Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Algemene voorwaarden Abonnement Tijdschriften ANWB

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt een aantal definities gebruikt, waaronder het volgende wordt verstaan:

Abonnement: de overeenkomst tussen u en ANWB ter zake de koop/verkoop van de Tijdschriften. Mogelijke abonnementsvormen zijn een jaarabonnement, een proefabonnement of een cadeauabonnement;
ANWB: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB B.V., statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan de Wassenaarseweg 220 te (2596 EC) Den Haag.
Schriftelijk: op schrift, daaronder kan ook worden begrepen per e-mail of enige andere digitale wijze.
Tijdschrift: de tijdschriften uitgegeven door ANWB, waaronder in elk geval de Kampeer en Caravan Kampioen (KCK);
U (u/uw): de contractpartij van ANWB ter zake het Abonnement;
Website: de website www.anwb.nl/tijdschrift.
Werkdag: een dag, niet zijnde een zaterdag of een zondag en niet zijnde een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet, noch een in het tweede of krachtens het derde lid van genoemd artikel met een algemeen erkende feestdag gelijkgestelde dag.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Abonnement dat u sluit bij ANWB. Bij het afsluiten van een Abonnement, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden.

1.3 ANWB behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. U wordt geacht bekend te zijn met de toepasselijkheid van deze (gewijzigde) algemene voorwaarden, van de inhoud te hebben kennisgenomen en met de toepasselijkheid ervan in te stemmen.

Artikel 2. Aanvraag Abonnement

2.1 Bij het aanvragen van een Abonnement moet u de volgende (persoons)gegevens verstrekken: geslacht, voornamen, de achternaam, de adresgegevens, het emailadres, de betaalwijze (acceptgiro of automatische incasso) en IBAN.
2.2 De levertijd van het betreffende Tijdschrift waarvoor u een Abonnement heeft gesloten bedraagt vanaf het moment van de aanvraag tenminste 10 werkdagen.

Artikel 4. Kosten en betaling

4.1 U bent gedurende de looptijd van het Abonnement aan ANWB het abonnementsgeld verschuldigd. Voor bezorgadressen buiten Nederland gelden afwijkende prijzen.
4.2 Het abonnementsgeld kan worden betaald via acceptgiro of automatische incasso. Het abonnementsgeld moet vóór de aanvang van het Abonnement op de bankrekening van ANWB staan.
4.3 Het abonnementsgeld voor een jaarabonnement moet met vooruitbetaling worden betaald in jaarlijkse termijnen. Bij automatische incasso vindt de afschrijving één keer per jaar plaats.
4.4 Het Tijdschrift waarvoor het Abonnement is afgesloten wordt pas verstuurd, wanneer het abonnementsgeld op de desbetreffende bankrekening van ANWB is bijgeschreven.
4.5 Het abonnementsgeld kan één (1) keer per kalenderjaar worden gewijzigd. Wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voor de wijzigingsdatum bekend gemaakt. Het abonnementsgeld voor een jaarabonnement kan tussentijds worden gewijzigd in verband met wijzigingen van belastingen en heffingen die ANWB krachtens wet of regelgeving verplicht of bevoegd is in rekening te brengen. Dit kan ANWB doen met onmiddellijke ingang van de inwerkingtreding van deze wet of regelgeving en zonder publicatie.
4.6 Bij te late betaling bent u direct in verzuim en heeft ANWB het recht wettelijke rente te berekenen. U zult worden aangemaand. Indien u binnen veertien dagen nadat u in verzuim bent nog niet heeft betaald, heeft ANWB het recht om incassokosten in rekening te brengen. Als u meer dan 3 maanden achterloopt met betalingen, behoudt ANWB het recht om het Abonnement te beëindigen. U blijft verplicht alle openstaande bedragen te voldoen. Indien nodig geeft ANWB de vordering uit handen aan een incassobureau.

Artikel 5. Wijzigen van uw gegevens

5.1 Indien uw (persoons)gegevens gedurende de looptijd van het Abonnement zijn gewijzigd, dient u dit tijdig aan ANWB door te geven.

