Recreatiegebied De Vlietlanden en Cronesteyn

Nederland, Zuid-Holland, Leiden

De Vlietlanden en Cronesteyn zijn beide belangrijke recreatiegebieden voor Leiden en omgeving. In de Vlietlanden staat de watersport centraal. U wandelt langs de grote plas, waar naar hartenlust wordt gezwommen, gesurft, gevist en geroeid. U kunt er vlinders als dagpauwoog en atalanta aantreffen. Zangvogels als de bosrietzanger, fitis en winterkoninkje vinden er hun broedgelegenheid. Cronesteyn is een bosrijk polderpark met onder meer een waterspeelplaats, speelweide en een reigerbos. De route voert afwisselend over onverharde paden, gras en deels over verharde voet- en fietspaden. Langs de Vliet staan talloze bankjes waar u even kunt uitrusten om van het uitzicht te genieten.

Werkzaamheden
In verband met de aanleg van de Rijnlandroute kan er af en toe hinder ontstaan aan de Vlietweg.
Kijk voor de laatste stand van zaken op www.comol5.nl.

1. Vanaf de parkeerplaats bij het openluchtzwembad rechts om Bastion Hotel, fietspad volgen (ri. Leiderdorp/Zoeterwoude). Ter hoogte van verkeerslichten rechtsaf en rechts aanhouden, Herman Kleibrinkstraat, sloot aan rechtehand. Einde rechtsaf, langs De Vliet. Pad met bocht naar rechts volgen, langs monding Korte Vliet. Bij Hooghkamerbrug trap op en linksaf brug over.

2. Aan de andere kant weer trap af en onderaan rechtsaf, fietspad met water aan linkerhand. Na 10 m op gras rechstaf, voetpad langs water (oude jachthaven; dit fietspad heeft een onoverzichtelijke bocht, daarom beter niet over het fietpad blijven lopen). Einde voetpad rechtsaf en over boogbruggetje (links ligt restaurant Allemansgeest).

3. Met bocht mee rechtsaf, langs oude botenhuis (Hofweg). Einde linksaf, langs Voorschoterweg (na de verkeerslichten ligt aan de overkant de Zilverfabriek). Eerste straat linksaf (Krimkade). Bocht naar rechts volgen. Krimkade helemaal tot einde volgen. 

4. Op het einde van de Krimkade, bij bocht met vrouwenbeeld, over het voetpad rechtdoor blijven lopen, Prof. Boerhaaveweg (rechts weiland met kerk). Direct na jachthaventje (linkerhand) bij Y-17365 linksaf, Anthoni van Leeuwenhoek kade.Einde straat rechtdoor, voet/fietspad. Links aanhouden en over de Vlietlandbrug. Linksaf en in bocht rechtdoor, gruispad volgen.

5. Asfaltpad kruisen en bij wandelknooppunt 51 (vóór kruising Rietpolderweg) rechtsaf ri. 67. Fietspad langs jachthaven De Vlietopper volgen (even verderop kunt u linksaf linksaf naar Paviljoen Waterfront Vlietland; op de terugweg komt u hier weer langs). Na ca. 600 m op kruising rechtdoor over fietspad langs de Vliet, water aan rechterhand.

6. Meteen na stenen brug linksaf gruispad, Brasempad. Meteen linksaf over hoge houten brug. Pad volgen langs Recreatiegebied De Vlietlanden. Langs de snackbar en rechtdoor, asfaltweg kruisen. Op kruising bij Rietpolderweg ziet u rechts Paviljoen Waterfront Vlietland.

7. Rechtdoor over gruispad en langs jachthaven en Camping Vlietland, helemaal tot het einde. Einde linksaf, Rietpolderweg oversteken. Gruispad volgen, asfaltpad kruisen en rechtdoor. Waar het pad een bocht maakt rechts aanhouden, over het fietspad. Einde bij picknickbank rechtsaf langs het water (Vlietweg).

8. Langs Hofpolder en Oostvlietpolder, asfaltweg volgen. Na ca. 1 km komt u door het historische buurtschap Delftse Schouw en passeert u enkele karakteristieke Zuid-Hollandse boerderijen. Voor bocht naar rechts ziet u het voormalige Commandeurshuis. Asfaltweg met bochten mee vervolgen tot voor Lammebrug met rechts Restaurant Cronesteyn.

9. Rechtdoor, onder brug door, langs de Vliet en langs Hoeve Cronesteijn. Bij bruggetje (links van de weg ligt wandelknooppunt 32) gaat u rechtsaf over het bruggetje en via een hekje Polderpark Cronesteyn in.

10. Einde pad (voor de gracht) rechtsaf. Tegen de klok in om het eiland van Kasteel Cronesteyn heen wandelen. Na het houten bruggetje rechtsaf en even verderop weer via hekje en bruggetje.

11. Asfaltpad rechtdoor oversteken (let op, brommers!) en aan de overzijde bij wandelknooppunt 32 linksaf, schelpenpad langs de Vliet volgen. Einde rechts aanhouden over asfaltpad. Weer onder Lammebrug door en direct daarna links trapje op (kp34 ri 31), en linksom de brug oversteken. Asfaltpad volgen, onder viaduct door (kp31 ri 29) en over Trekvlietbrug. Links aanhouden, fietspad langs doorgaande weg, terug naar het Bastion Hotel en de parkeerplaats.

Ruggengraat van deze route vormt De Vliet. Omstreeks 50 na Chr. werd op bevel van de Romeinse generaal Corbulo, destijds bezetter van de Lage Landen, het Corbulokanaal gegraven. Voortaan werd de Romeinse troepen de vaart langs de verraderlijke Noordzeekust bespaard. De Vliet tussen Leiden en Voorburg is een oorspronkelijk deel van dit kanaal en maakt nu deel uit van het Rijn-Schiekanaal, de verbinding tussen Rijn en Maas.

De voormalige zilverfabriek van Koninklijke Van Kempen-Begeer is een prachtig industrieel monument uit 1858. De voorgevel is in eclectisch-classicistische stijl gebouwd, het ijzeren inrijhek in jugendstil. Het pand is tot 1984 als fabriek in gebruik gebleven.

Het huidige recreatiegebied De Vlietlanden, tussen Den Haag en Leiden, bestaat uit vier polders, die tegen het einde van de 16e, begin 17e eeuw werden aangelegd. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw maakten boerderijen plaats voor een groot recreatiegebied, ontstaan door zandwinning. Toen de nieuwe waterplas 130 ha groot was, werd de zandwinning gestopt en kreeg het gebied een recreatieve bestemming.

In het voormalige commandeurshuis (nr. 72/70) uit 1650 vergaderde destijds het bestuur van de waterschappen Rijnland en Delfland, vandaar de wapens van Leiden en Delft in de voorgevel. In de bocht staat het oude veerhuisje, waaraan de buurtschap zijn naam dankt (schouw = veerpont). Het overzetveer was geschikt voor man én paard, die hun tocht vervolgden met in het kielzog de trekschuit, beladen met turf, groente of vaten bier. Het pontje werd in 1946 uit de vaart genomen.

Cronesteyn is op een 17e-eeuwse tekening afgebeeld als een on-genaakbare waterburcht. Het is moeilijk voor te stellen dat zo’n fors bouwwerk ooit op dit kleine rechthoekige eilandje heeft gestaan. Cronesteyn staat voor het eerst vermeld in een 15e-eeuwse bron; het laatste kasteel met deze naam werd in de 19e eeuw gesloopt.