met de 80 km wegen buiten de bebouwde kom. Hier is het vooral belangrijk dat de maximum snelheid logisch is gezien de inrichting van de weg.

Wat vindt de ANWB?

De herkenbaarheid van de maximum snelheden op deze wegen moet verbeterd worden.

 • Wegen met drie rijstroken een max snelheid van 70 km.
 • 2 x 2-strooksweg in principe 70 km, op de kruispunten 50 km.
 • Enkelstrooks verkeersweg in stedelijk gebied 50 km. 

Buiten de bebouwde kom 60 en 80 km wegen

Op 80 km wegen gebeuren veel ongevallen. Net als op de 50 km wegen binnen de bebouwde kom. De inrichting van de wegen is van groot belang hoeveel risico een 80 km weg oplevert. 

Wat vindt de ANWB?

Met een scheiding van het verkeer dat elkaar (met een metertje tussenruimte) tegemoetkomt wordt het veiliger. Afschermen van onveilige elementen in wegontwerp zoals bomen, sloten, palen. m.b.v. Eurorap.

Het is nodig meer uniformiteit te brengen in strepenpatroon en bijbehorende snelheid.

Verder is er weinig discussie over de maximum snelheden 60/80 km op deze wegen. Het principe is goed, het moet alleen worden verbeterd in consequente uitvoering.

Autosnelwegen

Er is veel variatie in maximum snelheden. Dat maakt het voor de weggebruiker ingewikkeld en onduidelijk:

Autoweg of Autosnelweg 100 km of harder dan 100 km? 130 km is de algemene limiet; uitzonderingen zijn er door borden;  uitzonderingen daarop door onderborden.
Reden van verschillende limieten is vaak ondoorzichtig. Geopende spitstroken bieden meer rijstroken. Dat is prettig,  maar de maximumsnelheid gaat naar beneden.
Wegwerkzaamheden met snelheidsbeperking zonder dat daar een reden voor is. Zonder dat er gewerkt  wordt.

Wat vindt de ANWB?

Bij opening van spitstrook geen lagere maximumsnelheid meer.
Meer c.q. duidelijkere aanduidingen welke maximum snelheid geldt, zodat overtredingen niet worden veroorzaakt door onduidelijkheid of twijfel.

Bij wegwerkzaamheden

Als er ergens gewerkt wordt aan de weg snappen de weggebruikers dat ze hun snelheid moeten aanpassen vanwege

 • de persoonlijke veiligheid van de wegwerkers, 
 • het andere wegverloop,
 • beperkte ruimte

Wat vindt de ANWB?

Wanneer er geen sprake is van die veranderde omstandigheden mag de snelheden niet afwijken van de gangbare snelheid. Snelheidsbeperkingen die worden neergezet om aansprakelijkheid af te wenden zijn erg slecht voor de geloofwaardigheid van snelheidsbeperkingen in het algemeen. 
Snelheidsbeperkingen die door de aannemer worden vergeten of die uit gemakzucht zonder reden blijven staan, zijn ook slecht voor de geloofwaardigheid van bebording. Dit soort onzorgvuldigheid moet leiden tot een correctie van de aannemer die in gebreke blijft. 
Actie: bevorderen geloofwaardigheid van snelheidsbeperkingen. 

Consistentie boetebeleid

Snelheidsbeperkingen moeten een doel dienen. Boetebeleid moet daaraan gekoppeld zijn.
Meestal is dat een 

 1. verkeersveiligheidsdoel
 2. duurzaamheidsdoel  
 3. landschappelijk/natuurdoel.

Verkeersveiligheidsdoel

Het is logisch dat er voornamelijk wordt gecontroleerd op snelheid op die punten waar dat er toe doet: de wegen of plaatsen waar de onveiligheid het grootst is. Of waar we het behoud van veiligheid het belangrijkst vinden (bij scholen).
Als voorwaarde mag daarbij worden gesteld dat  uit het wegontwerp de bijbehorende snelheid als het ware vanzelf volgt. Dat is uiteraard niet - als met een kraan - exact te doseren , maar het idee moet duidelijk zijn.  Vb. In de buurt van scholen moeten de straten zo zijn ingericht dat weggebruikers daar begrijpen dat ze te maken hebben met schoolomgeving, kinderen, etc. Dat kan door inrichting of door een bijbehorende entourage te creëren.

