De meest gestelde vragen over het klimaatakkoord

Ja, wij zijn op de hoogte van de beperkingen. Elektrisch rijden heeft de toekomst, maar is nu zeker nog niet geschikt voor iedereen. De actieradius is inderdaad nog beperkt en het is op dit moment (vrijwel) nog niet mogelijk een caravan te trekken. Voor meer informatie over de actieradius bekijk onze uitgevoerde proeven in de zomer en winter

De elektrische auto is nog steeds een innovatie. De ontwikkeling hierin gaat wel erg hard. In onze elektrisch rijden monitor geven we jaarlijks een overzicht van de meest recente stand van zaken. Ten opzichte van vorig jaar zien we dat de actieradius behoorlijk is toegenomen. We verwachten dat er op een termijn van 5 jaar ook oplossingen zullen zijn om een caravan te trekken (bijvoorbeeld door grotere accupakketten / grotere diversiteit in modellenaanbod of door innovatie in de caravanbranche). Zo zijn de eerste caravans met een rijondersteuning (eigen aandrijving en kleine accu) al in ontwikkeling.

Wij hebben op verzoek van het Kabinet meegedacht aan de Mobiliteitstafel om de CO2 uitstoot in Nederland te beperken. Onze inzet aan de mobiliteitstafel is erop gericht geweest om nu en in de toekomst handelingsperspectief voor onze leden te organiseren en te garanderen. Ons uitgangspunt is dat elektrische mobiliteit voor iedereen betaalbaar en bereikbaar wordt en niet behouden blijft voor een select groepje automobilisten (zakelijk rijders).

Door de gekozen stimuleringsmaatregelen wordt de elektrische auto (op termijn) bereikbaar wordt voor de particulier:

  • De aanschafsubsidie maakt het voor mensen die gewend zijn nieuwe auto’s aan te schaffen een stukje betaalbaarder. Het neemt ongeveer de helft van de meerkosten weg. De andere helft kan je in ongeveer 4 jaar terugverdienen door lagere energie en onderhoudskosten;
  • Er ontstaat door de instroom van goedkopere elektrische modellen op termijn een tweedehandsmarkt. Door de gunstige MRB voor elektrische auto’s blijft deze auto ook aantrekkelijk voor de tweedehands markt. Dus op termijn ontstaat (grofweg binnen 4 a 5 jaar) een serieuze tweedehandsmarkt met aantrekkelijke consumentenauto’s en prijzen die dichterbij de gemiddelde portemonnee van de Nederlander liggen.
  • Met de stimuleringsmaatregel voor tweedehandsauto’s wordt ook de aanschaf van een tweedehandsauto de komende jaren gestimuleerd. 

Kijkend naar het ontwerp-klimaatakkoord zien we dat met deze voorstellen de elektrische auto een betaalbaar en aantrekkelijk alternatief wordt voor de particuliere automobilist zonder dat dit resulteert in een lastenverzwaring voor de huidige benzinerijders. 

Dieselrijders gaan de komende jaren wel 1 cent (en in totaal 2 cent vanaf 2023) extra accijns betalen op een liter diesel. Hoewel we hier niet blij mee zijn is dit pakket veel gunstiger dan wat eerst op tafel lag.

Naast de stimuleringsmaatregelen voor de elektrische auto zetten wij ons  in voor alternatieven voor de auto met veel aandacht voor de fiets en in het bijzonder de elektrische fiets als alternatief voor de zogenaamde ‘last mile’. Naast de elektrificatie van het personenvervoer is aan de Mobiliteitstafel gesproken over maatregelen om consumenten bewuster/duurzamer te laten reizen. Onze inzet aan de Mobiliteitstafel is erop gericht om niet de vervoerswijze, maar de gebruiker centraal te stellen en ervoor te zorgen dat deze keuzevrijheid behoudt en voldoende tijd krijgt om zich in te stellen op een duurzamer reisgedrag zonder te veel dwang van bovenaf.

Wij maken als ANWB onderscheid in 2 aandrijfvormen: brandstofmotoren en elektromotoren. Als het gaat om zero emissie mobiliteit zien wij als enige mogelijkheid om (op termijn) volledig over te stappen op de elektrische aandrijving: de elektromotor. Er zijn dan 2 mogelijkheden om deze motor van energie te voorzien: Batterij en Waterstof. Een waterstofauto is technisch gezien dus ook een elektrische auto.

Op dit moment  ligt onze focus op de batterij aangedreven elektrische auto. De reden daarvoor is dat met de huidige stand van de techniek, het aanbod aan voertuigen, de (aanwezige) tank / laadinfrastructuur en de progressie in batterijtechnologie wij voor de personenauto het meest verwachten van de batterij-elektrische auto. Dit neemt niet weg dat wij ook naar waterstof kijken en ons hard maken voor voldoende tankinfrastructuur. Waterstof kan echter wel als range-extender een belangrijke rol vervullen voor de personenauto. Dan functioneert een waterstofcel als extra bron, zodat de auto onderweg opgeladen kan worden en het rijbereik vergroot kan worden.

