Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Voorwaarden 'ANWB Verkeerspleinen'

Algemeen 

 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB B.V. h.o.d.n. ANWB Fonds, gevestigd te Den Haag aan de Wassenaarseweg 220, (hierna: “ANWB”) organiseert in het kader van de verkeerspleinenscampagne, in de periode van 11 maart t/m 31 mei 2024 een groot promotioneel spel (hierna: “het Spel”), waarbij 12 scholen (hierna: deelnemers) ieder een verkeersplein kunnen winnen.

 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het Spel. Het doel van de Spel is door middel van de aanleg van verkeerspleinen bij scholen de verkeersbewustheid bij kinderen en daarmee de verkeersveiligheid te vergroten. Het betreft derhalve een maatschappelijk doel.

 3. Deze Spelvoorwaarden zijn terug te vinden op anwb.nl/wineenverkeersplein. 

 4. Het Spel bestaat uit verschillende fases:  

  1. 11 maart t/m 5 april 2024 (aanmeldperiode); 

  2. 13 mei t/m 31 mei 2024(stemperiode); 

  3. Trekking in juni 2024 en aanleg van het ANWB verkeersplein in de Zomervakantie 2024. 

Voorwaarden deelname 

 1. Uitsluitend basisscholen en/of scholengemeenschappen van basisscholen gelegen in Nederland (hierna te noemen: Deelnemer) kunnen meedoen aan dit Spel, mits zij voldoen aan de Selectiecriteria te vinden op anwb.nl/wineenverkeersplein.

 2. De persoon die de Deelnemer aanmeldt om deel te nemen aan dit Spel moet de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de Deelnemer zijn (hierna: Aanmelder).

 3. Deelname vindt plaats door middel van: inzending van een ingevuld elektronisch aanmeldformulier te vinden op de webpagina: anwb.nl/wineenverkeersplein. Vanaf het moment van inschrijving en het volledig voldoen aan deze voorwaarden en de Selectiecriteria maakt de Deelnemer kans om een Prijs te winnen. In verband met de deelname worden de volgende persoonsgegevens van de Aanmelder verwerkt:[volledige naam, telefoonnummer, emailadres en functie] + de gegevens van de Deelnemer. 

 4. Deelname aan het Spel is gratis.  

 5. Iedere Deelnemer kan zich maximaal één keer aanmelden voor het Spel in hetzelfde kalenderjaar.  

 6. Nadat de Aanmelders de Deelnemers hebben ingeschreven en Deelnemers voldoen aan de Selectiecriteria worden de Deelnemers op onze stemsite geplaatst, waar het publiek kan stemmen op de favoriete Deelnemer.  

 7. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de Spel. In geval van (een poging tot) fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Spel behoudt ANWB zich het recht voor om Deelnemers uit te sluiten van deelname. In geval van uitsluiting van deelname heeft Deelnemer geen enkele aanspraak op enige prijs die in verband met deze Spel wordt uitgereikt. 

Prijzen  

 1. Er zijn 12 prijzen te winnen. Per provincie zal aan 1 winnaar (Deelnemer) een verkeersplein beschikbaar worden gesteld, d.w.z. eenmalig wordt een verkeersplein aangelegd op het terrein van de winnende Deelnemer. Er vinden derhalve 12 “trekkingen” plaats. De trekkingen vinden plaats in juni 2024. De totale waarde van de prijzen bedraagt € 50.000,00. 

 2. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. 

 3. ANWB zal de eventueel ter zake de prijzen verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen. 

Trekking 

 1. Na het einde van de stemperiode zal de Adviescommissie van het ANWB Fonds uit de top 3 van Deelnemers met de meeste stemmen per provincie een winnaar aanwijzen, welke het beste aansluit bij het doel van de Spel.

 2. De winnaars worden binnen 7 dagen na de trekking(en) persoonlijk en onder embargo geïnformeerd per e-mail. De uitslag van de trekkingen wordt op een later moment publiekelijk bekend gemaakt via de media en website. Elke winnaar zal zich op verzoek dienen te identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken. 

 3. De winnaar dient binnen een week te reageren op het persoonlijke bericht van ANWB. Indien de winnaar niet binnen de gestelde termijn reageert en/of geen gebruik kan of wil maken van de prijs, vervalt het recht op de prijs en zal een nieuwe winnaar in overeenstemming met deze Spelvoorwaarden worden gekozen. 

