Rechterenroute

Nederland, Overijssel, Ommen

49
44
72
74
35
96
97
94
84
85
89
63
67
48
49

De Lemelerberg vormt samen met de Archemerberg en de Besthemer­berg het noordelijkste deel van de Sallandse Heuvelrug, een inmiddels sterk verbrokkelde stuwwal die in de voorlaatste ijstijd is ontstaan. Een enorme gletsjer schoof toen door het IJsseldal naar het zuiden en stuwde het meegevoerde leem, zand en grind aan weerszijden omhoog tot hoge wallen. De bergen zijn in de loop der tijd door verstuiving kleiner geworden, maar bereiken toch nog een hoogte van 81 m (Lemelerberg). De Archemerberg 78 m is als enige niet bebost, zodat u vanaf dit punt bij helder weer een adembene­mend vergezicht hebt over Salland, Twente en het dal van de Vecht.

Startpunt: ga vanaf het station rechtsaf het spoor over en je ziet meteen het eerste bordje linksaf, richting knooppunt 44.

 

Fietsveiligheid route-informatie: aan het begin van de route (station Ommen) kan de verkeerssituatie ononverzichtelijk zijn. Direct na de spoorwegovergang moet je de weg oversteken richting knooppunt 44, het kan hier druk zijn. Kijk goed uit, houd rekening met medeweggebruikers en stap zo nodig af.

Toegankelijkheid: deze route is in principe geschikt voor extra brede fietsen (driewielers, bakfietsen, etc.).

Aan de huizen en gebouwen is het niet meer te zien, maar Ommen is een van de oudste stadjes in Sal­land. In 1248 kreeg het stadsrechten voor zijn steun aan de bisschop tij­dens de slag bij Ane, evenals het pachtrecht van het veer en de tol. Ommen lag op een kruispunt van be­langrijke verbindingswegen. Hier vloeien de Vecht en de Regge samen, die de Zuiderzee en het achterland verbonden. Verder liep vanaf Om­men richting Avereest dwars door de veenmoerassen een van de wei­nige landwegen naar het noorden.

De naam van het oude dennen­bos Het Zand herinnert aan de uit­gestrekte dekzandgebieden die vroeger ten zuiden van de Vecht la­gen. Deze vormden de overgang van het laagland rondom Zwolle naar de Sallandse Heuvelrug. Tot halverwege de 19e eeuw waren het Rechterense Veld, Hessumse Veld, Vilsterse Veld en Giethmense Veld woeste gronden, voornamelijk hei­develden die werden begraasd door schaapskudden. Na de ontginning zijn sommige terreinen ingericht voor de landbouw, andere werden ingeplant met naaldbos om verstui­ving te voorkomen.

Het landschap rond Ommen wordt gedomineerd door de noor­delijke uitlopers van de Sallandse Heuvelrug die hier bestaan uit grind­houdende zanden en daar­door ongeschikt zijn voor de land­bouw. Je fietst langs de twee hoogste ber­gen: de Archemerberg (78 m) en de Lemelerberg (81 m).

Kasteel Rechteren, net ten noordwesten van Rechteren, is het enige van de middeleeuwse kaste­len in Overijssel;waarvan ondanks belegering, ontmanteling en in­grijpende verbouwingen belang­rijke delen zijn overgebleven.Het oudste deel,de 25m hoge woon­toren, dateert van 1315. De andere gebouwen zijn later toegevoegd en diverse keren verbouwd. Ver­schillende delen werden in 1889 nog met een verdieping verhoogd. Bij het kasteel ligt een uitgestrekt landgoed.

Huize Vilsteren, de kerk en stel­lingmolen zijn de blikvangers van het dorpje Vilsteren. Het dorpje wordt overschaduwd door het zware lover van eiken en beuken. Huize Vil­steren is overigens niet zo oud (1908) en heeft nooit de status gehad van havezate. Voor die tijd stond hier een zogeheten hof, een soort rent­meesters­kantoor van de landeige­naar, waar de boeren hun pacht kwamen betalen. Sinds 1850 was het landgoed in het bezit van de fa­milie Cremers. Hun wapen is inge­metseld boven de zijingang van de Willibrordkerk (1907). Huize Vilsteren in zijn huidige vorm is een schepping van de architect Cuypers.

Bij Ommen lag een doorwaadba­re plaats in de Vecht. Er stond een roofslot: de burcht Het Laer. Alle schepen en reizigers die passeerden moesten tol betalen. Vanuit deze burcht beheerste graaf Rudolf van Coevorden het gebied en leidde de historische slag bij Ane. Na de slag werd het roofslot uit wraak met de grond gelijkgemaakt door de opvol­ger van de verslagen bisschop. Iets oostelijker verrees in 1744 het hui­dige slot Het Laer, dat in de 19e eeuw is gerenoveerd en nu wordt gebruikt als conferentieoord.