ANWB Streetwise next level

Jongeren tussen de 12 en 16 jaar lopen veel risico in het verkeer. In deze periode fietsen jongeren vaak langere routes ten opzichte van de basisschool en fietsen zij vaker zelfstandig. Daarnaast zijn jongeren van deze leeftijd nog volop in ontwikkeling, het groepsgedrag en afleiding door onder andere de mobiele telefoon en de groepsdruk kunnen een grote rol spelen in hun gedrag. Daarom zet de ANWB het verkeersprogramma Streetwise next level in. Een interactief verkeersprogramma, dat landelijk wordt ingezet voor de eerste drie leerjaren van alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Het verkeersprogramma wordt gegeven door professionele ANWB-instructeurs. 

De drie verkeersprogramma’s hebben als algemeen doel om een positieve gedragsverandering te bewerkstellingen op het gebied van verkeer. Het doel van het programma is daarom ten eerste om kennis over verkeersregels te vergroten en te verbeteren. Ten tweede krijgen jongeren meteen inzicht in de gevolgen van hun (on)veilige gedrag en ten derde wordt hun motivatie aangeboord om veilig verkeersgedrag te vertonen.

Richtlijnen RIVM tijdens ANWB Streetwise next level

Met de ingrijpende maatregelen die gelden om verspreiding van het coronavirus te beperken is Nederland in een ongekende situatie beland. Verkeersveiligheid voor jongeren is noodzaak. Verkeerskennis en inzicht kan van levensbelang zijn wanneer jongeren zich in het verkeer begeven. Wanneer het volgens de richtlijnen van het RIVM mogelijk is, zal het schoolbezoek van ANWB Streetwise next level plaatsvinden. Onze ANWB Streetwise instructeurs houden zich tijdens het schoolbezoek aan de gestelde maatregelen, zoals het RIVM adviseert en maakt. 

Tijdig een ANWB Streetwise next level schoolbezoek reserveren.

Vanwege de populariteit van ANWB Streetwise next level is het aan te raden om een schoolbezoek voor ANWB Streetwise next level tijdig te reserveren. De nieuwe scholenplanning is onlangs open gezet en op dit moment is er grote kans dat u uw voorkeursdatum voor een schoolbezoek nog kunt afspreken. 

Wanneer u ANWB Streetwise next level wilt reserveren, dan kunt u een mail sturen aan streetwisevo@anwb.nl. Geef in uw bericht aan voor welke school u een bezoek wilt reserveren met daarbij uw voorkeursdatum of de periode en voor hoeveel klassen 1, 2 en/of 3 u wilt reserveren. Wij laten u dan weten of uw voorkeursdatum beschikbaar is en/of nemen contact op om aanvullende informatie op te vragen. 


Klas 1: ANWB Verkeersworkshop ‘IK & het verkeer!’ 

Tijdens deze interactieve workshop worden uw leerlingen zich bewust van hoe zij zelf aan het verkeer deelnemen. De verkeersworkshop is geheel afgestemd op de belevingswereld van de doelgroep en behandelt thema’s zoals afleiding in het verkeer, groepsdruk, telefoongebruik, zichtbaarheid en verkeersongelukken.

Door middel van tablets werken de leerlingen in tweetallen aan een serie vragen en ethische verkeersdilemma's. Persoonlijke ervaringen maken deel uit van de verkeersworkshop. Leerlingen verdienen punten als zij het goede antwoord geven. Aan het einde van de verkeersworkshop is te zien wie de meeste punten heeft behaald! Deze werkvorm zorgt voor een stukje competitie, motivatie en zeer gemotiveerde leerlingen. 

De verkeersdilemma's worden onder begeleiding van de instructeur besproken met de groep, het draait hierbij om bewustwording van eigen gedrag. De instructeur begeleidt de leerlingen op professionele wijze zodat zij zelf gaan inzien dat verkeerde keuzes maken in het verkeer, grote gevolgen kunnen hebben. 

Klas 2: ANWB Verkeersbus

Hierbij staat zelf ervaren en beleven, kennisoverdracht, zelfreflectie en gedragsbeïnvloeding centraal.
Dode hoek - gericht op kennis 
Inzicht krijgen waar de Dode hoek van een vrachtwagen zich bevindt en daar naar weten te handelen als verkeersdeelnemer.  
Mobiliteitsspel - gericht op gedragsbeïnvloeding 
De leerling krijgt inzicht in het eigen verkeersgedrag en gaat het verkeersgedrag daar op afstemmen.
Kennisquiz - gericht op kennis 
De leerling doet kennis op van de meest relevante verkeersregels en voorrangsituaties die voor deze doelgroep van toepassing is.  
Computerspel ‘Kandatofkandatniet’ - gericht op gedragsbeïnvloeding 
De leerling reflecteert op zijn eigen en andermans verkeersgedrag en maakt daarbij keuzes t.b.v. het zich veilig begeven door het verkeer.  
Scootersimulatoren: zien en gezien worden! - gericht op gedragsbeïnvloeding 
De leerling kent het belang van zien en gezien worden en handelt daar naar in het verkeer. 

