Standpunten ANWB

Wat vindt de ANWB?

Over veel onderwerpen op gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd hebben we een mening. Hier lees je hoe wij over verschillende onderwerpen denken.

 

Mobiliteit


Auto en verkeer


Wat vindt de ANWB?

Camera's op het dashboard zijn in Nederland nog niet algemeen, maar wel in opkomst. De ANWB vindt de camera's handig en vindt het logisch dat er in de toekomst veel meer op de weg zullen zijn. Autofabrikanten bouwen ze zelf ook in (achtercamera voor inparkeren). Je kunt er mooie routes mee filmen en soms kunnen de beelden ook als bewijs worden gebruikt bij een ongeluk of schade.

Het gebruik van een dashboardcamera kan ook problemen opleveren. Daarvoor willen we de leden waarschuwen. “Het kan natuurlijk ook tegen je werken,'' zegt woordvoerder Van Tol,  en wat als er doden of gewonden vallen? Mag de politie die beelden opeisen om ze tegen je te gebruiken in het strafrecht? Dit worden nieuwe juridische vragen.'' 

Meestal is er geen specifieke wetgeving die het gebruik van een dashcam verbiedt of toestaat. Maar vanwege privacywetgeving en/of filmen in openbare ruimten kan het problematisch zijn. Met een dashcam worden beelden geregistreerd, waardoor personen direct of indirect (via de kentekenplaat) kunnen worden geïdentificeerd. Het – zonder toestemming van de gefilmde personen- publiceren van deze opnames is meestal niet toegestaan. 

Belangrijk is dat de dashcam zo moet worden aangebracht dat het zicht niet wordt belemmerd. De bestuurder mag niet worden afgeleid door het gebruik van de dashcam. Wij vinden dat de fabrikant in de handleiding iets zou moeten zeggen  over de beste plaats van de dashcam.
Ook mag het het gebruik van de dashcam niet hinderen of afleiden van de rijtaak. Veiligheid is tenslotte het belangrijkste. De ANWB is initiatiefnemer van het convenant tegen afleiding in het verkeer.  De  consequenties van het gebruik van dashcam’s zijn nog niet volledig te overzien. Daarom houden we in ieder geval de vinger aan de pols.

Meer info op anwb.nl over dashcams

Test van dashcams in Kampioen (2015)
Dashcam in andere landen
Verkoop van dashcams in de ANWB webwinkel

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 12-12-2018)


Wat vindt de ANWB?

De laatste jaren zien we een nieuw probleem ontstaan voor verkeersveiligheid in de vorm van ‘afleiding’ in het verkeer, bijvoorbeeld door het gebruik van smartphones tijdens het rijden. Dit brengt een groot risico met zich mee voor de verkeersveiligheid. Het gebruik van social media en (niet handsfree) bellen zijn in het bijzonder tijdens het rijden gevaarlijk. Een vuistregel die wel eens wordt gehanteerd: als je 1 seconde op je telefoon kijkt, zie je 15 meter lang niets op de weg. De ANWB roept alle weggebruikers dan ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen en geen sociale media te gebruiken bij deelname aan het verkeer. Het geldende verbod op handheld bellen achter het stuur moet intensief worden gehandhaafd.

Tegelijkertijd is het de vraag of je de smartphone helemaal uit de auto kunt verbannen. Deze wordt namelijk ook vaak gebruikt voor rijtaakondersteunende functies, zoals routenavigatie, die ook weer kunnen bijdragen aan meer verkeersveiligheid of een betere doorstroming. Bijvoorbeeld door het geven van dynamische verkeersinformatie (lokale files en opstoppingen) en waarschuwingen voor potentieel gevaarlijke situaties, zoals gladheidsmeldingen. Deze functionaliteiten moeten dan wel op een zodanige manier gebruikt kunnen worden dat dit geen negatieve invloed heeft op de rijtaak, bijvoorbeeld via spraak. 

Overigens is ‘afleiding in het verkeer’ ook één van de punten in het verkeersveiligheidsmanifest, dat de ANWB samen met 31 andere organisaties recent heeft aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. 

