De Elektrisch Rijden Monitor

De Elektrisch Rijden Monitor geeft jaarlijks de actuele stand van zaken weer rond elektrisch rijden in Nederland. Elektrisch rijden zet door, maar komt onder particuliere automobilisten nog steeds weinig voor. 

De ANWB doet jaarlijks representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar de opkomst van de elektrische auto. Door de uitkomsten van dit onderzoek te koppelen aan de feiten en cijfers uit de markt komt in beeld hoe elektrisch rijden zich in Nederland ontwikkelt. De ANWB brengt de monitor jaarlijks uit om haar leden te informeren en in staat stellen de kosten van elektrisch rijden te vergelijken met die van brandstofauto’s. Ook willen we hiermee onze partners aansporen de belangrijkste belemmeringen die consumenten nu nog ervaren, versneld weg te nemen. De belangrijkste zijn de hoge aanschafprijs en beperkte actieradius

Belangrijkste verschillen met de Monitor van vorig jaar

De consument lijkt te wachten op een meer gangbare, voordelige elektrische auto. Dat wil overigens niet zeggen dat er in de tussentijd niets gebeurt. Zo is het gemiddelde rijbereik van EV's gestegen. Van de exemplaren met een aanschafprijs tot € 50.000 is de gemiddelde actieradius toegenomen van 221 kilometer in 2017 naar 264 kilometer in 2018. Ook zijn er meer laadpunten bij gekomen en is het aantal elektrische auto’s op de weg zo goed als verdubbeld van 19.041- naar 36.000 exemplaren. Het aankoopbedrag van elektrische auto’s is nog steeds fors hoger dan die van vergelijkbare benzineauto’s. Op basis van een Total Cost of Ownership berekening is het verschil aanzienlijk minder. Vergeleken met 2017 liggen die prijzen juist dichter bij elkaar. In 2017 was een elektrische auto gemiddeld 10% duurder dan een vergelijkbare benzine auto. In 2018 is dit verschil teruggelopen naar 6%.

Bekijk de Elektrisch Rijden Monitor

Samenvatting consumentenonderzoek

  1. De ANWB kijkt in deze monitor naar het totaal van beschikbare volledig elektrische auto’s onder de € 50.000,- in kalenderjaar 2018
  2. De 'gemiddelde actieradius' is gebaseerd op 'volledig elektrische auto’s' onder de € 50.000 die leverbaar zijn of waren in 2018. Het getal geeft de theoretische actieradius op basis van de NEDC. In de praktijk blijken elektrische auto’s in sommige omstandigheden een forse afwijking te hebben op dit getal.   
  3. De totale autokosten zijn uitgerekend voor 'de gemiddelde elektrische auto' zoals die in 2018 leverbaar was. De totale autokosten worden uitgedrukt in cent per kilometer en in een prijsindexcijfer. Met het indexcijfer kunnen de kosten uitgedrukt worden ten opzichte van een gemiddelde benzineauto. De gemiddelde elektrische auto is bepaald door het van totale EV (2018) aanbod onder de 50.000 euro een gewogen gemiddelde te berekenen. Er is een weging toegepast op basis van verkoopaantallen. Een elektrisch model waarvan er meer zijn verkocht, telt ook zwaarder mee in de bepaling van het gemiddelde. Op deze wijze vinden we bijvoorbeeld het verbruik van de gemiddelde (virtuele) elektrische auto of de te verwachten restwaarde aan het eind van de gebruiksduur. Voor de berekening is uitgegaan van aanschaf van een nieuwe auto bij een gebruiksduur van 4 jaar en 15.000 km per jaar. Hieruit volgt een bedrag van 55,6 cent per kilometer. Vorig jaar was dat 55,9 cent per kilometer. Deze kilometerkosten zetten we - net als vorig jaar - af tegen de gemiddelde benzineauto uit de middenklasse. De kosten voor de gemiddelde benzineauto zijn dit jaar 52,4 cent per kilometer, terwijl het vorig jaar nog 50,6 cent per kilometer was. In 2017 hebben we de kosten voor een gemiddelde benzineauto '100' genoemd. Voor EV's werd de prijsindex daarmee '110'. Als we ook het jaar 2018 in deze indexcijfers uitdrukken, zien we dat benzineauto's van 100 naar 104 zijn gestegen, terwijl elektrische auto's 110 zijn gebleven. Het verschil tussen de beide aandrijflijnen is daarmee kleiner geworden: niet zozeer omdat elektrisch goedkoper is geworden, maar vooral omdat benzine duurder is geworden.
  4. Het CO2-percentage is afkomstig van TNO en is gebaseerd op 'well to wheel' analyse. Hierbij is een elektrische auto afgezet tegen een vergelijkbare benzineauto. Zou je deze elektrische auto afzetten tegen een hybride of dieselauto, dan is de afwijking anders. 
  5. De consumenteninzichten zijn afkomstig uit representatief onderzoek onder Nederlanders (boven de 18 jaar).