Artikel 6. Looptijd, opzegging en beëindiging Abonnement

6.1 Het Abonnement wordt aangegaan voor de aangegeven periode of voor een bepaald aantal edities.
6.2 Het jaarabonnement gaat u aan voor een periode van tenminste één (1) jaar. Als u het jaarabonnement niet voor het einde van de looptijd opzegt met een opzegtermijn van tenminste één (1) maand, wordt het jaarabonnement stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Na één (1) jaar kunt u het jaarabonnement maandelijks opzeggen.
6.3 Cadeauabonnement en proefabonnementen stoppen automatisch.
6.4 Het Abonnement dient bij voorkeur telefonisch via 088 269 22 22 te worden opgezegd. Een opzegging kan ook, onder vermelding van het abonnementsnummer, per post worden verzonden naar ANWB Leden Service Center, Postbus 93200, 2509 BA Den Haag.
6.5 Bij opzegging van het jaarabonnement vindt restitutie van betaald abonnementsgeld pro rata plaats, mits dit bedrag meer dan € 2,50 bedraagt.
6.6 ANWB is gerechtigd het Abonnement te beëindigen op de volgende gronden:

  • Na een betalingsachterstand zoals beschreven in artikel 4.6;
  • Indien voortduring van het Abonnement redelijkerwijze niet van ANWB kan worden gevergd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 ANWB spant zich in om de informatie in de Tijdschriften en op de Website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Het is echter niet uit te sluiten dat deze informatie niet juist, onvolledig of niet meer actueel is. ANWB is hiervoor niet aansprakelijk. Ook is ANWB niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarvan (hyper)links zijn opgenomen in de Tijdschriften of op de Website.
8.2 ANWB spant zich in het Tijdschrift tijdig te bezorgen. ANWB is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het niet-tijdig bezorgen van een door haar uitgegeven Tijdschrift.
8.3 De aansprakelijkheid van ANWB, alsmede van haar groepsvennootschappen, is beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij ter zake uitkeert met een maximum van € 5.000 per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen. Aansprakelijkheid van ANWB en haar groepsvennootschappen voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen is uitgesloten.
8.4 U vrijwaart ANWB voor vorderingen van derden ten aanzien van het gebruik van de Tijdschriften door u.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de Tijdschriften en de Website, de hieraan ten grondslag liggende programmatuur, evenals met betrekking tot diensten en producten van ANWB, zoals teksten, databanken, gegevens en afbeeldingen, behoren toe aan ANWB en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets hiervan mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ANWB.

Artikel 10. Privacy

10.1 Ten behoeve van de aanvraag en de bezorging van het Abonnement verwerkt ANWB uw naam, geslacht, adres, postcode en woonplaats. Om u goed te kunnen bereiken verwerken wij ook uw e-mailadres en telefoonnummer.
10.2 Als u een tijdschrift aan iemand cadeau geeft, vragen wij naast uw eigen gegevens ook dezelfde gegevens van de persoon die het tijdschriftabonnement cadeau krijgt.
10.3 De voorwaarden van het vastleggen van persoonsgegevens en het gebruik maken cookies zijn beschreven in het privacy- en cookiestatement, dat is terug te vinden in het onderdeel ‘Uw Privacy’ onder elke pagina op anwb.nl.

Artikel 11. Klachten, toepasselijk recht en forumkeuze

11.1 U kunt klachten over uw Abonnement indienen via info@anwb.nl.
11.2 Op alle aanbiedingen en Abonnementen is Nederlands recht van toepassing.
11.3 Alle geschillen die tussen u en ANWB mochten ontstaan naar aanleiding van (de aanvraag van) het Abonnement, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de rechtbank te Den Haag.

       

Speciaal voor jou geselecteerd

Shop nu
Shop alles voor je vakantie 

Van wandelschoenen tot koffers en van reisgidsen tot milieustickers. Je vindt het in één van onze winkels of webwinkel.

Pechhulp in het buitenland 

Met Wegenwacht Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Zo kun je, ook bij pech, van je vakantie blijven genieten.

ANWB Doorlopende Reisverzekering 

Ga goed verzekerd op reis. De doorlopende reisverzekering van de ANWB is als beste getest door de Consumentenbond.

Creditcard: handig op vakantie 

Reizen met een creditcard is zo gek nog niet, en soms zelfs noodzakelijk. 8x waarom een creditcard handig is op vakantie.