Vijf vragen over provinciale opcenten

Op de aanslag voor de motorrijtuigenbelasting staat ook altijd een aardig bedrag aan provinciale opcenten. Wat zijn dat, hoe komen die tot stand en wat gebeurt er met je geld?

Wat zijn provinciale opcenten?

De Belastingdienst verwacht in 2019 in totaal ruim 5,9 miljard euro aan motorrijtuigenbelasting (MRB) te innen. Het grootste deel (4,3 miljard euro) gaat naar het Rijk. De rest (1,6 miljard euro) gaat naar provincies, via de provinciale opcenten op de MRB. Dit is de enige mogelijkheid voor de provincie om belasting te heffen bij zijn inwoners. Maar niet iedere inwoner betaalt belasting. Wie geen motorvoertuig heeft of een MRB-vrije auto rijdt, betaalt niets.

Wie bepaalt het tarief?

De rijksoverheid stelt jaarlijks het maximumniveau van de opcentenheffing vast. De provincie bepaalt zelf, tot dat maximum, de hoogte van zijn tarief. Het tarief wordt jaarlijks door Provinciale Staten vastgesteld in de begroting.

Waarom verschillen de opcenten per provincie?

Zoals gezegd, iedere provincie bepaalt zelf zijn tarief. Dus hangt het ervan af hoe goed de provincie in zijn geld zit, maar ook welke politieke partijen het bestuur van de provincie vormen. En welke plannen de provincie heeft voor aanleg, beheer en onderhoud van wegen. Inwoners van Zuid-Holland en Drenthe zijn het duurste uit, Noord-Hollanders betalen de minste opcenten.

Waaraan wordt het geld besteed?

Uiteraard aan mobiliteit, maar ook aan tal van andere zaken. Het is dus niet zo dat het door de autobezitter opgebrachte geld uitsluitend ten goede komt aan zaken die voor hem of haar van belang zijn.

En wat vindt de ANWB?

De ANWB vindt dat de opbrengsten van provinciale opcenten besteed moeten worden aan mobiliteit. Een verhoging van de opcenten moet altijd gekoppeld zijn aan extra investeringen in wegen (aanleg, beheer, onderhoud, vergroten van de veiligheid), fietspaden of openbaar vervoer. De provincies moeten de automobilisten duidelijk inzicht geven in de opbrengst en besteding van de opcenten. Op wat langere termijn wil de ANWB dat de opcenten afgeschaft worden. Desgewenst kan dit gecompenseerd worden via het Provinciefonds of het introduceren van een andere provinciale belasting.

Autokosten nieuwe en gebruikte auto's

Meer over autobelastingen

Tarieven provinciale opcenten 

Provincie

Tarief 2019
(in procenten)

Opbrengst 2019 (in mln euro's)

Drenthe 92,0 57,2
Flevoland 79,8 73,7
Friesland 71,1 55,9
Gelderland 89,2 218,9
Groningen 90,2 56,2
Limburg 77,9 106,9
Noord Brabant 76,1 257,5
Noord Holland 67,9 204,2
Overijssel 79,9 109,1
Utrecht 72,6 122,0
Zeeland 89,1 43,5
Zuid Holland 90,4 339,0
Totaal   1.644

De opcenten motorrijtuigenbelasting worden geheven over het tarief van de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. Het is een percentage van de hoofdsom zoals die in 1995 opgelegd zou worden. De basis voor de opcentenheffing verandert dus niet als het tarief voor de hoofdsom wordt verhoogd of verlaagd. De omvang van de hoofdsom is wel afhankelijk van het ledig gewicht van het voertuig (hoe zwaarder, hoe hoger de hoofdsom) en de brandstofsoort (benzine, diesel, LPG). De belastingdienst int de opcenten voor de provincies.

Bron: CBS