Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

5-puntenplan van de Mobiliteitsalliantie voor de provincies

8 maart 2023

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en wordt de koers van de provincie voor de komende vier jaar bepaald. Voor bereikbaarheid, verkeersveiligheid en recreatie is de provincie een belangrijk bestuursorgaan. De provincie gaat over de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van veel N-wegen, fietspaden, de aanleg van nieuwe woningen en bedrijven en over regionale OV-verbindingen.

 

De ANWB heeft - samen met 26 partijen in de Mobiliteitsalliantie - een vijfpuntenplan opgesteld wat de Nederlandse provincies handvatten biedt om zich ook de komende vier jaar in te zetten voor bereikbaarheid, verkeersveiligheid en toegankelijkheid van mobiliteit.

Dit is het 5-puntenplan van de Mobiliteitsalliantie
 

Investeer in betaalbare mobiliteit van morgen

Provincies staan de komende periode voor grote ruimtelijke opgaven. Provincies vervullen een sleutelrol in het realiseren van een miljoen nieuwe woningen. Goede bereikbaarheid is een essentiële voorwaarde voor succes. Daarbij is het belangrijk dat slim en toekomstbestendig geïnves­teerd wordt in alle modaliteiten. Dat kan door voldoende voorzieningen in de nabijheid van woningwijken te realiseren en soms door verdichting langs bestaande OV-assen te realiseren. Op andere plekken is het nodig om automobiliteit meer ruimte te geven en de verduurzaming daarvan te stimuleren door ook laadvoorzieningen mee te nemen in de ruimtelijke inrichting.

Blijf investeren in bereikbaarheid!
Investeren in voldoende capaciteit en in het beheer en onderhoud van onze infrastructuur verdient structureel aan­dacht. Voor de provincies ligt het accent op het onderliggend wegennet, fietsinfrastructuur en OV(-knooppunten). Niet alleen om uitbereiding van capaciteit, maar ook beheer en onderhoud van wegen, fietspaden, tunnels, viaducten en bruggen.

Verkeersveiligheid is een provinciale prioriteit
De verkeersveiligheid staat onder druk. Met name op provinciale N-wegen is het aantal verkeersongevallen hoog. De schade van slachtoffers in het verkeer wordt door het SWOV inmiddels geschat op 27 miljard euro per jaar. Dit vraagt om actie. De verkeersveiligheid kan aanzienlijk worden verbeterd door te investeren in het veiliger maken van bestaande N-wegen, rotondes, kruispunten en fietsinfrastructuur, en in verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding. Maar denk ook aan bijvoorbeeld een lagere maximumsnelheid in centra en woonwijken te realiseren.

Ontwikkel een visie op het ov van de toekomst (en voer het uit!)
Hoogwaardig openbaar vervoer vormt – in combinatie met tweewielers, lopen, deelvervoer en de auto – een antwoord op schaarse ruimte in drukke gebieden. Tijdens de piekmomenten is het efficiënt, hoogfrequent en comfortabel vervoeren van grote aantallen reizigers cruciaal.

Zet daarom in om het basisniveau van OV op orde te houden. OV-bedrijven hebben het (financieel) zwaar en kennen daarnaast een tekort aan personeel. Het OV verdient daarnaast, net als de fiets en (elektrische) auto, een prominente plek in de te ontwikkelen (grote) woningbouw­locaties. Ook kan het OV meer in samenhang worden bezien met andere vervoersmiddelen. Daarnaast bieden hubs aan de randen van de stad, wijken en buurten perspectief. Zo blijft ook auto/fiets plus OV een aantrekkelijke optie.
Bekijk hier het manifest in pdf

Zie ook:

ANWB Belangenbehartiging