Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Onderzoek naar autovrije wijken

De ANWB heeft in april 2024 onderzoek gedaan naar de mening van onze achterban over autovrije wijken. Doel hiervan was om te achterhalen in hoeverre mensen enthousiast zijn om in een dergelijke wijk te wonen, of dit afhangt van de huidige woonomgeving en wat succesfactoren zijn om het wonen in een autovrije wijk te laten slagen. 

Een miljoen woningen voor 2030

Door het grote en steeds verder oplopende woningtekort in ons land, is de druk om nieuwe woonconcepten te vinden groot. De ambitie is voor 2030 een miljoen woningen te bouwen. Uitdagingen waar de overheid zich voor gesteld ziet zijn beheersbare kosten, efficiënt ruimtegebruik en leefbaarheid van de woonomgeving. Parkeervoorzieningen zijn een significant deel van de kosten van een woning en uiteraard vragen deze ook ruimte. Het lijkt dan logisch om woningen aan te bieden zonder parkeerruimte. Echter; het woonconcept moet wel aansluiten op de behoeftes van de woningzoekenden. 

Ledenonderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid het belangrijk vindt om een auto te kunnen parkeren in de wijk (87%). Dit is het geval onder alle doelgroepen. De groep die positief is over autovrije wijken (als oplossing voor het woningtekort) is dus klein (totaal 20%). Hierbinnen zien we verschillen per groep. Onder jonge mensen uit een grootstedelijk gebied is er een grotere groep die positief is over autovrije wijken. Onder niet-stedelingen is deze houding is het laagst. Een vergelijkbaar beeld zien we bij de resultaten over de intentie tot het wonen in een dergelijke wijk. 

Er is ook uitgezocht wat onze leden als eventuele voordelen zien van een autovrije wijk. Zo ziet een deel een groenere omgeving, rustiger straatbeeld en betere verkeersveiligheid als voordelen. Deze wegen echter voor veel mensen niet op tegen de (verwachte) nadelen van het niet ten alle tijden een vervoersmiddel beschikbaar hebben. Dit heeft immers gevolgen voor de reguliere dagelijkse verplaatsingen, maar ook denkend aan urgente / noodsituaties (van naasten) is een eigen auto voor de deur een geruststellende gedachte. 

Conclusie

De ANWB concludeert dat autovrije woningen slechts voor een beperkte doelgroep interessant zijn en bovendien dan aan een aantal voorwaarden moeten voldoen, zoals de nabijheid van voorzieningen (supermarkt, huisarts, scholen) en een goed aanbod van openbaar vervoer. Het is belangrijk dat de, nu vaak erg optimistische, prognoses van beleidsmakers hierop worden bijgesteld. Voor de toekomst van ons land zien wij deze woonvorm als een onderdeel met een beperkte rol, maar zeker niet als de belangrijkste oplossing. Investeren in breed beschikbare parkeervoorzieningen en het koppelen van voldoende (nieuwe) infra aan woonwijken, blijft daarom belangrijk. De ANWB blijft zich inzetten voor een toekomst waarin duurzame mobiliteit en leefbaarheid hand in hand gaan.

Wat vindt de ANWB?

De ANWB vindt dat er met realisme moet worden gekeken naar het concept van autovrije wijken. Voor specifieke groepen kan het bij de (woon)voorkeuren aansluiten, maar uit ledenonderzoek komt naar voren dat veruit de meeste mensen nog een auto willen kunnen parkeren. We vinden het daarom belangrijk dat de wensen van toekomstige bewoners serieus worden meegenomen. Door aandacht te besteden aan toegankelijkheid, bereikbaarheid en flexibiliteit kan een balans worden gevonden tussen een gezonde, veilige leefomgeving en de mobiliteitsbehoeften van de gemeenschap. Dit neemt echter niet weg dat een autovrije wijk slechts voor een selectieve doelgroep interessant is. Hierop moeten de prognoses in beleidsplannen worden aangepast. Voor de toekomst van ons land zien wij deze woonvorm dan ook niet als de belangrijkste oplossing. Investeren in breed beschikbare parkeervoorzieningen en het koppelen van voldoende (nieuwe) infra aan woonwijken, blijft daarom belangrijk.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 10-06-2024)