Algemene voorwaarden ANWB Verkeerspleinen

Algemeen

 1. Deze Actie wordt georganiseerd door ANWB B.V. h.o.d.n. ANWB Fonds kantoorhoudende te Den Haag aan de Wassenaarseweg 220 hierna te noemen: ANWB.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ANWB Verkeerspleinen (hierna: de Actie). Het doel van de Actie is door de aanleg van verkeerspleinen bij scholen de verkeersveiligheid bij kinderen te vergroten. Het betreft derhalve een maatschappelijk doel.
 3. Deze Actievoorwaarden zijn te verkrijgen op anwb.nl/verkeerspleinen
 4. De Actie is opgedeeld in verschillende fases:
  1. 21 maart t/m 12 april 2022 (indienen aanvraagformulier)
  2. 9 mei t/m 24 mei 2022 (stemmen)
  3. Maandag 13 juni 2022 (de winnaars worden geïnformeerd)

Voorwaarden deelname

 1. Deelname vindt plaats door middel van: inzending van een ingevuld elektronisch inschrijfformulier te vinden op de webpagina: anwb.nl/verkeerspleinen. Vanaf dat moment maakt een deelnemer kans om te winnen. In verband met de deelname worden de volgende persoonsgegevens van deelnemer verwerkt:[volledige naam, telefoonnummer, emailadres en functie] + NAW gegevens van de school.
 2. De deelnemer die de school aanmeldt, moet de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de betreffende school zijn.
 3. Deelname aan de Actie is gratis. 
 4. Uitsluitend basisscholen en/of scholengemeenschappen van basisscholen gelegen in Nederland kunnen meedoen aan deze Actie, mits zij voldoen aan de Selectiecriteria te vinden op anwb.nl/verkeerspleinen.
 5. Iedere deelnemer (zijnde een basisschool of scholengemeenschap van basisscholen gelegen in Nederland) kan maximaal één keer deelnemen aan de Actie. 
 6. Nadat deelnemers zich hebben ingeschreven en voldoen aan de selectiecriteria (artikel 8) komen deze scholen op onze stemsite terecht, waar het publiek kan stemmen op de favoriete deelnemer. 
 7. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de Actie. In geval van (een poging tot) fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt ANWB zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname. In geval van uitsluiting van deelname heeft deelnemer geen enkele aanspraak op enige prijs die in verband met deze Actie wordt uitgereikt.

Prijzen & Trekking

 1. Er zijn 12 prijzen te verdelen, per provincie zal aan 1 winnaar in natura een verkeersplein beschikbaar worden gesteld (eenmalig wordt een verkeersplein aangelegd). De totale waarde van de prijzen bedraagt € 50.000,00. 
 2. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 3. ANWB zal de eventueel ter zake de prijzen verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.
 4. Na het einde van de looptijd van deze Actie zal de Adviescommissie van het ANWB Fonds per provincie uit de top 3 van de betreffende provincie een winnaar aanwijzen, welke het beste aansluit bij het doel van de Actie.
 5. Per provincie zal er derhalve 1 deelnemer als winnaar worden aangewezen. Er vinden derhalve 12 “trekkingen” plaats. De trekkingen vinden plaats op vrijdag 10 juni.
 6. Winnaars worden binnen 7 dagen na de trekking(en) persoonlijk en onder embargo geïnformeerd via e-mail. De uitslag van de trekkingen wordt op een later moment bekend gemaakt  via de media en website. De winnaar zal zich op verzoek dienen te identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.
 7. De winnaar dient binnen een week te reageren op het persoonlijke bericht van ANWB. Indien de winnaar niet binnen de gestelde termijn reageert en/of geen gebruik kan of wil maken van de prijs, vervalt het recht op de prijs en zal een nieuwe winnaar in overeenstemming met deze Actievoorwaarden worden gekozen.
 8. Over de uitslag en/of toekenning van de prijs/prijzen wordt niet gecorrespondeerd.

