Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Natuurbescherming

Bijzondere natuurwaarden moeten worden beschermd, anders gaan ze verloren. Zeker in een dichtbevolkt land als Nederland. Daarover zijn we het eens met organisaties die zich sterk maken voor de bescherming van natuur, landschap en soorten. Er zijn natuurlijk accentverschillen. Wij benadrukken het belang van recreatieve toegankelijkheid, de natuursector uiteraard de bescherming.

Wat vindt de ANWB?

Natuur, recreatie en toerisme hoeven elkaar niet in de weg te zitten. Ze hebben elkaar zelfs nodig. Om dit in de praktijk goed te laten lopen, is het belangrijk dat een aantal praktische uitgangspunten worden gehanteerd. 

Uitgangspunten

  1. Concentreer je niet alleen op behoud van individuele soorten flora en fauna, maar verbeter de (milieu)condities van het gebied. Als een soort het niet redt of het niet dreigt te redden, hoeft je er geen enorme inspanning voor te leveren om die soort erbovenop te helpen. Andersom kunnen veel meer soorten gedijen in een ‘gezond’ gebied dan je van te voren kunt voorspellen.
  2. Overheden moeten dus niet een bepaalde recreatieve activiteit bij voorbaat verbieden omdat dat een negatief effect op één soort kan hebben. Een gunstige staat van instandhouding van soorten wordt op landelijk én op Europees niveau vergeleken. Overheden hebben daarmee een zekere eigen beoordelingsruimte.
  3. Effecten van recreatie op natuurwaarden zijn klein. Overheden zouden niet te risicomijdend moeten zijn als het gaat om verbieden van recreatieve activiteiten. En als er effecten zijn, neem dan ook de tijd om die achteraf te meten en op basis daarvan maatregelen te nemen.

Actualiteit

Sinds 1 januari 2017 is de (nieuwe) Wet natuurbescherming van kracht. In aanloop naar deze wet (al vanaf 2008) heeft de ANWB i.s.m. andere organisaties intensief  haar zienswijze onder de aandacht van Rijk en provincies gebracht. Het resultaat is gemengd. ANWB is bijvoorbeeld van mening dat de wet nog te veel stuurt op bescherming van individuele soorten flora en fauna. Aan de andere kant toont onze ervaring met de Natura 2000 beheerplannen aan dat een gebiedsgerichte aanpak de uitvoeringspraktijk is geworden. Daarnaast is door VVD, SGP en CDA toegezegd dat, alvorens deze wet opgaat in de Omgevingswet, er nog een tussenevaluatie zal plaatsvinden.

ANWB-belangenbehartiger

Paul Makken