Naar artikel

30 kilometer in de bebouwde kom

Standpunt ANWB

Wat vindt de ANWB?

Voor de veiligheid en leefbaarheid in onze dorpen en steden zou de snelheid op veel wegen binnen de bebouwde kom verlaagd moeten worden naar 30 km/uur. Maar op een deel van de wegen blijft 50 km/uur een passende limiet.

In de afgelopen jaren is binnen (en buiten) de verkeerskundige vakwereld veel discussie geweest over het al dan niet instellen van 30 km/uur als standaardsnelheid binnen de bebouwde kom. Verschillende partijen publiceerden hun eigen visie hierop of startten er onderzoek naar. 

Het debat in de vakwereld heeft tot de conclusie geleid dat er een hiërarchie in het verkeersnetwerk nodig blijft. Nu is er een tweedeling:  verkeersaders (50km/u) voor doorstroming en verblijfsgebieden (30km/u) voor erftoegang. Als je overal 30km/u toepast valt dit onderscheid weg. Dat heeft tot gevolg dat de positieve effecten op bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid overboord gegooid worden. De ANWB doet daarom, samen met SWOV en enkele andere mobiliteitsprofessionals, het volgend pleidooi: Van 50 naar 30! (Maar niet overal). Voor een bredere integrale visie op stedelijke mobiliteit introduceerde de ANWB eerder al de ontwerpmethodiek 'Verkeer in de Stad'

Zie ook: ANWB zienswijze snelheidslimiet bebouwde kom (pdf)

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 03-08-2022)