Bondsraadsleden

Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft dit jaar 16 zetels in de bondsraad. De voorzitter van de afdeling Zuid-Holland is Jos Verdoold.

Bondsraadslid sinds 01-01-2011

De ANWB staat voor mij voor een inspirerend bedrijf, een solide merk, maar bovenal een boeiende vereniging waar ik de afgelopen vier jaar aan heb mogen bijdragen als bondsraadslid. Naast de verstedelijkte gebieden aan de westrand kent Zuid-Holland ook een prachtig (veen)weidelandschap in het zuiden en oosten. In een komende periode zou ik onder meer willen helpen de recreatie- en mobiliteitsdoelen van de ANWB in dit gebied verder te ontwikkelen.

Achtergrond

Na de studies Natuurkunde en Meteorologie & Fysische Oceanografie, promotie in de stromingsleer en enkele postdoc-posities, ben ik momenteel actief als consultant bij een technisch adviesbureau. Daarnaast ben ik actief als algemeen bestuurslid bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en secretaris van de lokale muziekvereniging.

Bondsraadslid sinds 01-01-2011

Ik voel mij betrokken bij de ANWB als verkeersdeelnemer die staat voor een veilig, begrijpbaar verkeer. Ik wil graag bijdragen aan het in stand houden van deze vereniging, die een grote maatschappelijke invloed heeft en ik wil graag helpen om deze te laten groeien. In de Bondsraad heb ik tijdens mijn eerste benoemingsperiode hieraan invulling kunnen geven met een gezond kritische blik en ruime financiële expertise. Ik gebruik deze ervaring graag om de bondsraad verder te ondersteunen in een tweede periode.

Achtergrond

Als financieel directeur bij Unilever ben ik verantwoordelijk voor de interne financiële dienstverlening. Ondanks de internationale focus in veel van mijn rollen, heb ik mijn basis in Rotterdam. Ik studeerde bedrijfseconomie in Rotterdam en specialiseerde me in bedrijfsinformatica en procesverbetering. Naast mijn werk in dienstverband ben ik betrokken als bestuurder bij een aantal kleinere organisaties in Zuid-Holland.

Bondsraadslid per 01-01-2016

Niet alleen als lid, ook als oud-medewerker Steunpunt ANWB Lyon heb ik een speciale binding met deze unieke Nederlandse vereniging. Naast mijn werk zet ik me graag op andere manieren voor de samenleving in. Het lijkt me boeiend en uitdagend betrokken te zijn bij diverse maatschappelijke vraagstukken en daar tegelijkertijd over mee te denken en sturing aan te geven.

Achtergrond

In de loop der jaren heb ik de nodige kennis en ervaring in diverse management- en netwerkfuncties in de (internationale) commercie, logistiek en IT opgedaan. Daarnaast beschik ik over een brede maatschappelijke interesse en ben onder meer regiobestuurder voor het alumninetwerk van mijn universiteit geweest. Mijn vrije tijd breng ik graag met mijn gezin in de buitenlucht door.

Bondsraadslid sinds 01-01-2008

Gedurende de afgelopen acht jaar dat ik in de Bondsraad zat, heb ik de ANWB en haar medewerkers leren kennen als betrokken, professioneel en klantgericht. Dat is waarschijnlijk de reden dat ik me zo senang voel binnen deze vooraanstaande maatschappelijke organisatie. Het biedt me grote voldoening als vrijwilliger een bijdrage te kunnen leveren aan de mobiliteit van en voor alle ANWB leden. Ondanks de lange historie van de ANWB worden de belangen van leden op een moderne manier behartigd. Of het gaat om producten, diensten, lobby of maatschappelijke activiteiten; bij alles staat het ANWB lid centraal. De ANWB brengt leden daadwerkelijk verder en ik wil met mijn kennis, inzet en professionele achtergrond helpen de ANWB verder te brengen.

Achtergrond

Mijn professionele expertise kent twee pijlers; belangenbehartiging en verenigingsmanagement. Als parttime docent aan de Universiteit Leiden en aan de Academie voor Verenigingsmanagement heb ik vele lichtingen professionals mogen onderrichten op het gebied van Public Affairs (lobby) en verenigingsmanagement.
Als ervaren verenigingsmanager en bestuurslid van de beroepsvereniging van verenigingsprofessionals ben ik
er van overtuigd dat het besturen van verenigingen een vak is. Maar wel een vak dat aan vele maatschappelijke veranderingen onderhevig is. Reden te meer om op een moderne en niet dogmatische manier naar de ANWB te kijken. Met mijn achtergrond denk ik daar goed toe in staat te zijn.

