Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Milieuzones

Standpunt ANWB


Wat vindt de ANWB?

De ANWB is voorstander van schone lucht en steunt de overgang naar verkeer zonder schadelijke uitstoot. Een milieuzone kan op onze steun rekenen wanneer deze daar substantieel aan bijdraagt.

In de praktijk geldt dat met name bij grote steden met een aanzienlijk verkeersaanbod.

Bij invoering van een milieuzone ziet de ANWB de noodzaak voor aanvullende maatregelen om te garanderen dat al onze leden de stad in kunnen. Denk hierbij aan uitzonderingen (bv. voor oldtimers), ontheffingen (bv. voor gehandicapten), een overgangsregeling en compensatie voor mensen die fors beperkt worden in hun mobiliteit of genoodzaakt worden hun voertuig te vervangen.

Verder moet er naar worden gestreefd dat net als in Nederland ook in Europa, de invoering met dezelfde regels, aanduiding en methode van handhaving gebeurt. Er moet worden voorkomen dat er een lappendeken ontstaat wanneer elk land zijn eigen regeling in voert. 

Maar ook zonder het instellen van een milieuzone zijn er maatregelen die de lucht in de stad schoner kunnen maken. Denk dan bijvoorbeeld aan het stimuleren van het openbaar vervoer en elektrische mobiliteit, parkeerbeleid, verkeersmaatregelen of zelfs een heel verkeerscirculatieplan. Zeker in kleinere steden hebben deze, soms ook goedkopere, maatregelen onze voorkeur. 

Tot slot wil de ANWB dat ook andere bronnen van luchtvervuiling dan het personenverkeer worden aangepakt.

Wat doet de ANWB?

Nationaal

De ANWB heeft bij het opstellen van het huidige regeerakkoord er op aangedrongen zo snel mogelijk te komen tot een nationaal uniform beleid voor milieuzones om zo duidelijkheid te bieden richting de weggebruiker. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft vervolgens, in samenwerking met de ANWB en andere belangenorganisatie, gemeenten, VNG en bedrijfsleven, regels hiervoor opgesteld.

Begin november 2019 heeft staatssecretaris Van Veldhoven het besluit tot een geharmoniseerd systeem van milieuzones met eenduidige bebording gepubliceerd (Kamerbrief besluit Harmonisatie Milieuzones).

De ANWB herkent in de regeling een groot aantal punten die namens haar leden naar voren zijn gebracht. Het systeem heeft daarmee onze instemming. We blijven wel aandacht vragen voor een drietal punten:

  • Legitimering van de milieuzone. De milieuzone moet substantieel bijdragen aan verbetering van een luchtkwaliteit die onder de (nu nog EU-) norm is.
  • Monitoren van de luchtkwaliteit om te kunnen bepalen of de milieuzone kan worden opgeheven.
  • Invoeren van flankerend beleid (b.v. een sloopregeling) wanneer steden een milieuzone willen instellen.

Ook op gemeentelijk niveau zit de ANWB regelmatig aan tafel om de belangen van de leden te behartigen wanneer wordt besloten over milieuzones, zowel voor personenauto’s als brom- en snorfietsen.

Internationaal

De ANWB gaat internationaal pleiten voor afdoende informatie voor het publiek en harmonisering van milieuzones. Daarbij zal één uniform verkeersbord, wederzijdse erkenning van vergunning/vignetten en het wegnemen van administratieve drempels voorop staan. Dit zal worden opgepakt met de FIA, zusterclubs van de ANWB  en organisaties die opkomen voor het publieke belang zoals Polis.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 15-03-2023)

Zie ook

Milieuzones Nederland
Milieustickers en milieuzones in Europa