Belangrijke noot: De gemiddelde CO2 uitstoot van een waterstofauto is (nog) slecht. Dit heeft te maken met alle omzettingen en de energieverliezen die daarbij optreden. Om een waterstofauto te laten rijden moet er eerst elektriciteit opgewekt worden, de stroom moet vervolgens omgezet worden in waterstof, deze moet getransporteerd en getankt worden om vervolgens in het voertuig weer om te zetten naar stroom. Deze verliezen doen de gunstige CO2 effecten van elektrisch rijden momenteel verdampen.

Belangrijke inzet van de ANWB is geweest dat de huidige benzine / dieselrijders de komende jaren niet meer belasting gaan betalen als gevolg van de stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto’s. Voor benzineauto’s is dat gelukt. Voor dieselauto’s is er toch een kleine verhoging gekomen in de vorm van 1 cent accijnsverhoging per 2021 en nog eens 1 cent per 2023.

Tegelijkertijd zetten wij ons in om de elektrische auto betaalbaar en bereikbaar te maken voor de “gewone” automobilist. Dat begint met het stimuleren van de juiste modellen in de nieuwverkopen, zodat op termijn ook een gezonde (tweedehands) markt ontstaat. Dat maakt dat de elektrische auto voor veel mensen bereikbaar en betaalbaar wordt. We zijn dan ook tevreden over de aanschafsubsidie, de stimuleringsmaatregelen voor de tweedehandsmarkt en de focus op het stimuleren van betaalbare elektrische auto’s in de lease.

De auto wordt in de (nabije) toekomst elektrisch. De belangrijkste vraag is alleen hoe snel dit zal gebeuren. Het kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen om dit in Nederland te versnellen en heeft de Klimaattafel gevraagd hiervoor met een plan te komen. Wij hebben als ANWB deelgenomen aan het klimaatakkoord met als insteek om de kosten voor de particuliere automobilist (lees onze leden) binnen de perken te houden en te zorgen dat zij van de  stimuleringsmaatregelen gaan profiteren.

Wij zien in de elektrische auto (batterij elektrisch en waterstof elektrisch) een belangrijke bouwsteen in de transitie naar zero emissie. Tegelijkertijd kun je mensen niet zomaar meer belasting laten betalen op een benzineauto terwijl er geen elektrisch alternatief is. Daarbij is zelfs met een  subsidie de elektrische auto slechts voor een beperkt deel van de nieuwkopers een serieus alternatief om te overwegen. 

Wij zien het als onze rol om te zorgen dat er een betaalbare en aantrekkelijke elektrische auto voor onze leden (particulieren) komt. Dat begint met het stimuleren van nieuwverkopen, zodat op termijn ook een gezonde (tweedehands) markt ontstaat en de elektrische auto voor veel mensen bereikbaar en betaalbaar wordt.

Kortom, wij zullen heel kritisch bekijken met welke voorstellen uiteindelijk het Kabinet komt en onderzoeken welk effect het heeft op de leden.

 

De ANWB zet zich in voor meer en betere laadpalen, onder andere via het Nationaal Kenniscentrum Laadinfrastructuur. Wij pleiten op diverse plekken voor prijstransparantie aan de laadpaal en een optimale vindbaarheid van laadpalen in apps. We spreken met Rijkswaterstaat over de bewegwijzering naar laadpalen langs de rijkswegen. Op internationaal vlak acteren we via de FIA voornamelijk op de uitrol van laadinfrastructuur in andere Europese landen, het hanteren van open protocollen en standaard stekker aansluitingen, goede vindbaarheid en uniforme betaalmethoden.

Elektrisch rijden heeft de toekomst maar is zeker nog niet geschikt voor iedereen. Een volledig elektrische vrachtwagen voor internationaal transport gaat komen om het laatste stukje in de bebouwde kom elektrisch te kunnen rijden en lichte vrachtwagens met beperkte actieradius zijn er al wel.

De ontwikkeling hierin gaat wel erg hard en wij verwachten dat er op een termijn van 5 jaar ook oplossingen zullen zijn om een vrachtauto volledig  elektrisch te laten rijden. En wellicht ligt de elektrische toekomst van de vrachtsector in waterstof.

Aan de Mobiliteitstafel is afgesproken dat er een verkenning komt naar betalen naar gebruik. Wij zijn hier niet tegen, want veel ANWB-leden vinden het eerlijker om te betalen voor het gebruik van de auto dan voor het bezit van de auto. Dat is gebleken uit de ledenpeiling die in 2010 gehouden is, en uit een onafhankelijke representatieve steekproef uit 2015. Wel hebben wij een aantal randvoorwaarden waaraan betalen naar gebruik moet voldoen en waar wij kritisch naar zullen kijken.

Het lidmaatschap van de ANWB biedt de leden: advies en informatie, ledenvoordeel én belangenbehartiging. Zo kun je profiteren van korting bij de ANWB winkels, kun je persoonlijk advies krijgen en laten wij je stem horen bij de politiek.