Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Voorwaarden ANWB Kampeerkaart CKE

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. In deze algemene voorwaarden worden een aantal definities gebruikt, waaronder het volgende wordt verstaan:

ANWB Kamperen: ANWB Kamperen, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan de Wassenaarseweg 220 te (2596 EC) Den Haag.
ANWB Kampeerkaart CKE: een vervangend legitimatiebewijs voor kampeerders, dat geldig is bij de aangesloten campings in Europa en waarmee bij die campings bepaalde voordelen kunnen worden genoten.
Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen u en ANWB Kamperen met betrekking tot de ANWB Kampeerkaart CKE en bijbehorende services.
Schriftelijk: op schrift, daaronder kan ook worden begrepen per e-mail of enige andere digitale wijze.
U (u/uw): de houder van de ANWB Kampeerkaart CKE en met wie ANWB de Overeenkomst heeft gesloten.
Website: de website www.anwb.nl/cke.
Werkdag: een dag, niet zijnde een zaterdag of een zondag en niet zijnde een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet, noch een in het tweede of krachtens het derde lid van genoemd artikel met een algemeen erkende feestdag gelijkgestelde dag.

1.2. Bij de aanvraag en het gebruik van de ANWB Kampeerkaart CKE gaat u akkoord met de onderhavige algemene voorwaarden.
1.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanvraag van de ANWB Kampeerkaart CKE, elk gebruik van de ANWB Kampeerkaart CKE en elke Overeenkomst.
1.4. ANWB Kamperen behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. U wordt geacht bekend te zijn met de toepasselijkheid van deze (gewijzigde) algemene voorwaarden, van de inhoud te hebben kennisgenomen en met de toepasselijkheid ervan in te stemmen.
1.5. Op de Overeenkomst zijn tevens van toepassing de Verzekeringsvoorwaarden Camping Key Europe. Deze zijn te downloaden op deze pagina of kosteloos op te vragen bij ANWB Kamperen.

Artikel 2. Aanvraag ANWB Kampeerkaart CKE

2.1. Elke persoon van 18 jaar en ouder, die in het bezit is van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) kan een ANWB Kampeerkaart CKE aanvragen.
2.2. Bij het aanvragen van de ANWB Kampeerkaart CKE moet u de volgende (persoons)gegevens verstrekken: geslacht, voornamen zoals vermeld in het legitimatiebewijs, de achternaam zoals vermeld in het legitimatiebewijs, de adresgegevens, het emailadres, uw IBAN, het type en nummer van het legitimatiebewijs, de nationaliteit, de geboortedatum en –plaats, de uitgiftedatum en uitgifteplaats van het legitimatiebewijs.
2.3. De levertijd van de ANWB Kampeerkaart CKE bedraagt vanaf het moment van de aanvraag tenminste 8 werkdagen.

Artikel 3. Gebruik en voorwaarden ANWB Kampeerkaart CKE

3.1. De ANWB Kampeerkaart CKE is uitsluitend geldig indien:

  • de achterzijde van de kaart is voorzien van uw handtekening;
  • de geldigheidsduur op de voorzijde van de kaart staat en niet verstreken is;
  • uw legitimatiebewijs gedurende het verblijf op de camping geldig is.

3.2. De ANWB Kampeerkaart CKE is alleen geldig als vervangend legitimatiebewijs op de camping, als het nummer van uw legitimatiebewijs op de voorzijde staat gedrukt of op de achterzijde in het desbetreffende vak door u is ingevuld.
3.3. De ANWB Kampeerkaart CKE is niet overdraagbaar en is geldig tot en met de einddatum vermeld op de voorzijde van de kaart.
3.4. De ANWB Kampeerkaart CKE is persoonlijk. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de ANWB Kampeerkaart CKE.
3.5. Bij boekingen rechtstreeks bij de camping of via de website www.anwbcamping.nl moet u het CKE-kaartnummer kenbaar maken bij de boeking of telefonisch melden dat u in het bezit bent van een ANWB Kampeerkaart CKE en voor de korting(en) in aanmerking wil komen.
3.6. U dient bij aankomst op de deelnemende camping de ANWB Kampeerkaart CKE te tonen om gebruik te kunnen maken van eventuele kortingen/voordelen die de betreffende camping biedt.

