Aan het woord: Jessica van Hees

Beleidsmedewerker verkeersveiligheid ROV-Gelderland

Ik werk sinds 5 jaar bij het ROVG en ben daar verantwoordelijk voor het domein verkeerseducatie voor de doelgroep jongeren t/m 16 jaar. Dit is een belangrijke (kwetsbare) doelgroep waarbij helaas relatief veel verkeersslachtoffers te melden zijn. Hier geldt ook het spreekwoord “jong geleerd, oud gedaan.

Binnen het ROVG zien we gedragsverandering als de sleutel naar succes.  Iets wat mij zeer aanspreekt en wat aansluit bij mijn studie sociale psychologie.  Gedragsverandering is geen effect dat je zomaar bewerkstelligt als je maar een bepaald trucje uithaalt. Om echt blijvende gedragsverandering voor elkaar te krijgen is een structurele aanpak noodzakelijk. Jong beginnen, blijven herhalen en zorgen voor het op doen van eigen ervaringen binnen veilige kaders zonder daarbij zelfoverschatting te stimuleren. Je wilt immers niet dat leerlingen leren dat ze bepaalde risico’s wel kunnen nemen omdat ze bijvoorbeeld hebben geleerd een noodstop te maken.

Het ROV-Gelderland vindt permanente verkeerseducatie wezenlijk belangrijk waarbij ANWB Streetwise één van de producten is die door het ROVG een warm hart wordt toegedragen. Dit heeft met name te maken met de opbouw van het project. Het is een project dat gericht is op ervarend leren én dat geschikt is voor alle groepen binnen het basis onderwijs. Omdat de ANWB met ervaren en goed opgeleide instructeurs de lessen geeft is de kwaliteit ervan goed gewaarborgd. Ook voor de scholen is het een product dat makkelijk inzetbaar is en waar we positieve reacties over krijgen.

Streetwise is jarenlang rechtstreeks vanuit het werkbudget van het ROVG gesubsidieerd geweest. Sinds 2012 is dit gewijzigd omdat we vanuit het ROVG ervoor kiezen om producten die in ontwikkeling zijn extra te ondersteunen. Hoewel de ANWB hun product blijft door ontwikkelen staat de basis als een huis. De subsidiering voor Streetwise verloopt daarom sinds 2012 via de verschillende  regionale werkplannen.  

Namens het ROVG ben ik lid van de werkgroep ´Educatieve checklist´ voorheen de “toolkit” van het KpVV. Deze werkgroep toetst de educatieve verkeersprojecten op kwaliteit. Bekeken wordt of bij een verkeersproject een degelijke probleemanalyse is gemaakt en of de interventie goed aansluit bij het probleem en de doelgroep. Vanuit deze rol heeft de werkgroep onlangs het verkeerseducatieprogramma Streetwise inhoudelijk doorgelicht en getoetst aan een aantal criteria. Geconcludeerd kan worden dat men bij  Streetwise serieus met het product omgaat. Medio dit jaar zal het KpVV met een rapportage komen waarin ook andere verkeerseducatieproducten opgenomen zijn.

Het ROVG heeft dit jaar het “upgraden” van de website www.verkeerseducatieloket.nl als speerpunt waarbij de ambitie is dat zowel scholen, ouders, als gemeentes eenvoudig informatie over goede verkeersproducten kunnen vinden.
Naast productbeschrijvingen zijn er ook voorbeelden van leuke projecten ter inspiratie en biedt het een forum voor iedereen die met elkaar van gedachte wil wisselen over verkeerseducatie. Speciaal voor ouders komen er leuke en eenvoudige oefeningen die zij onderweg, van en naar school, samen met hun kind kunnen uitvoeren. Het doel hiervan is dat meer ouders zich bewust worden van hun aandeel op het gebied van verkeerseducatie en hun voorbeeldrol in het verkeer.

rovg@gelderland.nl

www.verkeerseducatieloket.nl