Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Onderzoek verhandelbare parkeerrechten

De mobiliteit zal de komende jaren steeds meer toenemen. Om de bereikbaarheid ook in de toekomst zeker te stellen, wordt flexibel reizen steeds belangrijker in ons mobiliteitssysteem. Om daarin de juiste keuzes te kunnen maken is inzicht nodig in gedragseffecten. Dit inzicht kan worden verkregen door experimenten.


Pilot Pcoins

Als partner van de Mobiliteitsalliantie is de ANWB daarom de pilot verhandelbare parkeerrechten gestart en heeft een living lab omgeving gecreëerd voor dit experiment. Dit onder de naam Pcoins. Met Pcoins werd getoetst welk effect het verhandelen van parkeerruimte heeft op het gebruik van parkeervoorzieningen (en daarmee de auto) op het ANWB-terrein. En of deze methode door de gebruiker wordt ervaren als een eerlijke manier om parkeerruimte te verdelen. De ANWB heeft de pilot samen met Vrije Universiteit Amsterdam en Innovactory uitgevoerd.

Inzichten

  • Verhandelbare rechten leiden tot een daadwerkelijke gedragsverandering in het woon-werkverkeer. Voorwaarde is wel dat deelnemers actief meedoen. 
  • Passieve deelname zonder gedragsaanpassing leidt per saldo tot een gemiddeld groter gebruik van rechten dan zonder die passieve deelnemers het geval zou zijn geweest. Dat leidt vervolgens tot een prijsopdrijving voor alle deelnemers, ook de actieve. Dit beïnvloedt de overall uitkomsten van het experiment.
  • Uit de beantwoording van de vragenlijsten blijkt dat deelnemen aan een experiment met verhandelbare rechten minder moeite kost dan wat de meeste mensen vooraf denken.
  • Verhandelbare parkeerrechten worden gezien als een beter werkend en eerlijker alternatief dan het invoeren van betaald parkeren.
  • Een verdeling van rechten op basis van het aantal werkdagen wordt door veel deelnemers als eerlijk ervaren.
  • In de ‘handelsperiodes’ met Pcoins wordt er meer thuisgewerkt. Deelnemers kiezen er blijkbaar voor om op dagen dat het moeilijker (of duurder) is om te parkeren meer thuis te werken. Hierbij merken we op dat het experiment reeds vóór de Corona lockdown heeft plaatsgevonden.

De uitkomsten van het experiment laten zien dat de aanpak met verhandelbare parkeerrechten een beleidsalternatief kan zijn voor mobiliteitsvraag en –aanbod, maar nog nader onderzoek behoeft.

Bekijk rapport Pcoins