Artikel 4. Kosten en betaling

4.1. U bent gedurende de looptijd van de Overeenkomst aan ANWB Kamperen het abonnementsgeld verschuldigd. Het abonnementsgeld moet worden betaald in jaarlijkse termijnen en dient vóór ingang van het nieuwe jaartermijn op de bankrekening van ANWB Kamperen te staan.
4.2. Het abonnementsgeld dient te worden betaald via automatische incasso. Bij automatische incasso vindt de afschrijving één keer per jaar plaats.
4.3. Alleen indien u ANWB-lid bent en in dat kader gekozen heeft voor betaling via nota dient u het abonnementsgeld eveneens te betalen door middel van betaling via nota.
4.4. Een nieuwe aanvraag van de ANWB Kampeerkaart CKE wordt direct verwerkt en de aangevraagde kaart zal met inachtneming van de bij 2.3 vermelde levertijd, worden thuisbezorgd. Circa 3 weken voor aanvang van het nieuwe jaartermijn, ontvangt u automatisch een nieuwe kaart voorzien van de nieuwe geldigheidsperiode.
4.5. Het abonnementsgeld kan 1 keer per kalenderjaar worden gewijzigd. Wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voor de wijzigingsdatum bekend gemaakt. Het abonnementsgeld kan tussentijds worden gewijzigd in verband met wijzigingen van belastingen en heffingen die ANWB Kamperen krachtens wet of regelgeving verplicht of bevoegd is in rekening te brengen. Dit kan ANWB Kamperen doen met onmiddellijke ingang van de inwerkingtreding van deze wet of regelgeving en zonder publicatie.
4.6. Indien de betaling uitblijft, ontvangt u een herinnering (aanmaning) en krijgt u nog 10 dagen de tijd om te betalen. Vanaf de derde herinnering, de laatste aanmaning, wordt € 6,- extra kosten in rekening gebracht. Na de laatste aanmaning dragen we u, bij uitblijven van betaling, over aan een incassobureau.

Artikel 5. Wijzigen van uw gegevens

5.1. Indien uw (persoons)gegevens gedurende de Overeenkomst zijn gewijzigd, kunt u kosteloos een nieuwe ANWB Kampeerkaart CKE aanvragen met telefonische of schriftelijke verstrekking van de gewijzigde gegevens. U kunt uw gegevens ook zelf aanpassen in MijnANWB. 
5.2. De levertijd van de nieuwe ANWB Kampeerkaart CKE bedraagt vanaf het moment van de aanvraag tenminste 8 werkdagen. Als u binnen 8 werkdagen op vakantie gaat, kunt u een tijdelijke CKE-kaart aanvragen in de ANWB-winkel. Met deze tijdelijke kaart kunt u meteen profiteren van de voordelen. Om deze tijdelijke kaart als vervangend legitimatiebewijs te kunnen gebruiken, dient u deze (op de achterzijde) te voorzien van uw paspoortnummer of identiteitskaartnummer en uw handtekening.

Artikel 6. Looptijd, opzegging en beëindiging Overeenkomst

6.1. U gaat bij het afnemen van de ANWB Kampeerkaart CKE een Overeenkomst aan voor een periode van tenminste één (1) jaar. Als u de Overeenkomst niet voor het einde van de looptijd opzegt met een opzegtermijn van tenminste één (1) maand, wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
6.2. Na het eerste jaar kunt u dagelijks opzeggen. De Overeenkomst dient bij voorkeur online te worden opgezegd.
6.3. Bij opzegging van de Overeenkomst per einde looptijd zal de geldigheid van het abonnement doorlopen tot de einddatum van het contract. Deze einddatum staat op de CKE-kaart vermeld. Indien u aangeeft zo spoedig mogelijk op te willen zeggen, eindigt het abonnement direct na verwerking.
6.4. ANWB Kamperen is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen op de volgende gronden:

  • Na een betalingsachterstand zoals beschreven in artikel 4.5;
  • Indien voortduring van de Overeenkomst redelijkerwijze niet van ANWB Kamperen kan worden gevergd.