Duurzaamheidsdoel

Wanneer de gezondheid van omwonenden van een weg te lijden heeft onder  de  uitstoot en het geluid van het verkeer moeten de noodzakelijke maatregelen worden getroffen om hen te beschermen. 
We moeten voor ogen houden dat ons Hoofdwegennet bedoeld is voor het doorgaande verkeer over langere afstanden. Daar moet de kwaliteit op zijn afgestemd. Bij die functie van de weg hoort ook een hoge snelheid (120 of 130 km/u).
Omgeving moet je in principe beschermen voor de negatieve effecten van een dergelijke weg: afstand groot genoeg, schermen die fijnstof afvangen of geluid tegen houden, driedubbel glas aan woonhuizen of anderszins. 
Als er voldoende beschermende maatregelen zijn getroffen en de bewoners geen negatief effect ervaren van de weg, moet overwogen worden of de snelheid niet weer omhoog kan in overeenstemming met de functie van de weg.

Landschappelijk/natuurdoel

De natuur (flora en fauna) kan te lijden hebben van het verkeer. Hiervoor valt een soortgelijke redenering te houden als hierboven onder 'duurzaamheidsdoel'. Zij het dat de belaste partij hier de natuur is en niet de omwonenden.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 21-11-2018)

Wat vindt de ANWB

Voor de veiligheid en leefbaarheid in onze dorpen en steden zou de snelheid op veel wegen binnen de bebouwde kom verlaagd moeten worden naar 30 km/uur. Maar op een deel van de wegen blijft 50 km/uur een passende limiet.

In de afgelopen jaren is binnen (en buiten) de verkeerskundige vakwereld veel discussie geweest over het al dan niet instellen van 30 km/uur als standaardsnelheid binnen de bebouwde kom. Verschillende partijen publiceerden hun eigen visie hierop of startten er onderzoek naar. De ANWB introduceerde de ontwerpmethodiek 'Verkeer in de Stad'.

Het debat in de vakwereld heeft tot de conclusie geleid dat er een hiërarchie in het verkeersnetwerk nodig blijft. Nu is er een tweedeling:  verkeersaders (50km/u) voor doorstroming en verblijfsgebieden (30km/u) voor erftoegang. Als je overal 30km/u toepast valt dit onderscheid weg. Dat heeft tot gevolg dat de positieve effecten op bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid overboord gegooid worden. De ANWB doet daarom, samen met SWOV en enkele andere mobiliteitsprofessionals, het volgend pleidooi: Van 50 naar 30! (Maar niet overal)

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 28-10-2020)

Wat vindt de ANWB?

De ANWB vindt het belangrijk dat je veilig van A naar B komt. Een vluchtstrook is nodig om in geval van pech of van een ongeval op een veilige plek te kunnen staan en om het andere verkeer niet te hinderen. Door de toegenomen drukte kan het nodig zijn om tijdelijk de vluchtstrook om te zetten in een extra rijstrook: de spitsstrook; de doorstroming wordt er beter van. Extra voorzieningen zoals pechhavens, harde berm en camerabewaking zijn dan wel een vereiste om zoveel mogelijk te voorkomen dat gestrande weggebruikers risico lopen. 

Maar omdat de verkeersdrukte niet minder wordt, maar structureel  toeneemt vindt de ANWB dat structureel een extra rijstrook moet worden aangelegd; met behoud van vluchtstrook. De mensen die wel eens met pech hebben gestaan kennen de waarde van de vluchtstrook.

Spitsstroken die links van de weg liggen zijn vaak relatief smal en worden geopend met een lagere maximum snelheid. De ANWB vindt dat deze spitsstroken moeten worden omgebouwd tot een volwaardige veilige rijstrook die altijd open kan zijn. Op die manier wordt én de verkeersveiligheid én de doorstroming verbeterd. Ook moet onderzocht worden of bij deze spitsstroken een lagere maximumsnelheid nodig is.

Wat doet de ANWB?

De ANWB heeft de politiek opgeroepen om te onderzoeken welke spitsstroken op korte termijn tot volwaardige rijstrook kunnen worden omgebouwd. Ook heeft de ANWB gevraagd om de vluchtstroken te handhaven met het oog op de verkeersveiligheid.

Momenteel vinden er regelmatig ongevallen plaats doordat rode kruizen boven rijstroken worden genegeerd. Voordat de spitsstroken werden aangelegd, had het rode kruis een bijzonder dwingende betekenis. Toen het rode kruis ook werd ingezet bij de spitsstroken, nam het dwingende karakter van het rode kruis af. Dit betekent dat het er momenteel extra ongevallen plaatsvinden als een rode kruis wordt genegeerd in geval van pech of wegwerkzaamheden. De ANWB vindt dat de betekenis van het rode kruis eenduidig en onomstreden moet zijn. Dit zien we tevens als extra argument de spitsstroken om te bouwen naar volwaardige rijstrook.
 