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 23-10-2018)

Wat vindt de ANWB?

ANWB wil jaarlijks 1 miljard extra voor wegen

Een van de gevolgen van de sterke economische groei is dat de mobiliteit toeneemt. En daarmee de files op onze wegen. De weg is een belangrijke economische factor. En het is daarom gerechtvaardigd om, met sterke economische groei, ook voortvarend  in de mobiliteit te investeren: in wegen, spoor en fietsvoorzieningen. 

De filecijfers van de ANWB geven de sterke groei al enige tijd aan en ook het recente rapport van het Kennisinstituut van het Ministerie komt met gelijkluidende conclusies voor de groei van mobiliteit in de toekomst. De ANWB constateert dat voor de opvang van die groei de komende jaren fors meer geld nodig is. Eén  miljard per jaar in plaats van de gereserveerde 100 miljoen. 

Er is naast geld voor nieuwbouw en onderhoud bovendien veel meer geld nodig voor incident management om de gevolgen door ongevallen te verminderen. Al het beschikbare geld moet naar mening van de ANWB nu geïnvesteerd worden en niet doorgeschoven naar de periode na 2030. 

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 30-10-2018)


Wat vindt de ANWB?

De meeste ANWB-leden hebben een auto en ze gebruiken die zowel privé als zakelijk. De belastingen op auto’s zijn een grote kostenpost. Daarnaast vinden leden autobelastingen ingewikkeld, onvoorspelbaar en op onderdelen ook oneerlijk. Zij staan in meerderheid negatief tegenover het verhogen van de autobelastingen.

De ANWB vindt dat er een autobelastingstelsel moet komen dat eerlijk, evenwichtig en toekomstvast is. Uiteindelijk moet voor elk motorvoertuig per kilometer de juiste prijs worden betaald: voor het gebruik van het voertuig en van de weg.

Het klinkt simpel: betalen voor wat je gebruikt. Maar er zitten ook haken en ogen aan. Als een toekomstig kabinet aan de slag wil met kilometerbeprijzing, dan zal de ANWB dit daarom kritisch beoordelen. In ieder geval stelt de vereniging 3 randvoorwaarden:

 1. Niet duurder: alle vaste autobelastingen worden volledig afgeschaft. De totale autobelastingen gaan niet omhoog. De automobilist gaat er gemiddeld op vooruit.
 2. Simpel en betrouwbaar: het betalen per kilometer is zo simpel mogelijk. Begin klein en stel bij waar nodig. De privacy van de automobilist is altijd gegarandeerd. 
 3. Draagvlak onder de automobilist: de overheid moet rekening houden met de wensen en zorgen van de automobilist.

Toekomstplan van de ANWB voor autobelastingen

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 20-11-2018)

Wat vindt de ANWB?

Als mobiliteitsdienstverlener van de toekomst wil de ANWB actief bijdragen aan de overgang (transitie) naar zero-emissie mobiliteit. Het uitgangspunt van de Mobiliteitstafel om te streven naar zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050 met daarbij de randvoorwaarden dat mobiliteit schoon, betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond moet zijn steunen wij volledig.

Alles omvattende benadering mobiliteitssysteem
Dit doel  vraagt een alles omvattende benadering van het mobiliteitssysteem, waarbij alle vormen van vervoer en de infrastructuur optimaal worden benut. Daarbij vinden we het belangrijk dat niet alleen gekeken wordt naar de Randstad, maar ook naar andere gebieden, waar andere oplossingen noodzakelijk zijn om mobiliteit nu en in de toekomst te garanderen. Het gaat daarbij niet alleen om automobiliteit, maar ook om het ontsluiten en verbeteren van andere vervoersvormen zoals openbaar vervoer en fiets.

