Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

ANWB: stap vooruit voor duurzaam Nederland

21 september 2021 Eerste reactie Prinsjesdag 2021

Het kabinet maakt komend jaar extra geld vrij voor elektrisch rijden, blijkt uit de Prinsjesdagstukken 2021. De ANWB vindt het positief dat duurzame mobiliteit nadrukkelijk wordt gestimuleerd, maar plaatst ook de nodige kanttekeningen bij de begroting voor 2022.

Zo is het opmerkelijk dat er structureel onvoldoende geld beschikbaar is voor beheer en onderhoud van het Nederlandse wegennet, dit terwijl veel wegen en bruggen aan vervanging toe zijn. Volgens de ANWB zal dit aanzienlijke gevolgen hebben voor de doorstroming en bereikbaarheid. Ook worden te weinig middelen vrijgemaakt voor verkeersveiligheid. De doelstelling van het kabinet om het aantal verkeersdoden in 2030 gehalveerd te hebben, komt daarmee verder buiten bereik. 

Meer geld voor elektrisch rijden

De ANWB juicht het toe dat komende drie jaar meer geld beschikbaar komt om automobilisten de overstap te laten maken naar elektrisch rijden. In totaal komt er 60 miljoen euro extra beschikbaar aan subsidie voor elektrische auto’s die particulier worden aangeschaft. Daarmee geeft het kabinet schone mobiliteit in Nederland een belangrijke impuls.

Verkeersveiligheid

De ANWB maakt zich ook zorgen over de verkeersveiligheid in Nederland. Het aantal verkeersslachtoffers neemt al jaren toe. Om dit tij te keren is de komende dertig jaar minimaal 15 miljard euro extra nodig (bron: SWOV). Uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat ook dit jaar slechts 50 miljoen euro extra voor verkeersveiligheid wordt vrijgemaakt. De ANWB vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet niet ambitieuzer investeert in verkeersveiligheid gezien het immense persoonlijke leed en de enorme maatschappelijke kosten die verkeersongevallen met zich meebrengen. Zonder aanvullende maatregelen en extra middelen is het stapsgewijs toewerken naar een halvering van het aantal verkeersdoden in 2030 een onhaalbaar doel.

Bereikbaarheid

Om Nederland de komende jaren bereikbaar te houden zijn eveneens extra investeringen nodig. Het kabinet stelt volgend jaar in totaal 3,6 miljard euro beschikbaar voor onderhoud, vervanging en renovatie van infrastructuur. Dat bedrag is echter te laag om de infrastructuur op het gewenste peil te brengen. Daardoor neemt het uitgestelde onderhoud toe, met een groter risico op storingen tot gevolg. De ANWB vindt dat een volgend kabinet voldoende middelen moet vrijmaken voor onderhoud, reparatie en vervanging van wegen, bruggen, viaducten en tunnels. Veel daarvan zijn aan het eind van hun levensduur en zonder concrete inspanningen neemt de kans op storingen en uitval toe. 

Mobiliteit

De mobiliteit zal de komende jaren nog fors toenemen. De ANWB vindt dat mobiliteit veilig, schoon, efficiënt en toegankelijk moet zijn voor iedereen. Om de weggebruiker te faciliteren, zullen het hoofdwegennet en onderliggend wegennet beter met elkaar moeten worden verknoopt. Daarbij zal ook de aansluiting moeten worden gezocht met andere vervoersmodaliteiten.

Zie ook

ANWB Belangenbehartiging

 

Foto: ANP