Bondsraadsleden

Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft dit jaar 13 zetels in de bondsraad. De voorzitter van de afdeling Noord-Holland is Anneke van Dijk.

Bondsraadslid per 01-01-2018

Al vele jaren heb ik plezier van wat de ANWB allemaal te bieden heeft. Als fietser, automobilist, wandelaar, toerist in binnen- en buitenland, en ook als motorrijder en watersporter. Tijd om actief iets terug te doen voor deze club die zo veel betekent voor miljoenen reizende en recreërende Nederlanders. Het lijkt mij prachtig om te mogen meepraten en meedenken over onderwerpen en thema’s waarmee de ANWB een bijdrage levert aan de mobiliteit en vrije tijd van haar leden.

Achtergrond

Als strategisch adviseur ben ik werkzaam in een team economie, cultuur en vrijetijd van een gemeente in Noord-Holland. Dagelijks bezig met regionale samenwerking in de regio Noord-Holland Noord, en daardoor goed op de hoogte van wat deze regio biedt aan bewoners en toeristen. Naast activiteiten als taalvrijwilliger ben ik lid van een lokale vrijwilligersclub en voor deze club ben ik regelmatig reisleider voor bezoeken aan Noord-Engeland. 
 

Bondsraadslid sinds 01-01-2015

Na een langjarig lidmaatschap van de ANWB heb ik mij gemeld voor een meer actieve rol binnen de vereniging. De brede aanpak die de vereniging voortdurend aan den dag legt, heeft mijn grote belangstelling. Ik ben dan ook zeer gemotiveerd om daar actief aan mee te doen. Mijn zowel grootstedelijke als ook plattelandservaringen uit de regio helpen mij mee, vind ik.

Achtergrond

Van origine ben ik Amsterdammer. Ik heb een brede zakelijk maatschappelijke belangstelling en ben na een lange periode in vervoer inmiddels bijna tien jaar beroepsmatig actief als facilitair manager in de welzijnssector (Amsterdam, IJmond). Samenwerken met ketenpartners vormt daarin een belangrijk uitgangspunt. Dat thema is ook belangrijk in mijn vrije tijd, o.a. als mantelzorger en als ‘dorpsgenoot’ van een dorpje (met 28 inwoners) in Noord-Frankrijk.

Bondsraadslid per 01-01-2021

Na mijn pensionering 3 jaar geleden is het mijn intentie om de verkregen vrije tijd in te zetten voor vrijwilligerswerk met onderwerpen die er toe doen. Het brede domein waarop de ANWB zich begeeft, behoort hier zeker toe, bijvoorbeeld het onderwerp mobiliteit.
Het is mijn ambitie om met de andere vrijwilligers, met diverse achtergronden, een inhoudelijke bijdrage te leveren aan diverse onderwerpen en om door te geven wat er onder de leden leeft, zodat er in de toekomstige beleidsplannen rekening mee gehouden kan worden. 

Achtergrond

Na mijn rechtenstudie heb ik vele jaren in het bedrijfsleven gewerkt, uiteindelijk als HR directeur (CSM en Sara Lee). Ook heb ik geruime tijd gewerkt bij de werkgeversvereniging AWVN als adviseur arbeidsvoorwaarden en -arbeidsverhoudingen. Naast cao adviseur ben ik veel betrokken geweest bij actuele thema’s als het nieuwe werken (thuiswerken) en mobiliteitsvraagstukken. Ik hoop vanuit deze achtergrond via de bondsraad bijdragen te kunnen leveren aan diverse onderwerpen die bij de ANWB aan de orde zijn.  
Tennissen, fietsen en wandelen met name in Engeland zijn voor mij en mijn vrouw favoriet bij onze tijdbestedingen!  Daarnaast geef ik met grote voldoening ook tennisles aan jongeren met een geestelijke beperking.

Bondsraadslid per 01-01-2021

We leven in een tijd waarin veel verandert, zowel in de samenleving als in het klimaat. De ANWB speelt mijns inziens hierbij een cruciale rol. Vanuit mijn achtergrond in water, weer en verkeer, zet ik me daarom graag in om hieraan een steentje bij te dragen. In het bijzonder denk ik dan aan zaken als slimme mobiliteit en duurzame recreatie.

Achtergrond

Ik heb aan de TU Delft gestudeerd en mijn relatie met de ANWB is lang (lid sinds 1978) en beroepsmatig ook intensief. In de periode 2003-2019 ben ik op directieniveau werkzaam geweest bij het KNMI en het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). Ook ben ik als volksvertegenwoordiger actief geweest in de gemeenteraad van mijn woonplaats Heemskerk en bij het waterschap. Mijn hobby’s zijn o.a. roeien en fietsen.

