Bondsraadslid worden, wat voor jou?


Profiel bondsraadslid

In beginsel wordt gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van de bondsraad naar geslacht, leeftijd en achtergrond. De kwaliteit van de kandidaat geeft echter de doorslag. Om bondsraadslid te worden dien je in ieder geval aan het volgende profiel te voldoen:

  • Je bent sociaal actief, betrokken, praktisch ingesteld, in bezit van een eigen netwerk, positief kritisch over de ANWB en loyaal t.a.v. de doelstellingen en standpunten van de ANWB.
  • Je hebt een brede belangstelling, een goed onderbouwde motivatie om bondsraadslid te worden en bijzondere aantoonbare affiniteit/deskundigheid op gebieden waaraan in de provincie (waar je woont) behoefte is.
  • Je hebt de intentie zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij vooroverleggen van de bondsraad, bondsraadsvergaderingen en overige (thema)bijeenkomsten.
  • Je bent uiteraard ANWB-lid.
  • Vanuit verschillende provincies zijn er aanvullingen op het algemene profiel. Deze vind je in de vacaturetekst van de provincie op de ANWB-vacaturepagina

Vacatures 2020

Met ingang van 1 januari 2020 zijn er weer een aantal vacatures in de bondsraad. Tot zondag 2 september kon er gesolliciteerd worden. Tussen 17 september en 3 oktober voerden de verschillende selectiecommissies van de bondsraad gesprekken met leden en hebben negen kandidaten voorgedragen. 

Overzicht nieuwe en herbenoembare kandidaten

Tegenkandidaat voor één vacature

Mocht je het niet eens zijn met een van de voorgedragen kandidaten, dan kan je tot 15 november jezelf (schriftelijk) tegenkandidaat stellen.Dit voorstel moet ondertekend zijn door vijfentwintig stemgerechtigde leden uit dezelfde provincie en moet op 15 november in het bezit zijn van de secretaris van de vereniging.

Benoeming nieuwe bondsraadsleden

Geen tegenkandidaten
De (her)benoeming van bondsraadsleden vindt plaats per 1 januari daaropvolgend.

Wel tegenkandidaten
Zijn er wel tegenkandidaten, dan wordt er een provinciale vergadering gehouden voor eind januari. De oproep voor deze vergadering (onder vermelding van locatie, data, tijd en agenda) wordt ook op anwb.nl/bondsraad geplaatst. Tijdens deze provinciale vergadering wordt er gestemd voor de benoeming van het bondsraadslid.

Vrijwilligers

Bondsraadsleden zijn vrijwilligers; de functie is daarmee onbezoldigd. Wel geldt naast een onkostenvergoedingsregeling een faciliteitenregeling. Daarmee krijg je korting op de meeste producten en diensten van de ANWB.