Benchmarking om decentraal verkeersveiligheidslabel te verbeteren

De SWOV gaat in de praktijk onderzoeken hoe benchmarking van verkeersveiligheidsbeleid bij gemeente gestalte kan krijgen en bij kan dragen aan verbeteringen in het decentrale verkeersveiligheidsbeleid. De SWOV heeft dit besloten op grond van een voorstudie naar de mogelijkheden van benchmarking.  

Benchmarken wordt al op verschillende beleidsterreinen gebruikt om de prestaties van organisaties (zoals landen, regio’s, gemeenten) te vergelijken met die van andere, vergelijkbare organisaties.

Benchmarking kan prestaties vergelijken, maar ook processen of strategieën kunnen onderwerp van een benchmark zijn, ook als het gaat om verkeersveiligheid.Binnen deze typen benchmarks en het onderwerp verkeersveiligheid kunnen nog verder inhoudelijke keuzen worden gemaakt, zo stelt de SVOW in haar rapport. Zo kunnen de algemene verkeersveiligheidsprestaties van gemeenten vergeleken worden, of het algemene verkeersveiligheidsbeleid, maar ook kan ervoor worden gekozen om op een onderdeel daarvan te concentreren, bijvoorbeeld fietsveiligheid.

Behalve naar literatuur is in de verkennende studie ook gekeken naar praktijkvoorbeelden in Nederland van benchmarking op het terrein van verkeer en vervoer, en specifiek daarbinnen van verkeersveiligheid. Wat daarbij volgens de SWOV opvalt is dat er al wel enkele voorbeelden zijn van benchmarks waarin eindprestaties van regio’s worden vergeleken. Dit zijn bijvoorbeeld de cijfers op de vergelijkingssite van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), het dashboard Duurzame mobiliteit van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV), de app verkeersveiligheid van bureau VIA.nl of zelfs vergelijkende studies van de verkeersveiligheid van regio’s.

Er zijn echter nog geen voorbeelden waarin (samen met die overheden) ook naar achterliggende processen en naar verklaringen van eindprestaties is gekeken.

Met benchmarking van verkeersveiligheid zouden de SWOV en decentrale overheden bij organisaties zoals KING en KpVV en hun producten kunnen aansluiten.

Op basis van de inzichten die zijn opgedaan in dit rapport, is de SWOV voornemens in de praktijk te onderzoeken hoe benchmarking van verkeersveiligheidsbeleid bij gemeenten gestalte kan krijgen. Eén van de onderzoeksvragen daarbij zal zijn welke indicatoren zich lenen voor zo’n vergelijking.