 

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 23-10-2018)

Wat vindt de ANWB?

Verkeersveiligheid heeft voor de ANWB een hoge prioriteit. De ANWB pleit voor een verkeersboetestelsel dat leidt tot veiliger gedrag in het verkeer. De hoogte van het boetebedrag moet het risico van de overtreding op de verkeersveiligheid reflecteren; verkeersdeelnemers moeten zich hier bewust van zijn. Daarbij onderstreept de ANWB dat verkeersboetes niet gebruikt moeten worden als inkomstenbron om begrotingen te sluiten, maar ten goede moeten komen aan de verkeersveiligheid.  

Zie ook de resultaten van het ledenonderzoek

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 11-03-2019)

Wat vindt de ANWB?

De ANWB is positief over het voornemen van de minister om de verlichting op de snelwegen ’s avonds en ’s nachts weer aan te zetten. Het draagt zeker in complexe situaties bij aan de verkeersveiligheid en het comfort van weggebruikers. Daarbij vinden wij het belangrijk dat zo spoedig mogelijk wordt overgegaan op LED verlichting, zowel vanuit het oogpunt van duurzaamheid als de mogelijkheden die LED verlichting biedt om de lichtsterkte te reguleren.

Alternatieve methoden

 • LED verlichting heeft veel voordelen tov de traditionele verlichting: goede gelijkmatige verlichting van de weg; betere kleurherkenning, comfortverhoging mn voor ouderen, energiebesparing, besparing op slijtage armaturen, regelbaar naar behoefte (calamiteit of weer).  Zie bijlage. Uiteraard moet er eerst geinvesteerd worden in de armaturen voordat de besparingen kunnen worden geboekt. 
 • meer reflectoren toepassen om wegverloop aan te geven. Verdient, waar mogelijk en waar nodig aanbeveling. Met name op die wegen waar geen verlichting aanwezig is. Gezien de huidige praktijk met toepassing reflectoren zal dit weinig extra kosten. Reflectoren zijn standaard opgenomen in de markering van de autosnelwegen. 
 • Verlichtingsarmaturen om-en-om uitzetten. Levert ongeveer een 50% reductie. Dit is technisch problematisch, maar bovendien levert dit een zeer riskant wegbeeld waarbij grote objecten helemaal kunnen wegvallen in de donkerder gedeelten van de weg. Qua verkeersveiligheid ongewenst. 

Onze conclusie ten aanzien van aan/uitzetten verlichting langs rijkswegen 

 • De veiligheid heeft er nauwelijks onder te lijden wanneer de verlichting langs snelwegen wordt uitgeschakeld, uitgezonderd complexe situaties én de periode 05.00 tot 09.00 en van 17.00 tot 23.00. 
 • het comfort voor weggebruikers loopt fors terug wanneer verlichting wordt uitgezet. 
 • Verlichting moet worden aangezet bij slecht weer. Als de mogelijkheid er is, is het vreemd die niet te benutten.  
 • Onze leden blijken er geen moeite mee te hebben als – onder borging van de verkeersveiligheid – er zuiniger met de energie wordt omgesprongen en de visuele verontreiniging wordt tegengegaan. 
 • Maar veel beter is het om over te gaan op LED verlichting. Zowel qua veiligheid, rijcomfort, energie besparing en regelbaarheid. 

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 31-07-2019)


Wat vindt de ANWB?

De ANWB ziet veel voordelen in de ontwikkeling van de zelfrijdende auto vanwege de mogelijkheden die het biedt om verkeer veiliger, schoner en comfortabeler te maken en op die manier bij te dragen aan de missie van de ANWB om haar leden in vrijheid en met plezier onderweg te laten zijn.

Voordat auto’s daadwerkelijk in staat zijn om het rijden volledig van ons over te nemen moeten nog een groot aantal stappen worden gezet. In de ontwikkeling naar volledig zelfrijdende auto’s  schuilt in de tussenfase (waarin de auto grotendeels maar nog niet volledig zelfrijdend is) een groot risico voor de verkeersveiligheid. De gebruiker van de auto is niet meer actief aan het autorijden, maar moet deze rol wel weer binnen enkele seconden kunnen oppakken. Bijvoorbeeld bij een complexe verkeerssituatie of het binnenrijden van een stad. Dit is een zeer risicovolle overgangsfase met een grote kans op fouten. Deze fase van ontwikkeling zou naar de mening van de ANWB niet op de openbare weg moet worden gebracht.

