Bondsraad

De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van de twaalf provinciale afdelingen waaruit de vereniging bestaat. De bondsraad is de algemene vergadering van de vereniging. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal leden per afdeling. De bondsraad keurt begroting en jaarrekening van de vereniging goed, stelt wijzigingen vast in de statuten en de reglementen, en stelt de contributie vast.

 

Afgevaardigden uit alle provincies

De bondsraad is verdeeld in 12 afdelingen, waarvan de grenzen samenvallen met die van de provincies. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal ANWB-leden in die provincie. Bondsraadsleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen 2 keer herbenoemd worden. Je kunt dus maximaal 12 jaar bondsraadslid zijn.

Benieuwd wie de ANWB-leden in jouw provincie nu vertegenwoordigt?

De bondsraad is verdeeld in 12 afdelingen, waarvan de grenzen samenvallen met die van de provincies. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal ANWB-leden in die provincie. Elke bondsraadsafdeling heeft een voorzitter, en de 12 voorzitters vormen samen de raad van advies. Bondsraadsleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen 2 keer herbenoemd worden. Je kunt dus maximaal 12 jaar bondsraadslid zijn.

Meedenken en meepraten

De bondsraad vergadert twee keer per jaar, op zaterdagmorgen op het hoofdkantoor in Den Haag. Maar bondsraadsleden spreken elkaar en ANWB-medewerkers vaker in themabijeenkomsten, themagroepen, vooroverleggen en tijdens bijeenkomsten zoals de Bondsraad Academy. Al met al ben je als bondsraadslid gemiddeld zo'n 10 tot 12 dagdelen per jaar bezig met je bondsraadswerk.

Bondsraadsvergadering en vooroverleg

Twee keer per jaar is er een bondsraadsvergadering. Deze vergaderingen worden voorbereid per afdeling tijdens een vooroverleg, in aanwezigheid van een lid van het bestuur en de (plv.) secretaris.

Themabijeenkomsten

Tijdens themabijeenkomsten wordt bijvoorbeeld de richting van een meerjarenplan in grote lijnen besproken of wordt voor een specifiek project om input gevraagd. Hier komen de belangen van ANWB-leden en de ANWB samen en worden in overleg met de bondsraad visies opgesteld. Alle bondsraadsleden worden hiervoor uitgenodigd.

Themagroepen

Een themagroep wordt ingesteld voor een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld Fietsen, Kamperen, Beprijzing, Verkeersveiligheid en Connected Car. Bondsraadsleden uit verschillende provincies nemen deel aan deze themagroep. 

Bondsraad Academy

Tijdens de Bondsraad Academy worden bondraadsleden uitvoerig geïnformeerd over de vele activiteiten van de ANWB. Er is volop ruimte voor vragen, en om met elkaar van mening te wisselen of suggesties te doen richting de ANWB.

Bondsraadslid worden, wat voor jou?