Elektrische auto belangrijke bouwsteen
De ANWB ziet in de elektrische auto een belangrijke bouwsteen in de transitie naar zero-emissie. Tegelijkertijd constateren we dat nog weinig consumenten elektrisch rijden. Van alle elektrische auto’s in Nederland is slechts rond de 2% in particulier bezit. De ANWB heeft zich aan de Mobiliteitstafel ingezet om hier verandering in brengen en streeft ernaar dat  elektrische mobiliteit betaalbaar en bereikbaar is voor iedereen.

We zetten ons daarbij ook in voor alternatieven voor de auto met veel aandacht voor de fiets en in het bijzonder de elektrische fiets als alternatief voor de zogenaamde ‘last mile’. Naast de elektrificatie van het personenvervoer is aan de Mobiliteitstafel ook gesproken over maatregelen om consumenten bewuster/duurzamer te laten reizen. Onze inzet aan tafel is erop gericht om niet de vervoerswijze, maar de gebruiker centraal te stellen en ervoor te zorgen dat deze keuzevrijheid behoudt en voldoende tijd krijgt om zich in te stellen op een duurzamer reisgedrag zonder te veel dwang van bovenaf.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 21-12-2018)


Wat vindt de ANWB?

De ANWB is voorstander van schone lucht en steunt de overgang naar verkeer zonder schadelijke uitstoot. Een milieuzone kan op onze steun rekenen wanneer deze daar substantieel aan bijdraagt.

In de praktijk geldt dat met name bij grote steden met een aanzienlijk verkeersaanbod.

Bij invoering van een milieuzone ziet de ANWB de noodzaak voor aanvullende maatregelen om te garanderen dat al onze leden de stad in kunnen. Denk hierbij aan uitzonderingen (bv. voor oldtimers), ontheffingen (bv. voor gehandicapten), een overgangsregeling en compensatie voor mensen die fors beperkt worden in hun mobiliteit of genoodzaakt worden hun voertuig te vervangen.

Verder moet er naar worden gestreefd dat binnen Nederland, en zelfs Europa, de invoering met dezelfde regels, aanduiding en methode van handhaving gebeurt. Er moet worden voorkomen dat er een lappendeken ontstaat wanneer elke stad zijn eigen regeling in voert. 

Maar ook zonder het instellen van een milieuzone zijn er maatregelen die de lucht in de stad schoner kunnen maken. Denk dan bijvoorbeeld aan het stimuleren van het openbaar vervoer en elektrische mobiliteit, parkeerbeleid, verkeersmaatregelen of zelfs een heel verkeerscirculatieplan. Zeker in kleinere steden hebben deze, soms ook goedkopere, maatregelen onze voorkeur. 

Tot slot wil de ANWB dat ook andere bronnen van luchtvervuiling dan het personenverkeer worden aangepakt.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 23-10-2018)


Wat vindt de ANWB?

De ANWB vindt het belangrijk dat er specifieke regelgeving komt die de automobilist en zijn privacy beschermt. Hiervoor zijn we druk aan het lobbyen in Den Haag en in het Europarlement. Onderstaande uitgangspunten zijn daarbij cruciaal:

 • De automobilist moet keuzevrijheid hebben in welke data worden verzameld, met welk doel en wie toegang krijgt tot deze data.
 • De automobilist moet van dienstverlener kunnen wisselen.
 • De automobilist moet het gebruik en verzenden van gegevens kunnen deactiveren.
 • De data moeten zeer goed beveiligd zijn om de kans op hacken te minimaliseren.

Kijk voor meer informatie over privacy bij de veelgestelde vragen over ANWB Connected.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 23-10-2018)


Wat vindt de ANWB?

Het vermengen van auto’s en snorfietsen en speedpedelecs met verschillende maximumsnelheden op de rijbaan is wat betreft de ANWB niet wenselijk omdat daarmee de doorstroming in het gedrang komt. Ook is het snelheids- en massaverschil tussen de verschillende gebruikers van de rijbaan te groot om veilig te kunnen worden gemengd. 

De ANWB ziet graag dat de beschikbare ruimte in steden op een slimmere en veiligere manier wordt gebruikt door al het stadsverkeer. De dominantie van de auto is niet meer voor de hand liggend nu fietser en voetganger (maar ook nieuwe innovatieve vervoermiddelen) een andere, belangrijker rol in de steden vervullen. 