Gebruiker centraal

Om de voordelen ook daadwerkelijk te realiseren is het belangrijk dat de gebruiker centraal staat in plaats van de technologische mogelijkheden. Zeker ook in de huidige ontwikkelfase van voertuig en systemen. Dat gebeurt nu nog onvoldoende.

De ANWB zet de gebruiker centraal en zet zich daarbij in voor betaalbare voertuigen waarbij de gebruiker kan rekenen op:

 • Europese wet en regelgeving voor standaardisatie en uniformiteit;
 • Gebruiksvriendelijke en uniforme werking en bediening van systemen;
 • Goede uitleg en opleiding ten aanzien van gebruik en systemen;
 • Afdoende verzekering en duidelijkheid over aansprakelijkheid.

Een autonoom of zelfrijdende auto produceert continu enorme hoeveelheden (privacy gevoelige) data die voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden.
De ANWB vindt dat de gebruiker keuzevrijheid moet hebben welke data wordt verzameld, met welk doel en wie toegang krijgt tot deze data.

Daarom zet de ANWB zich in voor:

 • Een open platform waarbij de gebruiker bepaalt welke dienstverlener toegang krijgt tot welke data;
 • Opt-out mogelijkheid waarbij de voertuiggebruiker de optie heeft om het gebruik en verzenden van gegevens te deactiveren;
 • Transparantie: de gebruiker moet duidelijk worden geïnformeerd welke data worden verzameld, waar deze naartoe gaan en waarvoor deze worden gebruikt;
 • Beveiliging: de data moeten zeer goed beveiligd zijn om de kans op hacken te minimaliseren.

De ANWB zet zich richting de auto-industrie, in politiek Den Haag en Brussel in om bovenstaande standpunten mee te laten nemen in de besluitvorming.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 23-10-2018)


Wat vindt de ANWB?
 

 • Rijstrookondersteuning kan de bestuurder behulpzaam zijn bij de rijtaak en een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Maar daarvoor moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan.
 • Verbetering van het systeem is nodig. Juist omdat veel automobilisten het systeem blindelings vertrouwen moet het onder alle omstandigheden werken. Bovendien moet het duidelijk zijn wanneer het systeem niet in werking is. Daarnaast vraagt de gebruiker een meer gebruiksvriendelijke en uniforme werking van de systemen. 
 • Wegbeheerders kunnen een goede werking van het systeem bevorderen door de wegbelijning te verbeteren:  zichtbaarheid, ook onder natte omstandigheden en bij nacht en schemer. Wegmarkeringen op 60 km/u wegen en doorgetrokken lijnen bij toe- en afritten langs spitsstroken.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 23-10-2018)

Fiets, scootmobiel, brom- en snorfiets

Wat vindt de ANWB?

ANWB-leden moeten onbezorgd en met plezier kunnen fietsen. Dat betekent dus ook dat je je fiets op een veilige manier moet kunnen stallen, bijvoorbeeld in een bewaakte fietsenstalling. En als die er niet is moet je je fiets goed op slot zetten, met twee sloten, aan de vaste wereld. Als je fiets toch gestolen wordt, moet je op eenvoudige wijze aangifte kunnen doen. Die aangifte dient niet alleen om je fiets weer terug te kunnen vinden. De politie kan met de aangiftes bepalen waar hotspots van fietsdiefstal zijn en daar een lokfiets inzetten om de dief te pakken. 

Eén op de vijf ANWB-leden laat fiets thuis

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 04-10-2018)


Wat vindt de ANWB?
 

De ANWB is vóór het dragen van een helm, maar op basis van vrijwilligheid.

Een fietshelm kan de gevolgen van een ongeval verminderen. Hoofdletsel zal minder ernstig zijn als je valt. De ANWB adviseert daarom het dragen van een fietshelm, met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers (kinderen en ouderen). Een helm zal echter geen ongelukken voorkomen, daarvoor zijn andere maatregelen nodig zoals bijvoorbeeld het veiliger maken van de fietsinfrastructuur. De ANWB levert daaraan ook een actieve bijdrage. 

De laatste tijd is er veel discussie over het al dan niet verplichten van een fietshelm. Veel fietsers zien het dragen van een helm als een belemmering om te fietsen en zouden weerstand bieden als een helm verplicht wordt. We willen voorkomen dat een helmdraagplicht zou leiden tot verminderd fietsgebruik, want fietsen is immers gezond en draagt ook bij aan betere leefbaarheid en bereikbaarheid van steden. 

Overigens dragen steeds meer fietsers een helm. De ANWB juicht dat toe.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d.21-03-2019)


Wat vindt de ANWB?

