Milieuzones

In steeds meer steden is een milieuzone gepland of ingesteld, met als doel de lucht schoner te maken. Toegang tot een milieuzone is alleen toegestaan wanneer je auto, brommer of scooter aan bepaalde eisen met betrekking tot de uitstoot van schadelijke stoffen voldoet.

Schone lucht is voor iedereen belangrijk, en gelukkig wordt de lucht in Nederland iedere dag schoner. Juist daarom moet zorgvuldig worden overwogen of zware maatregelen geen onnodige barrières opwerpen, zoals aantasting van de mobiliteit of hoge kosten vanwege onbruikbaarheid van je voertuig. Er zal zowel rekening moeten worden gehouden met mensen die een schonere lucht willen, als met mensen die een aantasting zien van hun mobiliteit.


Wat vindt de ANWB?

De ANWB is voorstander van schone lucht en steunt de overgang naar verkeer zonder schadelijke uitstoot. Een milieuzone kan op onze steun rekenen wanneer deze daar substantieel aan bijdraagt.

In de praktijk geldt dat met name bij grote steden met een aanzienlijk verkeersaanbod.

Bij invoering van een milieuzone ziet de ANWB de noodzaak voor aanvullende maatregelen om te garanderen dat al onze leden de stad in kunnen. Denk hierbij aan uitzonderingen (bv. voor oldtimers), ontheffingen (bv. voor gehandicapten), een overgangsregeling en compensatie voor mensen die fors beperkt worden in hun mobiliteit of genoodzaakt worden hun voertuig te vervangen.

Verder moet er naar worden gestreefd dat binnen Nederland, en zelfs Europa, de invoering met dezelfde regels, aanduiding en methode van handhaving gebeurt. Er moet worden voorkomen dat er een lappendeken ontstaat wanneer elke stad zijn eigen regeling in voert. 

Maar ook zonder het instellen van een milieuzone zijn er maatregelen die de lucht in de stad schoner kunnen maken. Denk dan bijvoorbeeld aan het stimuleren van het openbaar vervoer en elektrische mobiliteit, parkeerbeleid, verkeersmaatregelen of zelfs een heel verkeerscirculatieplan. Zeker in kleinere steden hebben deze, soms ook goedkopere, maatregelen onze voorkeur. 

Tot slot wil de ANWB dat ook andere bronnen van luchtvervuiling dan het personenverkeer worden aangepakt.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 23-10-2018)

Wat doet de ANWB

Nationaal

De ANWB heeft bij het opstellen van het huidige regeerakkoord er op aangedrongen zo snel mogelijk te komen tot een nationaal uniform beleid voor milieuzones.
Begin juli heeft Staatssecretaris Van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer de keuze voor een geharmoniseerd systeem van milieuzones met eenduidige bebording gepresenteerd. 

De ANWB herkent in de regeling een groot aantal punten die namens haar leden naar voren zijn gebracht. Het systeem kan daarmee op onze instemming rekenen. We vragen bij de verdere uitwerking nog wel aandacht voor een viertal punten:
 

  • Legitimering van de milieuzone. De milieuzone moet substantieel bijdragen aan verbetering van een luchtkwaliteit die onder de (nu nog EU-) norm is.
  • Monitoren van de luchtkwaliteit om te kunnen bepalen of de milieuzone kan worden opgeheven.
  • Opzetten en inrichten van 1 centrale website voor milieuzones voor personenauto’s. Hier is naast informatie over milieuzones in de diverse steden ook een overzicht van ontheffingsmogelijkheden en zijn deze ook aan te vragen. Ook voor deze ontheffingen (campers, voertuigen van gehandicapten, oldtimers) moeten landelijke uniforme regels gelden.
  • Invoeren van flankerend beleid (bv een sloopregeling) wanneer steden een milieuzone willen instellen.

Internationaal

De ANWB gaat internationaal pleiten voor afdoende informatie voor het publiek en harmonisering van milieuzones. Daarbij zal één uniform verkeersbord, wederzijdse erkenning van vergunning/vignetten en het wegnemen van administratieve drempels voorop staan. Dit zal worden opgepakt met de FIA, zusterclubs van de ANWB  en organisaties die opkomen voor het publieke belang zoals Polis.


ANWB-belangenbehartiger

Niels Weijsenfeld (Nederland)

Mike Pinckaers (Europa)

Niels Weijsenfeld Mike Pinckaers