Het verkeer in steden wordt steeds drukker en diverser. Dat gaat vaak ten koste van de doorstroming en van een prettig en veilig verblijfsklimaat. Het toenemend gebruik van snorfietsen, speedpedelecs en andere fietstypes is daarbij een positieve ontwikkeling, maar door te weinig ruimte op de huidige infrastructuur leidt dit tot allerlei ongemakken

Samen met experts heeft de ANWB een ontwerpvisie ontwikkeld voor een andere inrichting van steden waardoor alle verplaatsingen van voetganger, fietser, automobilist en openbaar vervoergebruiker prettiger en veiliger worden. Inmiddels hebben Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Tilburg pilots uitgevoerd.
 

Zie ook
Snorfietsen op de rijbaan in Amsterdam

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 08-04-2019)


Wat vindt de ANWB?

De ANWB ziet veel voordelen in de ontwikkeling van de zelfrijdende auto vanwege de mogelijkheden die het biedt om verkeer veiliger, schoner en comfortabeler te maken en op die manier bij te dragen aan de missie van de ANWB om haar leden in vrijheid en met plezier onderweg te laten zijn.

Voordat auto’s daadwerkelijk in staat zijn om het rijden volledig van ons over te nemen moeten nog een groot aantal stappen worden gezet. In de ontwikkeling naar volledig zelfrijdende auto’s  schuilt in de tussenfase (waarin de auto grotendeels maar nog niet volledig zelfrijdend is) een groot risico voor de verkeersveiligheid. De gebruiker van de auto is niet meer actief aan het autorijden, maar moet deze rol wel weer binnen enkele seconden kunnen oppakken. Bijvoorbeeld bij een complexe verkeerssituatie of het binnenrijden van een stad. Dit is een zeer risicovolle overgangsfase met een grote kans op fouten. Deze fase van ontwikkeling zou naar de mening van de ANWB niet op de openbare weg moet worden gebracht.

Gebruiker centraal

Om de voordelen ook daadwerkelijk te realiseren is het belangrijk dat de gebruiker centraal staat in plaats van de technologische mogelijkheden. Zeker ook in de huidige ontwikkelfase van voertuig en systemen. Dat gebeurt nu nog onvoldoende.

De ANWB zet de gebruiker centraal en zet zich daarbij in voor betaalbare voertuigen waarbij de gebruiker kan rekenen op:

 • Europese wet en regelgeving voor standaardisatie en uniformiteit;
 • Gebruiksvriendelijke en uniforme werking en bediening van systemen;
 • Goede uitleg en opleiding ten aanzien van gebruik en systemen;
 • Afdoende verzekering en duidelijkheid over aansprakelijkheid.

Een autonoom of zelfrijdende auto produceert continu enorme hoeveelheden (privacy gevoelige) data die voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden.
De ANWB vindt dat de gebruiker keuzevrijheid moet hebben welke data wordt verzameld, met welk doel en wie toegang krijgt tot deze data.

Daarom zet de ANWB zich in voor:

 • Een open platform waarbij de gebruiker bepaalt welke dienstverlener toegang krijgt tot welke data;
 • Opt-out mogelijkheid waarbij de voertuiggebruiker de optie heeft om het gebruik en verzenden van gegevens te deactiveren;
 • Transparantie: de gebruiker moet duidelijk worden geïnformeerd welke data worden verzameld, waar deze naartoe gaan en waarvoor deze worden gebruikt;
 • Beveiliging: de data moeten zeer goed beveiligd zijn om de kans op hacken te minimaliseren.

De ANWB zet zich richting de auto-industrie, in politiek Den Haag en Brussel in om bovenstaande standpunten mee te laten nemen in de besluitvorming.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 23-10-2018)


Wat vindt de ANWB?
 