De ANWB promoot vrijwillig gebruik van een (snor-)fietshelm, maar is niet voor een verplichting. Wij zijn ook geen voorstander van de verplaatsing van de snorfietser naar rijbaan, omdat we daar de snorfietser te kwetsbaar vinden tussen het overige verkeer.

Een helm is niet voldoende om de veiligheid van de snorfietser op de rijbaan te waarborgen. Deze beperkt weliswaar de gevolgen van een ongeval, maar voorkomt geen ongevallen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat veel mensen de helm als een belemmering van het gebruik van de snorfiets zien, zeker als het straks overal verplicht wordt om een helm te dragen.

Veilgheid op fietspaden

We zien dat het steeds drukker wordt op het fietspad. Veel fietsers ervaren bovendien overlast van een groep snorfietsers die o.a. de maximumsnelheid overtreedt.
De gemeente Amsterdam heeft daarom inmiddels snorfietsen naar de rijbaan verplaatst op een aantal routes. Andere steden maken plannen om dit voorbeeld te volgen. Dit brengt met zich mee dat snorfietsers een helm moeten gaan dragen.

Volgens het voorliggende landelijke besluit is het straks overal verplicht om een helm te dragen op de snorfiets. Wij vinden dat op korte termijn de overlast moet worden aangepakt met handhaving. Voor de lange termijn zijn aanpassingen aan de infrastructuur nodig. Een handreiking hiervoor is de visie ‘Verkeer in de stad’ zoals genoemd in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid waar ook een visie op de opkomst van nieuwe voertuigen onder valt (de opkomst van ‘Micromobiliteit’). Inmiddels zijn wij in gesprek met het ministerie hierover om de volgende stappen hierin te zetten. Op onze website is hier meer informatie over te vinden:
Verkeer in de stad

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 08-10-2020)

Wat vindt de ANWB?

We willen dat op sommige fietspaden binnen de bebouwde kom een maximum snelheid wordt ingesteld omdat:

 • De fietspaden daar smal en druk zijn;
 • er veel conflicten ontstaan én;
 • omdat we het belangrijk vinden om ernstige fietsongevallen te voorkomen.

Deze maximum snelheid geldt niet voor alle fietspaden binnen de bebouwde kom. Er kan gedifferentieerd worden in de snelheidslimiet

Stel dat er een maximum snelheid van 20 km per uur is, dan wil dat nog niet zeggen dat je daar niet mag rijden met je e-bike of speed pedelec maar dat je je snelheid aanpast. Tegelijkertijd pleiten we ervoor om bredere fietspaden of routes aan te leggen waarmee je met je e-bike en speed pedelec meer vaart kunt maken. Dit idee komt uit een bredere visie op verkeer in de stad.

Borden en handhaving 

We krijgen vaak de vraag of er dan meer borden moeten komen en flitspalen. Uit de inrichting van het fietspad zal duidelijk moeten zijn hoe hard je daar mag. Wij denken dat de meeste fietspadgebruikers hun snelheid zullen aanpassen.

Betreft de handhaving. We pleiten al jaren voor handhaving in het verkeer bijv. snelheidshandhaving op het fietspad voor (gekentekende) te hard rijdende snor-en bromfietsers. 
Gekentekende e-bikes (om te kunnen handhaven) en flitspalen op fietspaden vinden we geen goed idee.

Wat vinden leden ervan?

In dit artikel uit de Kampioen van april kun je de meningen van ANWB leden lezen. 

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 24-06-2020)

De ontwikkeling rondom micromobiliteit komt niet uit de lucht vallen. Steden worden door bevolkingsgroei steeds voller, de leefbaarheid en bereikbaarheid staan onder druk en de wens om mobiliteit duurzaam te maken neemt toe. Micromobiliteiten kunnen een deel van de oplossing zijn, omdat ze beter in de stad passen dan personenauto’s en vrachtwagens. Ze nemen minder plek in en zijn vaak schoner.

De ANWB wil dat iedereen zorgeloos en met plezier onderweg kan zijn. Daar zetten wij ons al ruim 135 jaar voor in. We vinden het belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen hoe ze zich verplaatsen. Dat er meer keuze bij komt zien we als een voordeel.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 21-11-2018)

Visie ANWB op regulering micro vervoersmiddelen


Wat vindt de ANWB?
 

De mens

 • Er is een check nodig of de (potentiele) gebruiker van de scootmobiel wel bij het vervoermiddel past.
 • Er is enige vorm van opleiding/instructie nodig: verkeersregels, hoe pas je die kennis toe in het verkeer en hoe werkt deze scootmobiel.

