Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bebouwing langs de kust

In 2016 wilde de minister van Infrastructuur en Milieu het bouwen langs de kust makkelijker maken. Natuur- en milieuorganisaties waren bang dat dit een wildgroei aan bouwplannen zou betekenen en zijn daarom een campagne gestart. Veel mensen ondersteunden deze campagne.

Veel mensen ondersteunden deze campagne

Wat vindt de ANWB?

De ANWB heeft haar leden gevraagd wat zij vonden van de plannen van de minister. Hieruit bleek dat de leden van de ANWB de kust hoog waarderen én dat er zorg is over toekomstige ontwikkelingen. Vooral bebouwing van duinen en strand wordt door een meerderheid afgewezen. Tegelijkertijd vindt men dat er wel ruimte moet zijn voor nieuwe ontwikkelingen of moderniseringen, maar dan vooral in bestaande kustplaatsen en toeristische gebieden. Men vindt bijvoorbeeld dat er ruimte moet zijn voor meer strandpaviljoens (horeca) die het gehele jaar open zijn. Op bepaalde plekken, in de buurt van kustplaatsen, kan er ruimte komen voor meer seizoensgebonden overnachtingsmogelijkheden op het strand (strandhuisjes).

Net als natuur- en milieuorganisaties  is de ANWB van mening dat het van groot belang is dat de specifieke kwaliteiten van de kust intact blijven. Tegelijkertijd is de kust  een van de belangrijkste gebieden in Nederland voor recreatie en toerisme. 

De ANWB wil dat er voldoende wandel- en fietsmogelijkheden zijn, zodat iedereen kan genieten van het strand en de duinen Er moet een goed evenwicht komen tussen bescherming  van waarden als landschap, rust, ruimte en stilte enerzijds en toeristische, recreatieve en stedelijke ontwikkeling anderzijds.

Het is daarom belangrijk om een goede zonering van de kustzone te ontwikkelen. Dat betekent dat wordt vastgesteld welke bebouwing waar niet mag en waar wel en onder welke voorwaarden.  De afspraken die hierover worden vastgelegd op gemeentelijk en provinciaal niveau moeten voldoende zekerheid bieden om de druk om meer te bouwen in goede banen te leiden.

Actualiteit

Naar aanleiding van het publieke debat in 2016 heeft de minister haar plannen in de ijskast gezet en heeft zij het initiatief genomen om met alle betrokkenen, waaronder de ANWB, een Kustpact op te stellen. Deze is begin 2017 vastgesteld. Hierin is o.a. de door de ANWB gewenste zonering op de agenda gezet.  Momenteel zijn de kustprovincies, samen met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties bezig om voor hun grondgebied invulling te geven aan de afspraken in het Kustpact. De zonering zal worden opgenomen in de provinciale omgevingsvisies.

ANWB-belangenbehartiger

Paul Makken