Bondsraadslid per 01-01-2016

Op mijn werk houd ik mij bezig met de aanleg van infrastructuur in Nederland. Ik vind het belangrijk dat Nederland bereikbaar en veilig is voor alle deelnemers aan het verkeer. Dan denk ik niet alleen aan mezelf, onderweg naar het werk, maar ook aan kinderen die op de fiets naar schoolgaan. Door mijn bondsraadslidmaatschap hoop ik hier handen en voeten aan te kunnen geven.

Achtergrond

Ik ben Arine van den Heuvel, 27 jaar, en woon in een mooi oud dijkhuis in het centrum van Dordrecht. In mijn vakantie reis ik het liefst met de auto door Europa, met de tent. Ik houd van wandelen, door één van Nederlands mooie steden of door een mooi natuurgebied.

Bondsraadslid sinds 01-01-2008

Per 01-01-2008 ben ik bondsraadslid. Met directe en indirecte deelnemingen in tientallen dochterbedrijven, is de ANWB naast een vereniging ook een grote onderneming. Dat maakt de vereniging/het bedrijf interessant, maar soms ook ingewikkeld. Ik hou van die uitdagingen, en praat graag mee over de koers die moet worden uitgezet voor de komende jaren.

Zoals in elke vereniging is er een vaste kern vrijwilligers actief, maar met meer dan 4 miljoen leden wordt dat aantal vrijwilligers ineens een een substantieel aantal, ook dat maakt de ANWB bijzonder. Met mooie maatschappelijke initiatieven al of niet ondersteund door vrijwilligers, maakt de ANWB een vereniging die er toe doet. Daar zet ik mij graag voor in.

Achtergrond

Als ZZP-consultant kom ik dagelijks door heel Nederland bij de grootste assurantiekantoren van Nederland. Ik help daarbij bedrijven om prangende problemen op te lossen. Dat doe ik met veel plezier in mijn werk. Ook de inzet bij de ANWB doe ik met veel plezier. Ik hoop hiermee mijn steentje te kunnen bijdragen aan een mooi resultaat bij ’s-Lands grootste vereniging.

Bondsraadslid sinds 01-01-2017

Ik ben bijna 15 jaar lid van de ANWB en heb in deze periode optimaal geprofiteerd van alles wat de ANWB voor de leden doet. Variërend van de autoverzekering, producten uit de ANWB-winkel, het boeken van weekendtripjes tot gebruikmaking van de service van de Alarmcentrale. Ik heb ondervonden dat de ANWB een prachtig bedrijf is waarbij het belang van de leden van de vereniging voorop staat. Het lidmaatschap in de Bondsraad (voor de afdeling Zuid-Holland) geeft mij de gelegenheid mee te praten over nieuwe ontwikkelingen op mobiliteitsgebied, verkeersveiligheid en andere terreinen waarbij de brede maatschappelijke relevantie van de ANWB naar voren komt. In de Bondsraad wil ik me inzetten voor de belangen van de leden op deze terreinen en ervoor zorgen dat de ANWB met zijn diversiteit aan services en producten ook in de toekomst aantrekkelijk blijft voor huidige en toekomstige nieuwe leden. 

Achtergrond

Ik ben 44 jaar oud en sinds 2002 lid van de ANWB. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als coördinerend adviseur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ik beschik over een brede maatschappelijke interesse, met name op politiek en bestuurlijk terrein. Ik ben bekend met belangenbehartiging in diverse netwerken en snel in staat om complexe processen met meerdere stakeholders te doorgronden. Daarnaast heb ik  van jongs af aan veel affiniteit met verkeer en vervoer en mobiliteitsvraagstukken. In mijn vrije tijd ben ik graag in de buitenlucht om hard te lopen of lange wandelingen te maken, zowel in Nederland als in het buitenland. Tenslotte ben ik een liefhebber van wintersport.

Bondsraadslid per 01-01-2018

De ANWB beweegt zich op het gebied van vrijetijd, reizen, mobiliteit en veiligheid en heeft te maken met steeds veranderende maatschappelijke opvattingen en technische ontwikkelingen.
Mobiliteit is door toename van het aantal inwoners in de grote steden en het file probleem, een belangrijke thema de komende jaren. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van elektronica, verwerkt in voertuigen en E-bikes hebben ook invloed op het takenpakket van de ANWB. Het zijn belangrijke thema’s waarbij keuzes gemaakt moeten worden. Ik denk graag mee over de koers van de ANWB.