Het voertuig

 • Alleen ergonomisch verantwoorde scootmobielen (stabiliteit, rem/gashendel) zouden uitgegeven moeten worden. Dat betreft ontwerp scootmobielen door fabrikanten en uitgiftebeleid van de verstrekkers (gemeenten).
 • Regelgeving kritisch bekijken op (massale) gebruik: waar gebruiken, snelheid, positie op de weg/voetpad, voorrang etc.

De infrastructuur

 • Check op voor scootmobielen kritische zaken zoals: dwarshelling, hoogteverschillen, continuïteit routes, vrije ruimte, parkeerruimte. Taak voor de wegbeheerders (meestal gemeenten)

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 21-11-2018)


Wat vindt de ANWB?

Het vermengen van auto’s en snorfietsen en speedpedelecs met verschillende maximumsnelheden op de rijbaan is wat betreft de ANWB niet wenselijk omdat daarmee de doorstroming in het gedrang komt. Ook is het snelheids- en massaverschil tussen de verschillende gebruikers van de rijbaan te groot om veilig te kunnen worden gemengd. 

De ANWB ziet graag dat de beschikbare ruimte in steden op een slimmere en veiligere manier wordt gebruikt door al het stadsverkeer. De dominantie van de auto is niet meer voor de hand liggend nu fietser en voetganger (maar ook nieuwe innovatieve vervoermiddelen) een andere, belangrijker rol in de steden vervullen. 


Het verkeer in steden wordt steeds drukker en diverser. Dat gaat vaak ten koste van de doorstroming en van een prettig en veilig verblijfsklimaat. Het toenemend gebruik van snorfietsen, speedpedelecs en andere fietstypes is daarbij een positieve ontwikkeling, maar door te weinig ruimte op de huidige infrastructuur leidt dit tot allerlei ongemakken

Samen met experts heeft de ANWB een ontwerpvisie ontwikkeld voor een andere inrichting van steden waardoor alle verplaatsingen van voetganger, fietser, automobilist en openbaar vervoergebruiker prettiger en veiliger worden. Inmiddels hebben Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Tilburg pilots uitgevoerd.
 

Zie ook
Snorfietsen op de rijbaan in Amsterdam

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 08-04-2019)


Wat vindt de ANWB?

De ANWB bepleit een keuzemogelijkheid voor de speed pedelec-gebruiker (fietspad of rijbaan), waarbij hij zijn snelheid aan de omstandigheden aanpast. Dit maakt het mogelijk voor de fietser om zelf in te schatten waar gebruik van de rijbaan wel of niet veilig is, naar gelang van de snelheid die daar gereden wordt. 

Volgens de huidige definiëring mag de speed pedelec niet op snelfietsroutes (omdat die verboden zijn voor bromfietsen). De ANWB vindt dit een onacceptabele consequentie van de administratieve bromfietsbenadering. Vrijstelling voor speed pedelecs op deze paden is niet meer dan logisch. 

De ANWB vindt de speed pedelec een interessant vervoersmiddel. Het kan een goed alternatief zijn voor forensen die met de auto dagelijks 15 tot 40 kilometer naar hun werk afleggen. 

Bekijk lokale uitzonderingen

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 30-03-2020)

 

Vrije tijd en vakantie


Wat vindt de ANWB?

De ANWB heeft haar leden gevraagd wat zij vonden van de plannen van de minister (zie ledenpeiling). Hieruit bleek dat de leden van de ANWB de kust hoog waarderen én dat er zorg is over toekomstige ontwikkelingen. Vooral bebouwing van duinen en strand wordt door een meerderheid afgewezen. Tegelijkertijd vindt men dat er wel ruimte moet zijn voor nieuwe ontwikkelingen of moderniseringen, maar dan vooral in bestaande kustplaatsen en toeristische gebieden. Men vindt bijvoorbeeld dat er ruimte moet zijn voor meer strandpaviljoens (horeca) die het gehele jaar open zijn. Op bepaalde plekken, in de buurt van kustplaatsen, kan er ruimte komen voor meer seizoensgebonden overnachtingsmogelijkheden op het strand (strandhuisjes).

Net als natuur- en milieuorganisaties  is de ANWB van mening dat het van groot belang is dat de specifieke kwaliteiten van de kust intact blijven. Tegelijkertijd is de kust  een van de belangrijkste gebieden in Nederland voor recreatie en toerisme. 

De ANWB wil dat er voldoende wandel- en fietsmogelijkheden zijn, zodat iedereen kan genieten van het strand en de duinen Er moet een goed evenwicht komen tussen bescherming  van waarden als landschap, rust, ruimte en stilte enerzijds en toeristische, recreatieve en stedelijke ontwikkeling anderzijds.