 

Monitor biedt objectieve informatie

In het regeerakkoord is een belangrijke plek ingeruimd voor elektrisch rijden: vanaf 2030 luidt het streven dat er geen nieuwe auto’s meer worden verkocht die op fossiele brandstof rijden. Om dat streven te realiseren is een overstap van fossiele aandrijving naar een elektrische aandrijving een vereiste. Binnen het klimaatakkoord wordt gewerkt aan plannen om hier invulling aan te geven.

Nederland is in diens streven naar zero emissie auto's niet uniek: ook elders in Europa zien we vergelijkbare ambities. De laatste jaren zien we autofabrikanten hierop anticiperen. Aankondigingen van nieuwe elektrische modellen volgen elkaar in hoog tempo op.

Tegelijkertijd ziet een groot deel van de consumenten de elektrische auto nog niet als een haalbaar alternatief voor hun huidige auto. Om de overgang naar elektrisch rijden de komende jaren mogelijk te maken, is het nodig dat de automobilist een weloverwogen keuze kan maken. Goede, objectieve informatie is daarbij van groot belang. De ANWB wil daar met deze monitor in voorzien. De monitor geeft inzicht in welke belemmeringen door consumenten nog worden ervaren om de overstap naar elektrisch rijden te maken. Die kunnen vervolgens gericht worden aangepakt. 

Wat vindt de ANWB?

De doorbraak van de elektrische auto in de consumentenmarkt is cruciaal voor de transitie naar zero emissie mobiliteit. De ANWB wil daar graag een bijdrage aan leveren. De elektrische auto stoot minder CO2 uit (met duurzaam opgewekte stroom zelfs helemaal geen) en produceert veel minder schadelijke stoffen zoals fijnstof.  Daarmee is de elektrische auto een comfortabel, schoon en zuinig alternatief voor de huidige fossiele brandstofauto. De ambitie om elektrisch te rijden in een stroomversnelling te brengen, vindt de ANWB een goede zaak. Maar om tot de gewenste doorbraak te komen, moet er nog veel gebeuren.

Uitgangspunt voor de ANWB is dat elektrisch rijden een betaalbaar alternatief moet zijn voor iedereen.  Concreet levert dat de volgende standpunten op:

  • De elektrische auto moet financieel haalbaar zijn voor alle automobilisten. Daarvoor is het nodig dat zowel particuliere als zakelijke rijders gebruik  kunnen maken van tijdelijke stimuleringsmaatregelen;
  • Er moet een dekkend (snel) laadnetwerk zijn in Nederland en Europa. 
    Concreet betekent dat: meer laadpalen in gemeenten en op het werk en voldoende snellaadpunten onderweg;
  • Er moet sprake zijn van maximale prijstransparantie 'aan de paal'. Automobilisten die elektrische rijden, moeten altijd weten wat de 'getankte' stroom kost.

De ANWB heeft er vertrouwen in dat veel van de belemmeringen die nu nog worden ervaren, de komende jaren worden weggenomen. Dit vraagt om (tijdelijke) maatregelen van de overheid en een passend autoaanbod vanuit de industrie.

Lees meer over elektrisch rijden