Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Reactie ANWB op Rijksbegroting 2020

17 september 2019 Toekomstige mobiliteit vraagt grote veranderingen en investeringen

Mensen moeten vlot, veilig en duurzaam onderweg kunnen zijn. En mobiliteit moet vooral voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijven. Om onze bewegingsvrijheid in de toekomst zeker te stellen, zijn grote veranderingen én jaarlijks 3 miljard euro extra nodig.

Dat is de kern van het Deltaplan Mobiliteit, dat de ANWB en 24 partijen in de Mobiliteitsalliantie in juni presenteerden. In de vandaag gepresenteerde Rijksbegroting ziet de ANWB deze uitgangspunten helaas nog onvoldoende terug. 

Vlot onderweg

In de eerste helft van dit jaar namen de files met 5% toe. Niet alleen in de Randstad, maar in steeds meer regio’s. Door de ontwikkeling van de economie en de steden zal de mobiliteit fors toenemen. Daarom moet er de komende jaren fors worden geïnvesteerd in infrastructuur.

Deze kabinetsperiode is in totaal 2 miljard euro extra beschikbaar voor nieuwe infrastructuur. Uit de begroting valt op te maken dat dit bedrag nagenoeg geheel wordt doorgeschoven tot na deze kabinetsperiode. Positief is wel dat tweederde van het bedrag inmiddels is omgezet in concrete lopende projecten voor de periode tot en met 2025. Om projecten daadwerkelijk te kunnen realiseren, is een robuuste oplossing van de stikstofproblematiek cruciaal. De ANWB ziet dan ook uit naar het advies van de speciale adviescommissie onder leiding van de heer Remkes.

De komende jaren komt er een impuls van 97 miljoen euro voor uitgesteld onderhoud, waarvan 11 miljoen euro voor wegen. Het structurele budget voor beheer en onderhoud groeit de komende twee jaar met in totaal bijna 170 miljoen euro, maar in de jaren daarna daalt dit. Om storingen en uitval van bruggen en viaducten te voorkomen, is de komende jaren fors meer geld nodig.

Vandaag maakt het kabinet bekend dat er begin volgend jaar een opzet komt voor een fonds, waaruit onder meer investeringen in infrastructuur bekostigd kunnen worden. De ANWB is blij met dit fonds en rekent er op dat hieruit ook projecten uit het Deltaplan Mobiliteit bekostigd worden. Het Deltaplan bevat een investeringsagenda van in totaal 56 miljard euro. Deze investeringen zijn hard nodig om knelpunten in capaciteit, veiligheid en duurzaamheid weg te nemen. Ook zijn investeringen nodig om op een ander, flexibel mobiliteitssysteem over te stappen. Naast eenmalige investeringen is het absoluut noodzakelijk dat er na deze kabinetsperiode structureel meer geld in de Rijksbegroting wordt opgenomen voor mobiliteit en infrastructuur.

Veilig onderweg

Afgelopen jaar waren in Nederland 678 verkeersdoden te betreuren, 65 méér dan het jaar ervoor. Vooral onder fietsers, scootmobielers en inzittenden van personenauto's vielen meer dodelijke slachtoffers. Daarnaast raakten naar schatting 20.800 mensen ernstig gewond in 2017. Nu het Strategisch Plan Verkeersveiligheid is ondertekend, gaan alle overheden aan de slag met een proactief, risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid. De ANWB steunt deze aanpak, maar benadrukt dat er in de tussentijd dringend actie nodig is om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Er zijn meer inzet en middelen nodig van de verantwoordelijke overheden. In het regeerakkoord is verkeersveiligheid als nationale prioriteit benoemd. Helaas is hier ook dit jaar geen extra geld voor opgenomen in de begroting.

Duurzaam onderweg 

De ANWB steunt het kabinetsbeleid om de elektrische auto de komende jaren aantrekkelijk en bereikbaar te maken voor particulieren. De komende twee jaar is in totaal 18 miljoen euro beschikbaar voor aanschafsubsidies voor betaalbare, nieuwe elektrische auto’s. Daarnaast komt er tot 2024 in totaal 100 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van de tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s. Helaas is er nog geen duidelijkheid over de hoogte van de aanschafsubsidie. De ANWB wil graag snel duidelijkheid, zodat geïnteresseerde consumenten ook daadwerkelijk stappen kunnen gaan zetten.

Zie ook

Radio-interview met ANWB-hoofddirecteur Frits van Bruggen op BNR
Deltaplan Mobiliteit 2030