Privacy

 1. Eventueel verzamelde persoonsgegevens van de deelnemers, kunnen door ANWB worden opgenomen in haar klantendatabase uitsluitend ten behoeve van de Actie en worden slechts voor zover noodzakelijk voor het uitkeren van de prijs in natura verstrekt aan de partij die het verkeersplein bij de winnaar zal realiseren. 
 2. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en het bekendmaken van de winnaar(s). Alle persoonsgegevens die door ANWB in het kader van deze Actie worden verkregen, worden in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming en het privacy beleid zoals vermeld op de website anwb.nl onder “Privacy en cookies” verwerkt. Door deelname aan de Actie gaat deelnemer akkoord met de inhoud van het privacy beleid en deze Actievoorwaarden.
 3. Winnaars van de Actie gaan akkoord met het uploaden van betreffende foto op de (social) media-kanalen van ANWB. Dit is noodzakelijk om mee te doen aan de Actie en foto’s zullen uitsluitend voor de Actie worden gebruikt en zullen niet voor commerciële doeleinden worden ingezet. Met het accepteren van deze Actievoorwaarden geeft deelnemer toestemming voor het gebruik van vorenbedoeld materiaal en overige Personen die zichtbaar zijn tijdens de prijsuitreiking.

Overig

 1. Bij toewijzing van een verkeersplein door de ANWB is het niet toegestaan binnen 1 kalenderjaar nog eens een bijdrage aan ANWB aan te vragen voor dezelfde organisatie.
 2. Na aanleg van het verkeersplein dient de naam/logo ANWB als volgt ergens vermeld te worden: “Dit verkeersplein is (mede) mogelijk gemaakt door het ANWB Fonds”. Het logo van de ANWB kan hiervoor onder voorwaarden worden opgevraagd.
 3. ANWB Fonds is geen aparte stichting, maar een programma binnen de ANWB B.V.
 4. Het programma ANWB Fonds is geen winstuitdeling maar een productnaam.
 5. ANWB behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat ANWB daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. De Actievoorwaarden zullen niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door ANWB bekend worden gemaakt via www.anwb.nl/verkeerspleinen
 6. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door ANWB.
 7. ANWB handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 8. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 9. ANWB is niet aansprakelijk voor enige schade die deelnemer lijdt of mocht lijden in verband met deelname aan de Actie, dan wel voor eventueel door deelnemer in het verband met de Actie gemaakte kosten. Deelnemer vrijwaart ANWB van aanspraken van derden voortvloeiend uit handelen of nalaten door deelnemer in verband met de Actie.
 10. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met het ANWB Fonds per e-mail: verkeerspleinen@anwb.nl. ANWB zal zich naar beste kunnen inspannen om de klacht(en) zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk af te handelen. Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen vier weken na het einde van de Actie te worden ingediend bij de ANWB.
 11. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Voorwaarden voor levering verkeersplein

 1. Waar redelijkerwijs mogelijk is, vermeldt de school dat het verkeersplein mede dankzij het ANWB Fonds is gerealiseerd. 
 2. Het verkeersplein zal uiterlijk tussen 4 juli 2021 en 15 augustus 2022 aangelegd kunnen worden. Mocht de winnende deelnemer de door ANWB aangewezen partner hiertoe niet in staat stellen, dan vervalt het recht op de prijs en zal de winnaar niet langer aanspraak kunnen maken op de aanleg van het verkeersplein.
 3. De ANWB heeft het recht te publiceren over de projecten en/of initiatieven waaraan is bijgedragen.
 4. Het verkeersplein is bedoeld om de kennis over verkeersveiligheid te vergroten bij kinderen. Hiervoor ontvangt de school, naast het verkeersplein, ook lesmateriaal en een licentie naar de ANWB Verkeerseducatie leerlijn. De ANWB wil op termijn meten of het verkeersplein effect heeft gehad op het verkeersveilige gedrag van kinderen. Daartoe wordt een evaluatie ontwikkeld. Wanneer meer bekend is, willen we de school benaderen over eventuele deelname. 
 5. ANWB werkt samen met Pleinversiering B.V (onderdeel van R.O.B. Experience Leisure). Deze organisatie heeft de verplichting en verantwoordelijkheid om een kwalitatief goed en veilig verkeersplein aan te leggen. ANWB is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de juiste aanleg van het verkeersplein en/of voor het onderhoud aan het verkeersplein en/of de eventuele gevolgen verbonden aan het gebruik van het verkeersplein. 

Voorwaarden ANWB Verkeerspleinen (pdf)