Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

30 kilometer in de bebouwde kom

Standpunt ANWB

Wat vindt de ANWB?

Voor de veiligheid en leefbaarheid in onze dorpen en steden is de snelheid op de meeste wegen binnen de bebouwde kom al verlaagd naar 30 km/uur. In het kader van het streven naar nul verkeersdoden en gewonden is er recentelijk veel discussie geweest over het al dan niet instellen van 30 km/uur als standaardsnelheid binnen de bebouwde kom. Verschillende partijen publiceerden hun eigen visie hierop of startten er onderzoek naar. 

Het debat in de vakwereld heeft tot de conclusie geleid dat er een hiërarchie in het verkeersnetwerk nodig blijft. Nu is er een tweedeling: verkeersaders (50km/u) voor doorstroming en verblijfsgebieden (30km/u) voor erftoegang. Als je overal 30km/u toepast valt dit onderscheid weg. Dat heeft tot gevolg dat de positieve effecten op bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid verloren gaan. De ANWB doet daarom, samen met SWOV en enkele andere mobiliteitsprofessionals, het volgend pleidooi: Van 50 naar 30! (Maar niet overal). Voor een bredere integrale visie op stedelijke mobiliteit introduceerde de ANWB eerder al de ontwerpmethodiek 'Verkeer in de Stad'

Ondanks het inhoudelijke debat hebben vooral de grotere steden inmiddels het streven naar nog meer 30 km/uur wegen ingezet. Op veel van deze wegen is er echter sprake van een belangrijke verkeersfunctie (denk ook aan OV en nood/hulpdiensten) die niet vermindert of verplaatst kan worden naar andere routes. Daardoor kunnen deze wegen niet ingrijpend worden aangepast op de lagere snelheid en is het verschil met 50 km/uur voor weggebruikers minder duidelijk. Hierdoor zal het effect op het verkeersgedrag slechts gering zijn en hier moeten de verwachtingen qua verkeersveiligheid en milieu op worden bijgesteld. De ANWB volgt de ontwikkelingen en brengt deze inzichten onder de aandacht van het lokale bestuur om de belangen van de leden op gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en milieu te behartigen.

Zie ook: ANWB zienswijze snelheidslimiet bebouwde kom (pdf)

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 08-01-2024)