Sterrensysteem voor veiliger fietsverkeer

De ANWB heeft een methodiek laten ontwikkelen, CycleRAP, waarmee de veiligheid van fietsverkeer kan worden verbeterd. Jaarlijks raken ongeveer 12.000 fietsers ernstig gewond. Bij de helft van deze ongevallen speelt de inrichting van de weg een rol. Je kunt hierbij denken aan paaltjes in de weg, stoepranden, trambanen, fietspad langs geparkeerde auto’s, boomwortels etc.

De nieuwe methode geeft inzicht waar een verhoogd risico is op een ongeval. Hiermee kunnen gemeenten en provincies (de wegbeheerders) de weg veiliger maken. Daarmee kan geld om de verkeersveiligheid te verbeteren effectiever worden ingezet. Lees meer hierover in het artikel van de Kampioen.

Hoe meer sterren, hoe veiliger

De CycleRAP methode is ontwikkeld voor fietspaden, fietsstroken en andere wegen waar fietsers ook van gebruik maken zowel binnen en buiten de stad. De bedoeling is om voor fietspaden sterren uit te delen. Hoe meer sterren, hoe veiliger. Bij de analyse van de fietsveiligheid van routes worden videobeelden gebruikt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden bekeken of ergens langs een route obstakels staan die gevaarlijk voor fietsers kunnen zijn. Zoals een smal fietspad in de stad wat vlak langs geparkeerde auto’s loopt. Dat biedt risico dat uitstappers uit auto’s langsrijdende fietsers raken.

Regionale projecten

In 2017 en 2018 wordt ruim 1100 kilometer fietspaden en wegen van sterrenscores voorzien.

 

 

Bekijk de kaart

 

EuroRAP-systematiek

De aanpak om de fietsveiligheid in kaart te brengen is onderdeel van de EuroRAP-systematiek. Op basis van die systematiek heeft de ANWB in 2014 de veiligheid van provinciale wegen voor de automobilist in kaart gebracht. Op basis van dit onderzoek heeft de ANWB concrete aanbevelingen gedaan aan provinciale wegbeheerders om hun wegen veiliger te maken.

Informatie voor wegbeheerders

De ANWB verwacht dat gemeenten en provincies baat hebben bij de EuroRAP methodiek voor fietsers. De methode maakt het mogelijk om verkeersveiligheid proactief in kaart te brengen. Door het sterrensysteem ontstaat inzicht in ongevalsrisico’s op het wegennet en de achterliggende wegkenmerken per wegdeel. De methodiek wordt door de ANWB beschikbaar gesteld. Wegbeheerders kunnen een wegonderzoek laten uitvoeren door partijen die geaccrediteerd zijn. De verzamelde data wordt beschikbaar gesteld met de online software ViDA. Download de factsheets voor meer informatie, en lees meer over de ontwikkeling van de CycleRAP methodiek.

ViDA online software voor CycleRAP en EuroRAP

 

Partners en financiering

De ontwikkeling van de sterrenmethode voor fietsers wordt met een groot aantal partners gedaan. De eerste versie is gefinancierd met behulp van Provincie Gelderland, Provincie Friesland en de FIA Foundation. Pilots hebben plaatsgevonden in Goes, Harderwijk en Friesland. De ANWB investeert in de doorontwikkeling van de methode. Gemeente Amsterdam levert een bijdrage door de opdracht om hun wegennet te laten meten. Daarnaast wordt een pilot uitgevoerd op drie routes in de metropoolregio Den Haag - Rotterdam. De CycleRAP methodiek is ontwikkeld op basis van onderzoek dat SWOV heeft verricht. De methodiek is gecertificeerd en is eigendom van EuroRAP en iRAP.