Achtergrond

Als Senior Auditor heb ik veel bedrijfseconomische ervaring opgedaan met het uitvoeren van onderzoeken bij bedrijven en het adviseren aan onderdelen van het Ministerie van Defensie. Ook ben ik jaren lid geweest van de projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer van de Commissie Loosduinen.
Naast aandacht voor mijn familie, reizen, sporten en cabrio rijden ben ik actief bij de Centrale Cliëntenraad van Middin, een stichting gericht wonen en werken voor mensen met een beperking. Ook werk ik, als vrijwilliger, in het Louwman Museum een uniek automuseum in Den Haag. Ik zet mijn kennis en ervaring graag in om een bijdrage te leveren aan de Bondsraad.

Bondsraadslid per 01-01-2016

Vanuit brede kennis van verkeer, vervoer, mobiliteit, ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling wil ik binnen de ANWB bijdragen aan de samenhang op toerisme, recreatie, mobiliteit, infrastructuur, vrije tijdsbesteding, verkeersveiligheid en leefomgeving. Samen met de andere bondraadsleden staan voor aansprekende ANWB ledenorganisatie. De ANWB is de grootste vereniging van Nederland en dat word je niet zo maar.

Achtergrond

Naast mijn Rijkswaterstaatwerk zet ik mij in voor de samenleving. Sociaal engagement en cohesie, duurzaamheid, rentmeesterschap, participatie en ontwikkeling zijn daarbij drijfveren. Het opzetten van een Jongerensociëteit en een Vereniging voor Stads- en Economisch Geografen, medezeggenschapsraden van de scholen en begeleiden van sportactiviteiten van mijn kinderen of lid van de Ledenraad van de Rabobank Gouwestreek zijn voorbeelden. Ook collecteer ik voor goede doelen.

Bondsraadslid sinds 01-01-2015

Als advocaat en hoogleraar ben ik in hoge mate actief binnen het omgevingsrecht. Ik heb dus vrijwel dagelijks professioneel van doen met (met name) juridische vragen rondom (veranderingen in) het landelijk gebied, de stedelijke omgeving en de infrastructuur. Als lid van de  bondsraad wil ik deze ervaring en expertise graag aan de ANWB ten goede doen komen.

Achtergrond

Ik ben advocaat in Den Haag en bijzonder hoogleraar Onteigeningsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Verder bekleed ik verschillende bestuurlijke functies, waaronder de voorzitterschappen van de Vereniging voor Bouwrecht, de Vereniging voor Onteigeningsrecht en de vakkamer bestuursrecht van de Examencommissie van de Nederlandse orde van Advocaten.

Bondsraadslid sinds 01-01-2008

Als actief en betrokken lid van de bondsraad heb ik mij in de afgelopen 8 jaren ingezet voor de ontwikkeling van het beleid en de belangenbehartiging van de ANWB en haar 4 miljoen leden. Naast een bijdrage aan de visie van de ANWB, de meerjarenprogramma’s heb ik een actieve bijdrage geleverd op het gebied van mobiliteit en -als lid van de Adviescommissie Maatschappelijk Rendement- aan de maatschappelijke positie van de ANWB.
De ANWB is een professionele organisatie in een proces van verandering, zoals een herijking van de besturing van de ANWB, het ontwikkelen van een toekomstvast lidmaatschapsmodel en een herzien belangenbehartiging (beïnvloeding 2.0). Ook de komende jaren wil ik hieraan een inspirerende en constructieve bijdrage leveren.

Achtergrond

Als voormalig lobbyist (senior adviseur) bij de werkgeversorganisatie VNO-NCW-MKB-Nederland ben ik 35 jaar werkzaam geweest als belangenbehartiger, opererend op het snijvlak van beleid en politiek.
Tijdens mijn actieve loopbaan heb ik binnen en buiten mijn werk politieke en bestuurlijke ervaring opgedaan in een groot aantal adviesraden, raden van toezicht, besturen en commissies.
Ook als gepensioneerde ben ik actief als gemeenteraadslid (Pijnacker-Nootdorp) en als lid van adviesraden en commissies.