 • Rijtaakondersteuningssytemen kunnen de bestuurder behulpzaam zijn bij de rijtaak en een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Maar daarvoor moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan.
 • Verbetering van het systeem is nodig. Juist omdat veel automobilisten het systeem blindelings vertrouwen moet het onder alle omstandigheden werken. Bovendien moet het duidelijk zijn wanneer het systeem niet in werking is. Daarnaast vraagt de gebruiker een meer gebruiksvriendelijke en uniforme werking van de systemen. 
 • Wegbeheerders kunnen een goede werking van het systeem bevorderen door de wegbelijning te verbeteren:  zichtbaarheid, ook onder natte omstandigheden en bij nacht en schemer. Wegmarkeringen op 60 km/u wegen en doorgetrokken lijnen bij toe- en afritten langs spitsstroken.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 23-10-2018)


Fiets, bromfiets en scootmobiel


Wat vindt de ANWB?
 

De ANWB is vóór het dragen van een helm, maar op basis van vrijwilligheid.

Een fietshelm kan de gevolgen van een ongeval verminderen. Hoofdletsel zal minder ernstig zijn als je valt. De ANWB adviseert daarom het dragen van een fietshelm, met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers (kinderen en ouderen). Een helm zal echter geen ongelukken voorkomen, daarvoor zijn andere maatregelen nodig zoals bijvoorbeeld het veiliger maken van de fietsinfrastructuur. De ANWB levert daaraan ook een actieve bijdrage. 

De laatste tijd is er veel discussie over het al dan niet verplichten van een fietshelm. Veel fietsers zien het dragen van een helm als een belemmering om te fietsen en zouden weerstand bieden als een helm verplicht wordt. We willen voorkomen dat een helmdraagplicht zou leiden tot verminderd fietsgebruik, want fietsen is immers gezond en draagt ook bij aan betere leefbaarheid en bereikbaarheid van steden. 

Overigens dragen steeds meer fietsers een helm. De ANWB juicht dat toe.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d.21-03-2019)


Wat vindt de ANWB?
 

 • De ANWB vindt de speed pedelec een interessant vervoersmiddel. Het kan een goed alternatief zijn voor forensen die met de auto dagelijks 15 tot 40 kilometer naar hun werk afleggen.
 • Uiteraard moet ook de veiligheid van de andere fietsers op het fietspad gewaarborgd zijn. Vanaf 1 januari 2017 behoort de speed pedelec tot de bromfietsen en mag hij daarom alleen op de rijbaan en op de gecombineerde fiets/bromfietspaden rijden. Ook daar moet goed worden toegezien op een veilig samenspel tussen speed pedelec-gebruikers en het andere verkeer.
 • Tegenstanders van deze maatregel (waaronder de ANWB)  zeggen dat dit te onveilig is voor (snelle) fietsers om op de rijbaan te rijden. Gemiddeld wordt er 35 km/u gereden met een high speed e-bike. Bij dergelijke snelheden is het niet verstandig om de speed pedelec in de stad te mengen met het autoverkeer. Voor een groot deel van de gebruikers is het snelheidsverschil veel te groot. ANWB bepleit een keuzemogelijkheid voor de speedpedeleccer, fietspad of rijbaan, waarbij hij zijn snelheid aan de omstandigheden aanpast. 
 • Volgens de huidige definiëring mag de speedpedelec niet op snelfietsroutes (omdat die verboden zijn voor bromfietsen). De ANWB vindt dit een onacceptabele consequentie van de administratieve bromfietsbenadering. Vrijstelling voor speedpedelecs op deze paden is niet meer dan logisch.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 23-10-2018)


Wat vindt de ANWB?
 

ANWB-leden moeten onbezorgd en met plezier kunnen fietsen. Dat betekent dus ook dat je je fiets op een veilige manier moet kunnen stallen, bijvoorbeeld in een bewaakte fietsenstalling. En als die er niet is moet je je fiets goed op slot zetten, met twee sloten, aan de vaste wereld. En als je fiets dan toch gestolen is, moet je op eenvoudige wijze aangifte kunnen doen. Die aangifte dient niet alleen om je fiets weer terug te kunnen vinden. De politie kan met de aangiftes bepalen waar hotspots van fietsdiefstal zijn en daar een lokfiets inzetten om de dief te pakken. 

