Aanmaning Italiaanse boete door incassobureau

Je hebt een brief van een (Nederlands) incassobureau ontvangen over een Italiaanse verkeersboete.  De Italiaanse autoriteiten mogen een incassobureau inschakelen om een openstaande boetes te innen. Wij krijgen hier veel vragen over. Hieronder een overzicht.

De Italiaanse autoriteiten mogen een (Nederlands) incassobureau, zoals het NIB of Call2collect inschakelen om een openstaande verkeersboete te innen. Echter, het incassobureau is niet bevoegd een betaling van de boete af te dwingen, ook niet in een procedure voor de rechter. Alleen het CJIB is bevoegd een boete uit een ander land van de Europese Unie (Italië) te innen. Betaling aan het incassobureau is vrijwillig. 
Wanneer je een aanmaning van een incassobureau hebt ontvangen, neem dan contact op met het incassobureau. 
 

Heb je een aanmaning van een incassobureau ontvangen, dan kun je kiezen tussen twee mogelijkheden. Neem in ieder geval contact (schriftelijk of mondeling) contact op met het bureau. 

Niet betalen

Voor zover ons bekend zijn nog geen verkeersboetes door het CJIB geïnd. De kans dat het incassobureau naar de Nederlandse rechter gaat om de boete te innen, achten wij erg klein. 

Betalen 

 • Betaal alleen indien:
  1. Je van het incassobureau een specificatie van de vordering én bewijs dat het proces-verbaal destijds aangetekend is aangeboden heeft ontvangen. Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij het incassobureau.
  2. De boete binnen 360 dagen na vaststelling van de overtreding /bekendheid met de gegevens van de bestuurder, is verstuurd. De datum staat in het meegestuurde proces-verbaal.   
 • Betaal alleen het openstaande boetebedrag (ongeveer twee maal het hoogste bedrag genoemd in het proces-verbaal) en de (Italiaanse) procedure- en verzendkosten, zoals die staan vermeld in het proces-verbaal. Eventuele andere kosten die het incassobureau in rekening brengt (zoals gerechtelijke kosten Italië, incassokosten of translatiekosten) ben je niet verplicht te betalen. 
 • Betaal aan het incassobureau. Vermeld bij de omschrijving:  “boete + Italiaanse verzend- en procedurekosten, zie mijn brief van ….  

Tips

 • Bewaar alle correspondentie betreffende de boete goed.
 • Maak eventueel gebruik van onze standaardbrief voor het opvragen van het bewijs van verzending en/of de mededeling dat u (als u het bewijs heeft ontvangen) alleen het boetebedrag en de Italiaanse kosten zal betalen. 
   

 • Het incassobureau is niet bevoegd om de boete te innen. Betaling is vrijwillig.
 • De boete kan alsnog door de Italiaanse autoriteiten worden doorgestuurd naar het CJIB. Het CJIB is als enige instantie bevoegd betaling in Nederland af te dwingen. Het bedrag kan dan mogelijk hoger zijn (tweemaal het hoogste bedrag dat in het proces-verbaal wordt genoemd).
 • In bepaalde gevallen kan opname in het opsporingsregister volgen. Betaling kan dan mogelijk in Italië worden afgedwongen, bijvoorbeeld als je in Italië wordt staande gehouden.

De boete moet binnen 360 dagen na de overtreding, respectievelijk het ontvangen van de gegevens van de bestuurder, zijn toegestuurd. 
De verjaringstermijn voor overtreding van het Italiaans wegenverkeersreglement is vijf jaar en gaat in vanaf de datum van de overtreding resp. vanaf ontvangst van de kennisgeving van de bekeuring. 

Is bij het proces-verbaal een formulier meegestuurd waarin wordt gevraagd naar de identiteit van de bestuurder? Vul dat altijd in en stuur het naar de betreffende instantie die in het formulier/proces-verbaal is genoemd. Doe je dit niet, dan loop je het risico een extra boete te krijgen. Het gaat dan om een verkeersovertreding waar, naast een boete, ook strafpunten worden opgelegd. 
 

Een incassobureau mag worden ingeschakeld. Dat incassobureau (NIB) heeft echter géén bevoegdheid om daadwerkelijk betaling af te dwingen. Dat kan alleen het CJIB.

Nee, dit mag niet. Alleen het boetebedrag en de Italiaanse verzend- en procedurekosten, zoals omschreven in het proces-verbaal mogen worden gevorderd.

De Italiaanse instantie moet aantonen dat de boete/het proces-verbaal is verstuurd. Het proces-verbaal van de overtreding moet aangetekend worden verzonden. Vraag je het incassobureau om bewijs van het aangetekend versturen van het proces-verbaal.

Het boetebedrag wordt bepaald door de overtreding. Naast de boete mogen ook de Italiaanse verzend- en procedurekosten worden berekend. Het bedrag hangt ook af van de termijn waarbinnen je betaalt. Je krijgt namelijk korting als je binnen een bepaalde termijn betaalt. Na verloop van deze termijn vervalt de korting en is het te betalen bedrag hoger.  
Het kan zijn dat in het proces-verbaal is verzocht om gegevens over de bestuurder ten tijde van de overtreding. Er is dan een formulier toegevoegd. Dit formulier moet worden ingevuld en teruggestuurd. Doet je dat niet, dan kan hiervoor een nieuwe boete volgen. 
 

Je moet het openstaande boetebedrag (zoals genoemd in de aanmaning) betalen. Dit is ongeveer twee maal het hoogste bedrag dat is genoemd in het proces-verbaal, als je nog niets hebt betaald en ook geen bezwaar hebt. Dit bedrag is zo hoog omdat kortingen (bij tijdig betalen) zijn vervallen. Ook zal je de (Italiaanse) procedure- en verzendkosten moeten betalen, zoals vermeld in het proces-verbaal. 
Uit de berichten van het incassobureau is vaak niet duidelijk hoe het boetebedrag tot stand is gekomen. Vraag het incassobureau om een duidelijke specificatie van het totale bedrag waar u voor wordt aangesproken.
 

Wanneer het een strafrechtelijke boete is die niet is betaald, is het afhankelijk van de opgelegde straf mogelijk dat registratie in het Italiaanse opsporingsregister volgt.
Administratieve boetes, zoals snelheidsovertredingen en het inrijden van een verkeersluwe zone, worden doorgaans niet opgenomen in het opsporingsregister. 
 

Nee, dan mag niet. Het is in strijd met de wet dat je eerst het boetebedrag moet betalen alvorens jouw verweer in behandeling wordt genomen. Betaling van het boetebedrag impliceert dat je akkoord gaat met de overtreding/boete. Van een beoordeling van het verweer kan dan ook geen sprake meer zijn. Je kunt over deze handelwijze een klacht indienen bij het KIGID (Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten). Het incassobureau moet dan wel aangesloten zijn bij de NVI (Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso Ondernemingen). Of dit het geval is kun je nagaan op de website van het KIGID.

Verkeersboete uit Italië

Bezwaar tegen Italiaanse boete

Gedwongen betaling van buitenlandse boete in Nederland

Boete uit het buitenland thuis ontvangen