Artikel 7. Verlies, diefstal en misbruik

7.1. Bij verlies, diefstal of (een vermoeden van) misbruik van de ANWB Kampeerkaart CKE dient u dit direct te melden bij ANWB Kamperen. U moet dit zo snel mogelijk doen nadat u dit heeft ontdekt.

Kaarthouders mogen maximaal 1 keer per jaar kosteloos een duplicaatkaart aanvragen van de ANWB Kampeerkaart CKE in de in het vorige lid genoemde gevallen of bij gewijzigde gegevens.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. ANWB Kamperen spant zich in om de informatie op de Website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Het is echter niet uit te sluiten dat deze informatie niet juist, onvolledig of niet meer actueel is. ANWB Kamperen is hiervoor niet aansprakelijk. Ook is ANWB Kamperen niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarvan (hyper)links zijn opgenomen op de Website.
8.2. De aansprakelijkheid van ANWB Kamperen, alsmede van haar groepsvennootschappen, is beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij ter zake uitkeert met een maximum van € 5.000 per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen. Aansprakelijkheid van ANWB Kamperen en haar groepsvennootschappen voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen is uitgesloten.
8.3. U vrijwaart ANWB Kamperen voor vorderingen van derden ten aanzien van het gebruik van de ANWB Kampeerkaart CKE door u.
8.4. ANWB Kamperen is niet aansprakelijk voor de reserveringen op de campings, noch voor (de kwaliteit van) de geleverde diensten en producten die door de deelnemende campings worden aangeboden c.q. verricht. ANWB Kamperen staat open voor opmerkingen en suggesties: ANWB, Postbus 93200, 2509 BA Den Haag, email: mailto:cke@anwb.nl.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de Website, de hieraan ten grondslag liggende programmatuur, evenals met betrekking tot diensten en producten van ANWB Kamperen, zoals teksten, databanken, gegevens en afbeeldingen, behoren toe aan ANWB Kamperen en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets hiervan mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ANWB Kamperen.

Artikel 10. Privacy

10.1. ANWB Kamperen legt bepaalde persoonsgegevens van u vast en maakt gebruik van cookies onder de voorwaarden zoals beschreven in het privacy- en cookiestatement dat is terug te vinden in het onderdeel ‘Privacy en cookies’ onderaan elke pagina op anwb.nl.

Artikel 11. Klachten, toepasselijk recht en forumkeuze

11.1. U kunt klachten over de ANWB Kampeerkaart CKE indienen via mailto:cke@anwb.nl.
11.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten die tot stand komen ten aanzien van de ANWB Kampeerkaart CKE is Nederlands recht van toepassing.
11.3. Alle geschillen die tussen u en ANWB Kamperen mochten ontstaan naar aanleiding van de ANWB Kampeerkaart CKE, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de rechtbank te Den Haag.

Speciaal voor jou geselecteerd

Shop alles voor je autovakantie 

Van elektrische koelbox tot handige dakkoffer. Shop hier alles voor de roadtrip naar je vakantiebestemming.

Nu10%korting
Pechhulp op vakantie 

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.

Nu15%korting
ANWB Doorlopende Reisverzekering 

Ga onbezorgd op reis met de doorlopende reisverzekering van de ANWB. Hulp en advies in het buitenland én je bagage en medische kosten verzekerd.

1e jaarextravoordeel
ANWB Creditcard 

Makkelijk je vakantie boeken en wereldwijd snel en veilig betalen. Nu het eerste jaar 50% korting op de Gold Card.