Eén op de vijf ANWB-leden laat fiets thuis

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 04-10-2018)


Wat vindt de ANWB?
 

De mens

 • Er is een check nodig of de (potentiele) gebruiker van de scootmobiel wel bij het vervoermiddel past.
 • Er is enige vorm van opleiding/instructie nodig: verkeersregels, hoe pas je die kennis toe in het verkeer en hoe werkt deze scootmobiel.

Het voertuig

 • Alleen ergonomisch verantwoorde scootmobielen (stabiliteit, rem/gashendel) zouden uitgegeven moeten worden. Dat betreft ontwerp scootmobielen door fabrikanten en uitgiftebeleid van de verstrekkers (gemeenten).
 • Regelgeving kritisch bekijken op (massale) gebruik: waar gebruiken, snelheid, positie op de weg/voetpad, voorrang etc.

De infrastructuur

 • Check op voor scootmobielen kritische zaken zoals: dwarshelling, hoogteverschillen, continuïteit routes, vrije ruimte, parkeerruimte. Taak voor de wegbeheerders (meestal gemeenten)

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 21-11-2018)

 

Vrije tijd en vakantie


Wat vindt de ANWB?

De ANWB vindt dat hotel- en kampeerondernemers mee moeten werken aan het voorkomen van identiteitsfraude bij hun gasten. Daartoe moeten ze gevoelige gegevens in de reisdocumenten niet kopiëren en de reisdocumenten niet als borg voor langere tijd innemen.

Vakantiegangers worden nu vaak voor het blok gesteld: papieren inleveren of vertrekken. Aan die situatie moet een einde komen door de ondernemers meer bekend te maken met alternatieven en bedrijven die toch door hier mee gaan aan te pakken. Moeilijkheid daarbij is dat er voor buitenlandse bedrijven andere regels gelden voor het overnemen van gegevens dan in Nederland. De Nederlandse autoriteiten moeten meer rekening hiermee gaan houden bij het vinden van oplossingen.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 23-10-2018)

Wat vindt de ANWB?

De ANWB liet eind 2018 onderzoek verrichten via een representatieve steekproef onder ruim 5.000 Nederlanders. Het resultaat hiervan leidde tot de volgende uitgangspunten: 

 • Nederlanders hebben begrip ervoor dat ook de luchtvaart wordt betrokken in de maatregelen om milieu en klimaat te verbeteren.
 • De belasting moet bij voorkeur per vlucht en niet per ticket worden gerekend. Het is eerlijker en rechtvaardiger als lawaaiige en vervuilende vliegtuigen zwaarder worden belast. Voor de vervoerder is er dan een prikkel om schone vliegtuigen in te zetten en de bezettingsgraad hoog te houden. Vrachtvliegtuigen en passagiers die overstappen in Nederland, betalen dan ook mee.
 • Inkomsten van de belasting moeten aan ‘groene’ maatregelen worden besteed. Een deel van de Nederlanders wil dat de inkomsten specifiek voor maatregelen worden gebruikt om de luchtvaart te verduurzamen. Bijvoorbeeld door meer gebruik van biokerosine en de ontwikkeling van elektrisch vliegen. Ander deel van het publiek vindt dat de inkomsten voor meer soorten klimaatregelen kunnen worden gebruikt zoals betere treinverbindingen naar het buitenland en uitbreiding  van snellaadpalen voor elektrische auto’s op belangrijke Europese routes. 

De ANWB zal deze wensen als uitgangspunt gebruiken voor de discussie met verantwoordelijke bewindslieden en Tweede Kamerleden. Daarnaast wil de ANWB dat luchtvaartmaatschappijen passagiers gaan informeren over de duurzaamheidsklasse van het vliegtuig waarmee de vlucht wordt uitgevoerd. Daarmee kan een aanzet worden gegeven voor passagiers en vervoerders om voor zuinige en minder lawaaiige vliegtuigen te kiezen.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 5-3-2019)