Bondsraadslid sinds 01-01-2012

Mijn eerste termijn is gekenmerkt door grote veranderingen in de organisatie, die in de tweede termijn zijn uitgewerkt en geleid hebben tot een goede samenwerking tussen vrijwilligers en ANWB in overlegstructuren die relevant zijn voor leden (verkeersveiligheid, kamperen, vrijwilligers, lidmaatschap) en vele andere. Daarnaast zijn de ontwikkelingen in bedrijf en vereniging ten gevolge van de maatschappelijke ontwikkelingen fascinerend; hoe gaan we om met de veranderingen in mobiliteit, demografische ontwikkelingen, en hoe verleiden we jonge mensen lid te worden van de ANWB.

Achtergrond

Werkzaam op het terrein van winkel-vastgoed, in het bijzonder de beoordeling van winkelgebieden en winkelconcepten. Van jongs af aan geïnteresseerd in reizen, en afgestudeerd in de sociale geografie met onder andere de thema’s mobiliteit, recreatie en milieu, en planning van voorzieningen. Als vrijwilliger lid van de adviesraad van een (post-corona) stimuleringsfonds voor retailers en lid van een adviesraad voortgezet onderwijs. Reizen is nog steeds een grote hobby, vooral naar relatief onbekende plekken.

Bondsraadslid sinds 01-01-2015

De ANWB is vaak betrokken bij gebiedsontwikkelingsprocessen, waarbij soms conflicterende belangen van landschap, natuur, water, cultuurhistorie, mobiliteit én recreatie een rol spelen. Ik kan een positieve bijdrage leveren aan de organisatie ANWB door mijn kennis en netwerken. Ik streef ernaar dat de wensen en ideeën van onze leden zoveel mogelijk in praktijk worden gebracht.

Achtergrond

Als economisch geograaf heb ik bij de vm. Kamer van Koophandel Noordwest-Holland veel kennis en netwerken opgebouwd op de terreinen Ruimtelijke Ordening,  Natuur, Water en Recreatie. Ik werk als vrijwilliger voor Stichting Het Blauwe Hart. Dit samenwerkingsverband van Natuurmonumenten, drie provinciale landschappen, de Waddenvereniging, IJsselmeervereniging en Sportvisserij NL streeft naar een robuust, duurzaam aantrekkelijk IJsselmeergebied, waar je ook uitstekend kunt recreëren. 

Bondsraadslid per 01-01-2018

Toen ik de vacature zag voor bondsraadlid aarzelde ik geen moment. De ANWB heeft altijd als een rode draad door mijn leven gelopen. Mijn ouders waren al lid van de wegenwacht en de Kampioen werd trouw gelezen. Toen ik mijn eerste auto kocht was mijn eerste daad zelf lid worden. Nu is mijn kans iets terug te doen voor de ANWB.

Achtergrond

Bijna 40 jaar heb ik gewerkt bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam in verschillende functies. Ik begon als bibliothecaris, heb veel gewerkt in de bibliotheken van verzorgingshuizen. Daarna klom ik gestaag op van filiaalhoofd van een of twee vestigingen, tot regiomanager van een stadsdeel. In 2016 ben ik met pensioen gegaan en heb nu eindelijk de rust om veel op vakantie te gaan. En de tijd om me te verdiepen in hele nieuwe onderwerpen.

Bondsraadslid per 01-01-2021

De ANWB is een organisatie voor iedereen. Dat komt omdat thema’s zoals mobiliteit, verkeersveiligheid en vrije tijd universeel zijn. Ik vind het daarom belangrijk dat de bondsraad een brede vertegenwoordiging kent. Daarnaast speelt innovatie een grote rol in de wijze waarop we recreëren en we ons vervoeren. Graag wil ik me inzetten om de ANWB nu en in de toekomst relevant te laten zijn voor iedereen.

Achtergrond

Na mijn middelbare schooltijd in Helmond ben ik Amsterdam gaan studeren en ik heb deze mooie stad niet meer verlaten. Bij mijn huidige werk als beleidsadviseur Verkeer & Openbare Ruimte houd ik me dagelijks bezig om de regio Amsterdam bereikbaar te houden. In mijn vrije tijd houd ik erg van reizen, zowel in Nederland als (ver) buiten de landsgrenzen.

Bondsraadslid per 01-01-2019

Als inwoner van IJburg/Zeeburgereiland in Amsterdam houd ik mij bezig met de snelle groei van dit gebied. Bewegen gaat voor bewonen, maar die vuistregel wordt nog wel eens vergeten. Verkeersveiligheid, smart mobility en vooral duurzaamheid zijn hier speerpunten van beleid. Innovaties kunnen met de ANWB als motor wellicht op grotere schaal versneld worden om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van congestie en aan de verkeersafwikkeling van de toekomst! 