Klas 3: ANWB Virtual Reality!

Met behulp van een VR-bril worden de leerlingen op de plek van bestuurders gezet. Zo zijn zij bijvoorbeeld een fietser, automobilist of een vrachtwagenchauffeur. Op deze manier zien zij hoe andere weggebruikers naar het verkeer kijken en worden ze zich bewust van hoe zij zelf deelnemen aan het verkeer. Onderwerpen zoals afleiding in het verkeer, mobiel telefoongebruik op de fiets, reflecteren op eigen en andermans verkeersgedrag en bewustwording staat bij deze lesmodule centraal.

 

 

Effectmeting

Vrijwel alle verkeerseducatieve programma's worden getoetst aan de Checklist Verkeerseducatie van het CROW. Ook bij ANWB Streetwise next level heeft een effectmeting plaatsgevonden. Deze is uitgevoerd door Royal Haskoning. Bij de effectmeting is in kaart gebracht op welke manieren het programma verkeersveilig gedrag stimuleert en op welke vlakken nog verbetering te behalen is.

Bij de uitgevoerde effectmeting zijn de veranderingen in kennis, attitude en gedrag van twee groepen zo gecontroleerd mogelijk met elkaar vergeleken. Hiervoor zijn meerdere metingen uitgevoerd. De experimentele groep deed mee aan het verkeersprogramma ANWB Streetwsie next level en deed de voor- en nameting, de controle groep deed dit niet. 

Uit het resultaat van de effectmeting blijkt dat deelname aan ANWB Streetwise next level aspecten van verkeersveilig gedrag positief beïnvloedt. Een interessant effect dat werd waargenomen is dat het programma een afname in verkeersonveilig gedrag bij jongeren laat zien.

Meer weten over Streetwise next level?

Praktische informatie
Prijzen
Aanmelden / contact en documenten
ANWB Fietsles; Informatie voor ISK-leerlingen

Starttijd en leerlingaantal

Voor alle ANWB Streetwise next level verkeersmodules geldt:

  • Een maximum van 30 leerlingen per sessie in het regulier onderwijs.
  • Een maximum van 24 leerlingen per sessie in het praktijk en –speciaal onderwijs.
  • Minimaal 15 leerlingen per sessie.
  • De eerste sessie start uiterlijk om 09:00 en de laatste sessie is om 15:00 afgelopen.
  • Alle lessen worden aaneengesloten gepland (m.u.v. pauzes)

Dit is van belang omdat onze ANWB Streetwise instructeurs t.b.v. het schoolbezoek vaak in een hotel verblijven.

ANWB Streetwise next level is een compleet verkeersprogramma voor alle drie de leerjaren in het voortgezet onderwijs. Deze lesmodules zijn op niveau geschreven en hebben een doorlopende leerlijn. Bij ANWB Streetwise next level bieden wij, naast dat de verkeersmodules leuk zijn om te volgen, graag kwalitatief goede verkeerseducatie.

Samenvoegen van klassen

Wij verzoeken de school om het juiste leerjaar bij de juiste verkeersmodule in te roosteren. De ‘ANWB Verkeersworkshop ‘IK & het verkeer!’ kan  geboekt worden voor eerstejaars leerlingen, de ‘ANWB Verkeersbus’ voor tweedejaars leerlingen en ‘ANWB Virtual Reality!’ voor de derdejaars leerlingen.

Bij het praktijkonderwijs en basisberoepsgerichte leerweg  staan wij samengevoegde klassen niet toe. Dit om te voorkomen dat de leerlingen aan meerdere lesmodules meedoen en dat leerlingen teveel prikkels en informatie krijgen. Wanneer ANWB Streetwise next level in de jaarlijkse cyclus bij uw school op bezoek komt blijven de leerlingen in de structuur van permanente verkeerseducatie en gaan zij vanzelf aan alle drie de verkeersmodules meedoen.

 

Klas 1: ANWB Verkeersworkshop ‘IK & het verkeer!’

- Per schooldag zijn er maximaal 6 sessies van één lesuur mogelijk. 

Randvoorwaarden
- Eén en hetzelfde klaslokaal van minimaal 50 m2, waar alle lessen plaatsvinden.
- Voldoende tafels en stoelen voor de leerlingen, de leerkracht en de instructeur.
- In verband met opbouwen van lesmateriaal bevindt het leslokaal zich op de begane grond of is bereikbaar met een lift.

Streetwisebus Next level

Klas 2: ANWB Verkeersbus

- Per schooldag zijn er maximaal 4 sessies mogelijk. 
- Eén sessie duurt in het  reguliere onderwijs (>24 leerlingen per klas) 90 minuten.
- Bij minder dan 24 leerlingen vragen wij 75 minuten lestijd. Dit kan betekenen dat wij verzoeken of uw lesrooster aangepast kan worden.

