Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Reactie ANWB op tariefsverhoging CBR

Het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) gaat de tarieven in 2021 verhogen als gevolg van de coronacrisis. De ANWB is geen voorstander van tariefsverhoging maar stemt onder voorwaarden in.

Reactie ANWB:

Gezien het feit dat er afgelopen jaar, naar onze mening, nog onvoldoende kwaliteitsverbetering tegenover is gesteld, zijn we geen voorstander van de voorgestelde tariefsverhoging.
Bij eerdere tariefsverhogingen hebben wij om die reden ook negatief geadviseerd. Echter, vanwege de bijzondere situatie als gevolg van corona en het feit dat er door de nieuwe directie een verbetertraject is gestart, zijn we bereid om eenmalig met deze tariefsverhoging in te stemmen. 

We vinden wel dat daar het komend jaar duidelijk zichtbare verbeteringen in de dienstverlening aan de consument tegenover moeten staan, in de vorm van aanzienlijke reductie van de wachttijden (op weg terug naar de norm) en kwaliteitsverbetering van de examinering. Wat ons betreft mag een dergelijke toename van de tarieven geen structureel karakter krijgen. Wij willen samen met de andere leden van de Klantenraad graag mee worden genomen in een nadere onderbouwing van de investeringen die het CBR wil gaan doen ter verbetering van de dienstverlening. Mede gezien de zorgelijke situatie waar het CBR zich momenteel in bevindt, vinden we het noodzakelijk dat er ook aanvullende financiële middelen beschikbaar komen. 

Gebruikersraad en jaarlijks advies

Als lid van de zg. ‘Gebruikersraad’ brengt de ANWB jaarlijks advies uit over de voorgestelde tarieven voor het daaropvolgende jaar. De adviezen van deze Gebruikersraad worden meegenomen bij de goedkeuringsaanvraag die het CBR moet voorleggen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In de Gebruikersraad zitten behalve de ANWB ook andere vertegenwoordigers namens de consument (o.a. ouderenbonden ANBO en KBO-PCOB, Veilig Verkeer Nederland en jongerenorganisatie TeamAlert) en ook vertegenwoordigers namens o.a. de rijscholenbranche, beroepsvervoerders en medisch specialisten.