 4. Over de uitslag en/of toekenning van de prijs/prijzen wordt niet gecorrespondeerd. 

Privacy 

 1. Eventueel verzamelde persoonsgegevens van Aanmelders, kunnen door ANWB worden opgenomen in haar klantendatabase uitsluitend ten behoeve van het Spel en worden slechts voor zover noodzakelijk voor het de realisatie van het gewonnen verkeersplein verstrekt aan de partij die het verkeersplein bij de winnaar ter plaatse zal realiseren.

 2. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan het Spel en het bekendmaken van de winnaar(s). Alle persoonsgegevens die door ANWB in het kader van dit Spel worden verkregen, worden in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming en het privacy beleid zoals vermeld op de website anwb.nl onder “Privacy en cookies” verwerkt. Door deelname aan dit Spel gaat Deelnemer akkoord met de inhoud van het privacy beleid en deze Spelvoorwaarden. 

 3. De winnaars van de Spel gaan akkoord met het uploaden van betreffende persfoto op de verschillende (social) media-kanalen van ANWB. Dit is noodzakelijk om mee te doen aan de Spel en foto’s zullen uitsluitend voor de Spel worden gebruikt en zullen niet voor commerciële doeleinden worden ingezet. Met het accepteren van deze Spelvoorwaarden geeft Deelnemer toestemming voor het gebruik van vorenbedoeld materiaal en overige personen die zichtbaar zijn tijdens de prijsuitreiking. 

Overig 

 1. Bij toewijzing van een prijs is het niet toegestaan binnen hetzelfde kalenderjaar nog eens een bijdrage aan het ANWB Fonds (dus ook niet voor andere voorzieningen) aan te vragen voor dezelfde organisatie.

 2. Na aanleg van het verkeersplein dient de naam/logo ANWB als volgt ergens vermeld te worden: “Dit ANWB verkeersplein is (mede) mogelijk gemaakt door het ANWB Fonds”. Het logo van de ANWB kan hiervoor onder voorwaarden worden opgevraagd.

 3. Het programma ANWB Fonds is geen winstuitdeling maar een productnaam. 

 4. ANWB behoudt zich het recht voor om de Spel te beëindigen of de regels, Spelvoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat ANWB daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemer. De Spelvoorwaarden zullen niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd. Wijziging of aanpassing van de Spelvoorwaarden en staking of wijziging van de Spel zal door ANWB bekend worden gemaakt via www.anwb.nl/wineenverkeersplein 

 5. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door ANWB. 

 6. ANWB handelt met haar Spel in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. 

 7. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname. 

 8. ANWB is niet aansprakelijk voor enige schade die deelnemer lijdt of mocht lijden in verband met deelname aan dit Spel, dan wel voor eventueel door deelnemer in het verband met dit Spel gemaakte kosten. Deelnemer vrijwaart ANWB van aanspraken van derden voortvloeiend uit handelen of nalaten door Deelnemer in verband met dit Spel. 

 9. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met het ANWB Fonds per e-mail: verkeerspleinen@anwb.nl. ANWB zal zich naar beste kunnen inspannen om de klacht(en) zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk af te handelen. Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen vier weken na het einde van de Spel te worden ingediend bij de ANWB. 

 10. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

Voorwaarden voor levering verkeersplein 

 1. Het verkeersplein zal in de zomervakantie 2024 aangelegd kunnen worden. Mocht de winnende Deelnemer de door ANWB aangewezen partner hiertoe niet in staat stellen, dan vervalt het recht op de prijs en zal de winnaar niet langer aanspraak kunnen maken op de aanleg van het verkeersplein.

 2. Het verkeersplein is bedoeld om de kennis over verkeersveiligheid te vergroten bij kinderen. Hiervoor ontvangt de school, naast het verkeersplein, ook lesmateriaal, verkeerslichten, een ANWB fiets en een licentie naar de ANWB Verkeerseducatie leerlijn. 

 3. ANWB werkt samen met Pleinversiering B.V (onderdeel van R.O.B. Experience Leisure). Deze organisatie heeft de verplichting en verantwoordelijkheid om een kwalitatief goed en veilig verkeersplein aan te leggen. ANWB is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de juiste aanleg van het verkeersplein en/of voor het onderhoud aan het verkeersplein en/of de eventuele gevolgen verbonden aan het gebruik van het verkeersplein.

Voorwaarden ANWB Verkeerspleinen (pdf)