Randvoorwaarden:
- Voor dit onderdeel is een standplaats voor de bus nodig van ongeveer 20x10 meter.  Deze plaats moet goed bereikbaar zijn met de bus, zonder vernauwingen, verkeersdrempels of andere obstakels.
- De standplaats dient vrij te zijn van (openbaar) verkeer, sneeuw, bladeren enz. 
- Binnen 100 meter vanaf de standplaats van de bus dient een 220V/16A elektriciteitsvoorziening bereikbaar te zijn. 
- In overleg met de gemeente kan er ook gebruik gemaakt worden van bijv. een parkeerplaats in de buurt.
- Indien de situatie er om vraagt, draagt de school zorg voor het veilig en adequaat afzetten van de te gebruiken standplaats.
- De veiligheid van de standplaats voor de bus is op de uitvoeringsdag ter beoordeling aan de ANWB instructeurs.

Streetwise Next level -virtual reality

Klas 3 ANWB Virtual Reality!

- Per schooldag zijn er maximaal 6 sessies van één lesuur mogelijk. 

Randvoorwaarden:
-Eén klaslokaal van minimaal 50 m2, waar alle lessen plaatsvinden.
- Voldoende tafels en stoelen voor de leerlingen, de leerkracht en de instructeur.
- Dit lokaal bevindt zich op de begane grond of is bereikbaar met een lift.
- Het lokaal is voorzien van stopcontacten.

Heeft u vragen over de lesmodules of wilt u een boeking maken, dan kunt u contact op te nemen met het ANWB Streetwise Projectenbureau.

Eigen bijdrage 2020

Wij vragen de school een bijdrage in de kosten van € 175,00 per lesmodule, per dag. Wanneer u alle drie de lesmodules boekt betaalt u € 450,- per dag. Subsidie is in veel gevallen mogelijk. Informeert u hiervoor bij het ANWB Streetwise Projectenbureau.

Eigen bijdrage 2021

Wij vragen de school een bijdrage in de kosten van € 250,00 per lesmodule, per dag. Wanneer u alle drie de lesmodules boekt betaalt u € 700,- per dag. Subsidie is in veel gevallen mogelijk. Informeert u hiervoor bij het ANWB Streetwise Projectenbureau.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen.

Aanmelden / contact en documenten
 

(door middel van de onderstaande button download u het aanmeldingsformulier)

Aanmelden / Bevestigen Streetwise next level

Meer informatie:
Wilt u meer informatie over de (algemene) voorwaarden van Streetwise?
Download of bekijk dan de voor u relevante informatie via contact en documenten.
Voor alle overige vragen kunt u uiteraard ook contact opnemen met het ANWB Streetwise Projectenbureau. Wij staan u graag te woord!

ANWB Fietsles: een Train de Trainer programma voor ISK-leerlingen

ANWB Streetwise next level is niet in te zetten voor ISK-leerlingen. Voor ISK-leerlingen kunt u de  ANWB ANWB Fietsles: een Train de Trainer programma reserveren.

Dit programma houdt in dat de ANWB met twee Streetwise instructeurs naar uw organisatie komt. In samenwerking met mensen van uw organisatie geven onze instructeurs twee keer achter elkaar een fietsles van ongeveer één uur aan een groep leerlingen (minimaal 10 en maximaal 25 per les) waarbij de medewerkers van uw organisatie leren hoe ze de fietsles zelf kunnen geven. De materialen die de instructeurs meebrengen laten wij bij u achter. 

Naast het praktische gedeelte buiten is er een korte presentatie, welke gegeven kan worden op een digibord of met behulp van een beamer. Afhankelijk van het taalniveau kunnen we eventueel ook extra oefenstof aanbieden. Fietsen leer je niet in een ochtend daarvoor is het noodzakelijk dat er kilometers worden gemaakt.  Wij geven dan ook niet steeds zelf deze fietslessen, maar trainen medewerkers van uw organisatie zodat zij deze fietslessen kunnen geven. 

Wat is er nodig om dit programma bij u op locatie te kunnen geven:
- 2 groepen leerlingen (minimaal 10 en maximaal 25 per groep)
- Minimaal 1 en maximaal 6 medewerkers van uw organisatie die wij kunnen trainen om de lessen zelfstandig te gaan geven.
- Voldoende fietsen in verschillende maten.
- Een lokaal/ruimte met digibord of beamer en een scherm.
- Een plein of parkeerplaats van ongeveer 20X30m waar we het fietsparcours kunnen uitzetten. 

De bijdrage in de kosten zijn € 325,- (exclusief BTW). Hiervoor ontvangt u ook het benodigde lesmateriaal om zelf de fietsles te kunnen geven (o.a. pylonen, stoepkrijt, markeer-hoedjes, de presentatie)