Het is daarom belangrijk om een goede zonering van de kustzone te ontwikkelen. Dat betekent dat wordt vastgesteld welke bebouwing waar niet mag en waar wel en onder welke voorwaarden.  De afspraken die hierover worden vastgelegd op gemeentelijk en provinciaal niveau moeten voldoende zekerheid bieden om de druk om meer te bouwen in goede banen te leiden.

Plannen in de ijskast

Naar aanleiding van het publieke debat in 2016 heeft de minister haar plannen in de ijskast gezet en heeft zij het initiatief genomen om met alle betrokkenen, waaronder de ANWB, een Kustpact op te stellen. Deze is begin 2017 vastgesteld. Hierin is o.a. de door de ANWB gewenste zonering op de agenda gezet. Momenteel zijn de kustprovincies,  samen met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties bezig om voor hun grondgebied invulling te geven aan de afspraken in het Kustpact. De zonering zal worden opgenomen in de provinciale omgevingsvisies.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 11-09-2017)


Wat vindt de ANWB?

De ANWB vindt dat hotel- en kampeerondernemers mee moeten werken aan het voorkomen van identiteitsfraude bij hun gasten. Daartoe moeten ze gevoelige gegevens in de reisdocumenten niet kopiëren en de reisdocumenten niet als borg voor langere tijd innemen.

Vakantiegangers worden nu vaak voor het blok gesteld: papieren inleveren of vertrekken. Aan die situatie moet een einde komen door de ondernemers meer bekend te maken met alternatieven en bedrijven die toch door hier mee gaan aan te pakken. Moeilijkheid daarbij is dat er voor buitenlandse bedrijven andere regels gelden voor het overnemen van gegevens dan in Nederland. De Nederlandse autoriteiten moeten meer rekening hiermee gaan houden bij het vinden van oplossingen.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 23-10-2018)

Wat vindt de ANWB?

De ANWB is tegen afschaffing van het verlaagde btw-tarief voor dagrecreatie. We willen niet dat de prijs voor bijvoorbeeld een dierentuin of attractiepark wordt verhoogd en minder mensen ervan kunnen genieten. Dat er dan minder mensen komen is ook onderzocht door NYFER in opdracht van Gastvrij Nederland. Bovendien zou het schrappen van het lage BTW-tarief van 6 % leiden tot een verlies van 55.000 banen in de gastvrijheidssector. Deze maatregel strookt ook niet met de ambitie van de overheid om van Nederland een toeristische topbestemming te maken.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 11-09-2017)

Wat vindt de ANWB?

De ANWB verwacht dat toeristen extra nadeel zullen ondervinden van meer gemeentelijke belastingen. Politici maken zich niet populair met verhoging van de belasting voor eigen inwoners, dus zullen ze extra belasting aan toeristen vragen. Je ziet nu ook al dat lokale lasten gericht op niet-ingezetenen harder groeien dan lasten voor eigen bewoners.

Uitgangspunten

Er is nog geen concreet plan voor een ander belastingstelsel. Vooralsnog lijkt het erop dat de toeristenbelasting blijft bestaan of met de forensenbelasting wordt samengevoegd tot een verblijfsbelasting. De ANWB is het hier niet mee eens, want: 

 • Toeristenbelasting is per definitie een oneerlijke belasting omdat niet-ingezetenen moeten betalen. Zij hebben geen democratische middelen (zoals stemrecht bij verkiezingen) om de hoogte van deze belasting te beïnvloeden.
 • Toeristenbelasting wordt vaak door gemeenten ‘misbruikt’ om tekorten op de gemeentelijke begroting te dichten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten verwacht dat die tekorten zullen toenemen.
 • Grote verschillen in de hoogte van de toeristenbelasting tussen (naburige) gemeenten zijn moeilijk te verklaren. Ook grote tariefsprongen binnen gemeenten worden niet of onvoldoende toegelicht.
 • Gemeenten laten niet zien wat ze met het geld van de toeristenbelasting doen. Je weet dus niet of het wordt gebruikt voor toeristische voorzieningen.

ANWB wil de toeristenbelasting aan banden leggen door:

 • Instelling van een maximum, bijvoorbeeld door een jaarlijkse indexering of micronorm.
 • Het 100% inzetten van de opbrengst van de toeristenbelasting voor recreatief-toeristische infrastructuur (doelbelasting).
 • Invoering van transparantie-vereisten m.b.t. tariefswijzigingen.
 • Invoering van transparantie-vereisten m.b.t. de bestemming van de opbrengsten.

