Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Pakketreis beëindigd door reisorganisator vanwege drukte op Schiphol

Vraag gesteld door A. van der Tuuk op 4 juli 2022

Krap 26 uur voor vertrek werd mijn pakketreis geannuleerd door de reisorganisatie vanwege annulering van de tickets door de luchtvaartmaatschappij, samenhangend met de drukte op de luchthaven. Totale reiskosten zijn binnen 5 dagen teruggestort. Voor de extra kosten beroept de reisorganisatie zich op overmacht en geeft aan deze niet te vergoeden. Mag dat?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

De door u geboekte pakketreis werd 26 uur voor vertrek beëindigd door de reisorganisator. De reden voor het beëindigen van de overeenkomst was de annulering van de vliegreis door de luchtvaartmaatschappij vanwege de drukt op Schiphol. De overeengekomen en betaalde reissom is binnen 5 dagen na beëindiging van de overeenkomst gerestitueerd, maar u krijgt geen verdere vergoeding. U wilt graag weten of de reisorganisator de overeenkomst mocht beëindigen vanwege de drukte op Schiphol en of u recht heeft op een additionele schadevergoeding.  

Pakketreis

In beginsel geldt dat de reisorganisator van een pakketreis moet zorgdragen dat de pakketreis conform de overeenkomst wordt uitgevoerd en/of wordt aangeboden. De reiziger moet zorgdragen voor tijdige betaling van de overeengekomen prijs. Als de reisorganisator zijn verplichtingen uit de pakketreisovereenkomst niet nakomt, raakt de organisator in beginsel schadeplichtig jegens de reiziger. De organisator moet bij beëindiging van de overeenkomst de reeds betaalde prijs restitueren en moet ingeval van schade een additionele schadevergoeding betalen. Bij niet tijdige betaling van de overeengekomen prijs raakt de reiziger schadeplichtig jegens de reisorganisator. In beginsel raakt de reiziger in dat geval een beëindigingsvergoeding verschuldigd ter waarde van 100% van de overeengekomen prijs. 

Beëindiging pakketreis

Op grond van art. 7:509 BW gelden er een aantal uitzonderingen op de hoofdregel. De reiziger kan in een aantal specifiek genoemde gevallen de overeenkomst kosteloos beëindigen. De organisator kan eveneens in een aantal gevallen kosteloos ontbinden. Als de reisorganisator de overeenkomst ontbindt, dan hoeft geen additionele schadevergoeding betaald te worden, wel moet de reeds betaalde overeengekomen prijs gerestitueerd worden. De terugbetalingen moeten onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na het beëindigen van de pakketreis worden gedaan.

Buitengewone en onvoorziene omstandigheden

Een van de gronden voor kosteloze beëindiging door de reisorganisator is als er sprake is van buitengewone en onvermijdbare omstandigheden en de reiziger onverwijld en uiterlijk voor het beging van de pakketreis is kennis wordt gesteld van de beëindiging.

Annulering vlucht door luchtvaartmaatschappij

Hoewel de drukte op Schiphol en de vele annuleringen als gevolg hiervan zeker kwalificeert als een buitengewone omstandigheid voor de reisorganisator (en de luchtvaartmaatschappijen!), is het verdedigbaar om te stellen dat de situatie niet onvermijdbaar was voor de reisorganisator. De plaats van bestemming had (mogelijk) wel met een alternatieve vlucht bereikt kunnen worden.

Conclusie

Bij onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, kan de reisorganisator de overeenkomst (kosteloos) beëindigen. U heeft in dat geval slechts recht op teruggave van de reeds betaalde reissom. Gederfd reisgenot en andere schadeposten komen na een geslaagd beroep op overmacht niet voor rekening van de reisorganisator.

Als u twijfelt aan de rechtmatigheid van de annulering dan kunt, u als uw klacht niet (tijdig) wordt opgelost, het alsdan ontstane geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, mits de toepasselijke voorwaarden daarin voorzien. Anders zult u het geschil aan de rechter moeten voorleggen. Of de annulering van de vlucht door de luchtvaartmaatschappij vanwege de drukte op de luchthaven, voor de reisorganisator kwalificeert als een buitengewone en onvermijdbare omstandigheid is uiteindelijk aan het oordeel van het bevoegde rechtsprekende college.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina het boeken van een reis