Bondsraadslid per 01-01-2018

Als stedelijk verkeersleider in Rotterdam voel ik iedere dag dat ik betekenisvol werk doe. Elke mening telt en daar zet ik me dan ook voor in. De ANWB vertegenwoordigt enorm veel leden en levert dan ook enorm belangrijk werk in haar rol om alle meningen te vertegenwoordigen. Daar lever ik met veel plezier graag mijn bijdrage aan. 

Achtergrond

De combinatie van een Engelse moeder en een Groningse vader heeft bij ons vroeger altijd voor humor én relativeringsvermogen gezorgd. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Rotterdam waar ik nu met plezier werk. Met mijn partner David en kinderen Hannah en Ruben woon ik in Zwijndrecht. Samen genieten wij van elkaars gezelschap, van heerlijke (kampeer)vakanties, lekker eten en spelletjes.
 

Bondsraadslid per 01-01-2018

De ANWB houdt zich bezig met veel zaken die mij aan het hart gaan: reizen & vakanties, auto & mobiliteit. Thema's die door mijn generatie anders worden ingevuld dan de generaties boven mij. Graag denk ik mee met de ANWB om de ANWB nu én in de toekomst aantrekkelijk te houden.

Achtergrond

Na afronding van mijn studies notarieel en fiscaal recht aan de Universiteit Nijmegen ben ik als kandidaat-notaris aan de slag gegaan bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten en Notarissen in  Den Haag. Hier houd ik mij bezig met het ondernemingsrecht. Daarnaast heb ik een eigen reisadviesbureau.

Bondsraadslid per 01-01-2018

De ANWB is voor mij al jaren een betrouwbare organisatie als het gaat om reizen en vrije tijd. Ik ben altijd uitstekend geholpen bij problemen in binnen- en buitenland en ben zeer te spreken over de professionele, vlotte en klantvriendelijke wijze waarop dit aangepakt wordt. Als loyaal lid en omdat ik nu tijd beschikbaar heb, wil ik graag mijn steentje bijdragen via de bondsraad en mijn kennis en expertise op het gebied van duurzaam reizen en toerisme inzetten.

Achtergrond

Opgeleid in recreatie en toerisme vanuit een sociaal agogische invalshoek en met het oog op de natuur, heb ik in de afgelopen 25 jaar alle facetten van het reisvak doorlopen, van reisleidster tot reisontwikkelaar en alles wat daar mee samenhangt.
Moeder van 2 kinderen en wonend in Pijnacker, freelance werkzaam in de ontwikkeling en samenstelling van (duurzame) reizen en geïnteresseerd en betrokken bij een duurzame samenleving.
 

Bondsraadslid sinds 01-01-2017

Natuurlijk sta ik te popelen om lid te worden van de ANWB-bondsraad. Zo’n unieke bond, die in ons kleine land miljoenen mensen vertegenwoordigt en die door iedereen ongeacht achtergrond gewaardeerd wordt, dat is toch super!  En daarbij gaat het ook nog eens om allerlei leuke dingen: mobiliteit, reizen, recreatie.. Daar zet ik me graag voor in!

Achtergrond

Geboren en getogen in Den Haag-Loosduinen en nog steeds fan van het gebied. Omdat ik officieel met pensioen ben heb ik tijd om naar buiten te gaan zodra het mooi weer is. Dus dat is vaak! Ik ben niet heel sportief, maar doe graag mee met  buitenactiviteiten: Yes! Eén keer in je leven moet je de nieuwjaarsduik hebben meegemaakt.

Bondsraadslid per 01-01-2019

Mijn belangstelling voor duurzaam toerisme is breed. Het milieu en de sociaal-maatschappelijke omgeving speelt een steeds grotere rol in de keuze voor het maken van reizen, het aankopen van producten en het ontvangen van gasten. Met mijn kennis van het binnenlands toerisme wil ik graag een actieve bijdrage leveren aan de ANWB. Bondsraadslid is een zeer boeiende nevenfunctie.

Achtergrond

Sinds 1983 werk ik in het toerisme. Als directeur van het Congresbureau en de Regio VVV/ANWB Noordwijk heb ik ervaring  met de vereniging. Ik ben nu werkzaam als PR manager Keukenhof voor de bloemententoonstelling en het landgoed. Daarnaast ben ik als gecommitteerde verbonden aan Breda University of Applied Sciences voor een scala aan toeristisch-recreatieve onderwerpen. In mijn vrije tijd gaan wandelen en kamperen met mijn gezin hand in hand en fiets ik in etappes naar Parijs.