Achtergrond

Van huis uit ben ik als econoom altijd extra gespitst op de effecten van de keuzes, die we met z’n allen maken. Na jaren met plezier in de marketing, reclame en het onderwijsmanagement te hebben gewerkt, zet ik mijn kennis en kunde nu veelal op vrijwilligersbasis in. Ik streef daarbij naar een minimale ecologische voetafdruk! Veel fietsen en minder vliegen dus.

Bondsraadslid sinds 01-01-2015

Nederland en met name de Randstad is dichtbevolkt. De ANWB heeft een belangrijke faciliterende rol op het gebied van recreatie, mobiliteit, veiligheid en duurzaamheid. Allemaal belangrijke thema’s waarin mensen, bewust en onbewust, keuzes maken.

Opvattingen en wensen van mensen veranderen, waardoor ook een lidmaatschap niet meer vanzelfsprekend is. Een organisatie moet meebewegen met deze veranderingen en zorgen dat zij daarbij gelegitimeerd is. Daarom heb ik mij beschikbaar gesteld voor de Bondsraad.

Achtergrond

Ik heb een financieel economische achtergrond. Naast managementfuncties bij een administratiekantoor, een commerciële belegger en in de non-profitsector ben ik maatschappelijk actief geweest bij o.a. de vakbeweging en in de plaatselijke politiek. Momenteel houd ik mij voornamelijk bezig als bestuurder bij Stichting begraafplaats St. Barbara, adviseur en interim-manager en ben ik vrijwilliger bij Humanitas.

Bondsraadslid per 01-01-2018

De ANWB vervult een maatschappelijk zeer belangrijke functie. Goede mobiliteit in welke vorm dan ook is een van de belangrijkste randvoorwaarden voor economische voorspoed. In mijn professionele leven heb ik dit op vele manieren ervaren. Ik denk dat ik met mijn netwerk en kennis van de bank- en verzekeringssector een bijdrage kan leveren aan het goede en belangrijke werk van de ANWB.

Achtergrond

Doceren en opleiden heeft als een rode draad door mijn carrière heengelopen. Eerst zelf als docent Economie en Bank- en Verzekeringswezen op de HEAO, daarna in managementfuncties bij NIBE-SVV, laatstelijk als adjunct-directeur. NIBE-SVV is het opleidingsinstituut voor de financiële branche in Nederland. Daarnaast lid van vele commissies op dit gebied en jarenlang president van EBTN, een Europese organisatie op het gebied van training & development in de financiële sector. 

Bondsraadslid per 01-01-2019

Als lid van de Bondsraad van de ANWB kan ik bijdragen aan de wensen en doelen van zovelen die mobiel willen zijn en blijven. We leven in een wereld die snel verandert en technologische ontwikkelingen maken mobiliteit mogelijk waarvan mijn grootouders en ouders nog niet konden dromen. Die waren trouwens allemaal lid van de ANWB, dat verandert dus niet.  

Achtergrond

Toerisme en recreatie heeft zowel privé, professioneel als zakelijk mijn onverdeelde aandacht. In mijn werk in de regio Holland boven Amsterdam zijn samenwerking, innoveren en snel schakelen met vele partijen met elk hun eigen doelen de leuke kanten van mijn werkzaamheden. Na mijn studie communicatie heb ik aan de Breda University of Applied Siences een Master in Business Innovation afgerond.

Bondsraadslid per 01-01-2021

Graag wil ik mij inzetten voor een meer duurzame en veilige samenleving. Toerisme, recreatie, mobiliteit en behoud van cultuur historische waarden zijn onderwerpen die bij de ANWB aan de orde komen. Als betrokken lid wil ik meedenken en meepraten vanuit een brede interesse en signalen uit mijn omgeving (kop van Noord-Holland) vertalen naar mogelijke verbeteringen.  

Achtergrond

Ik ben geboren en opgegroeid in Schoorl. Na studie en werk in de Randstad ben ik 35 jaar geleden weer terug gekeerd naar dit mooie dorp. Al tijdens mijn studie sociale geografie ben ik werkzaam geweest in het onderwijs. Eerst als student assistent bij de vakgroep historische geografie van de VU. Daarna heb ik bijna 40 jaar aardrijkskunde les gegeven op VO scholen in Noord-Holland. De laatste 15 jaar ben ik ook decaan vwo/havo bovenbouw geweest. Ik ben sinds 1 jaar met pensioen. Het zou tijd worden voor reizen in het laag seizoen. Daarnaast ben ik al 17 jaar actief in een service club (Lions).