Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ontbinding koopovereenkomst caravan door verkoper

Vraag gesteld door op 5 november 2022

Ik ontving een ontbindingsverklaring van de verkoper met een verwijzing naar het beding: ‘alle orders onder voorbehoud directie’. Wat is mijn rechtspositie? 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

Op 21 oktober bent u een koopovereenkomst aangegaan voor een nieuwe caravan. Hierbij is overeengekomen dat de verkoper een voor u geconfigureerde Kip Vison Outback, uiterlijk in maart 2023 zou leveren. Een week later werd u gebeld door de verkoper met het verzoek een latere datum van aflevering (september 2023) te accepteren of de levering van een andere configuratie te accepteren. Hoewel de verkoper twee caravans van dit type in voorraad heeft, waren deze caravans niet beschikbaar aldus de verkoper. U heeft uiteindelijk gevraagd of i.c.m. de verlate levering in de tussenliggende periode dan een leencaravan ter beschikking gesteld zou worden. In reactie op dit verzoek ontving u een ontbindingsverklaring van de verkoper met een verwijzing naar het beding: ‘alle orders onder voorbehoud directie’. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Pacta sunt servanda

Overeenkomsten moeten worden nagekomen. Als er sprake is van een koopovereenkomst dan kan de verkoper de koper aanspreken tot nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst betaling van de overeengekomen prijs en kan de koper de verkoper aanspreken tot (tijdige) aflevering van de overeengekomen zaken (het kampeermiddel en de accessoires). Als partijen de toegezegde prestaties niet of niet correct nakomen, raken partijen in beginsel schadeplichtig tegenover de wederpartij.

Vaste of vermoedelijke levertermijn

In de toepasselijke BOVAG voorwaarden wordt een onderscheid gemaakt tussen een vaste en een vermoedelijke leveringstermijn. In beginsel geldt dat een vaste leveringstermijn is overeengekomen als een datum voor levering in de overeenkomst wordt genoemd. In de overige gevallen is er in beginsel sprake van een vermoedelijke leveringstermijn. In dit geval is de levering overeengekomen ‘ uiterlijk maart 2023’. Dit beding kan zodoende zowel als een vaste- als een vermoedelijke leveringstermijn worden aangemerkt.

Ontbinden door koper

Bij overschrijding van een vaste leveringstermijn kan de koper de overeenkomst kosteloos ontbinden. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn kan de koper de overeenkomst ontbinden na schriftelijke ingebrekestelling van de verkoper waarbij nog een termijn voor nakoming van 4 weken wordt gegund.  

Ontbinden door verkoper

Op grond van art. 5 lid 4 BOVAG voorwaarden kan de verkoper de overeenkomst ontbinden als er sprake is van overmacht met een blijvend karakter. Als de verkoper door temporele overmacht niet tijdig kan leveren ontstaat het recht de overeenkomst te ontbinden pas na het verstrijken van de termijn van 4 weken na ingebrekestelling. In dat geval kan zowel de verkoper als de koper ontbinden zonder schadeplichtig te raken.

Goedkeuring directie

De koopovereenkomst kan volgens het beding ‘goedkeuring directie’ worden herroepen door de directie. Dit beding heeft echter een beperkte houdbaarheidsdatum. In het algemeen dient de verkoper binnen 2 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst, als de overeenkomst in afwezigheid van de directie is gesloten, het beding in te roepen. Na het verstrijken van enkele dagen na acceptatie van de offerte en daarmee na de totstandkoming van de overeenkomst, kan een verkoper zich niet langer op een dergelijk beding beroepen.

Conclusie

De overeenkomst en de toepasselijke BOVAG voorwaarden bieden (nog) geen ruimte voor ontbinding door de verkoper. Het thans ingeroepen beding ‘onder voorbehoud goedkeuring directie’ heeft m.i. geen rechtskracht gelet op het tijdsverloop sindsdien. Hoewel het verdedigbaar is om te stellen dat u de overeenkomst wel kosteloos zou kunnen ontbinden, staat het u (voorlopig) vrij om nakoming te vorderen eventueel i.c.m. schadevergoeding. Op dit moment is er nog geen sprake van enige tekortkoming in de nakoming. Dit ontstaat pas als de verkoper t.z.t. niet zal leveren. Alleen als de verkoper een beroep toekomt op overmacht met een blijvend karakter, kan de verkoper de overeenkomst nu reeds ontbinden. Dit beroep op overmacht lijkt niet haalbaar aangezien er een showroommodel én een voorraadmodel bij de verkoper staan. Als u er met de verkoper onderling niet uitkomt, kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.  

Meer weten?
Leveringstermijn - ANWB
Caravan kopen | Bekijk onze tips | ANWB Kamperen