Ook het bedrijfsleven (gastvrijheidssector) verzet zich tegen handhaving van de toeristenbelasting.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 11-09-2017)

Wat vindt de ANWB?

Natuur, recreatie en toerisme hoeven elkaar niet in de weg te zitten. Ze hebben elkaar zelfs nodig. Om dit in de praktijk goed te laten lopen, is het belangrijk dat een aantal praktische uitgangspunten worden gehanteerd. 

 1. Concentreer je niet alleen op behoud van individuele soorten flora en fauna, maar verbeter de (milieu)condities van het gebied. Als een soort het niet redt of het niet dreigt te redden, hoeft je er geen enorme inspanning voor te leveren om die soort erbovenop te helpen. Andersom kunnen veel meer soorten gedijen in een ‘gezond’ gebied dan je van te voren kunt voorspellen.
 2. Overheden moeten dus niet een bepaalde recreatieve activiteit bij voorbaat verbieden omdat dat een negatief effect op één soort kan hebben. Een gunstige staat van instandhouding van soorten wordt op landelijk én op Europees niveau vergeleken. Overheden hebben daarmee een zekere eigen beoordelingsruimte.
 3. Effecten van recreatie op natuurwaarden zijn klein. Overheden zouden niet te risicomijdend moeten zijn als het gaat om verbieden van recreatieve activiteiten. En als er effecten zijn, neem dan ook de tijd om die achteraf te meten en op basis daarvan maatregelen te nemen.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 11-09-2017)

Wat vindt de ANWB?

De ANWB wil dat mensen veilig en met plezier kunnen fietsen, nu en in de toekomst. Dat betekent dat de fietspaden in Nederland geschikt zijn voor alle fietsers, dus ook voor e-bikers. Dat betekent ook dat er voldoende voorzieningen voor fietsers onderweg zijn, zoals bankjes en goede bewegwijzering. En dat betekent rekening houden met elkaar, zodat ieder op zijn eigen manier van zijn fietstocht kan genieten.  

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 11-09-2017)

Wat vindt de ANWB?

Veiligheid staat natuurlijk voorop. Het sluiten van een overgang is de veiligste, de goedkoopste, maar voor wandelaars en fietsers ook de meest ingrijpende oplossing. Een aantal overgangen zal geen of een geringe recreatieve waarde hebben. Maar een groot aantal heeft dat wel. Een eerste schatting leert dat er tussen de € 50 en € 100 miljoen nodig is om op al deze locaties spoorkruisingen te behouden voor wandelaars en fietsers of goede alternatieve voorzieningen te treffen. Er is echter niet meer dan € 35 miljoen beschikbaar. 

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 04-10-2018)

Wat vindt de ANWB?

De ANWB liet eind 2018 onderzoek verrichten via een representatieve steekproef onder ruim 5.000 Nederlanders. Het resultaat hiervan leidde tot de volgende uitgangspunten: 

 • Nederlanders hebben begrip ervoor dat ook de luchtvaart wordt betrokken in de maatregelen om milieu en klimaat te verbeteren.
 • De belasting moet bij voorkeur per vlucht en niet per ticket worden gerekend. Het is eerlijker en rechtvaardiger als lawaaiige en vervuilende vliegtuigen zwaarder worden belast. Voor de vervoerder is er dan een prikkel om schone vliegtuigen in te zetten en de bezettingsgraad hoog te houden. Vrachtvliegtuigen en passagiers die overstappen in Nederland, betalen dan ook mee.
 • Inkomsten van de belasting moeten aan ‘groene’ maatregelen worden besteed. Een deel van de Nederlanders wil dat de inkomsten specifiek voor maatregelen worden gebruikt om de luchtvaart te verduurzamen. Bijvoorbeeld door meer gebruik van biokerosine en de ontwikkeling van elektrisch vliegen. Ander deel van het publiek vindt dat de inkomsten voor meer soorten klimaatregelen kunnen worden gebruikt zoals betere treinverbindingen naar het buitenland en uitbreiding  van snellaadpalen voor elektrische auto’s op belangrijke Europese routes. 

De ANWB zal deze wensen als uitgangspunt gebruiken voor de discussie met verantwoordelijke bewindslieden en Tweede Kamerleden. Daarnaast wil de ANWB dat luchtvaartmaatschappijen passagiers gaan informeren over de duurzaamheidsklasse van het vliegtuig waarmee de vlucht wordt uitgevoerd. Daarmee kan een aanzet worden gegeven voor passagiers en vervoerders om voor zuinige en minder lawaaiige vliegtuigen te kiezen.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 5-3-2019)