Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verhuurder annuleert verblijf vanwege Oekraïne-crises

Vraag gesteld door op 22 maart 2022

Wij hebben in januari via natuurhuisje een vakantiehuis geboekt. Deze week werden wij gebeld door de verhuurder, dat ze de boeking willen annuleren zodat er vluchtelingen in het vakantiehuis kunnen. Heel nobel uiteraard, maar nu moeten we dus iets anders zien te regelen. Ik zou graag opnieuw boeken via natuurhuisje, maar vraag mij af hoe het juridisch zit. Ik heb nogmaals respect voor mensen die hun vakantiewoning beschikbaar willen stellen aan vluchtelingen, maar kan men een al geboekte vakantie daarvoor eenzijdig annuleren? En tot hoe lang of kort voor de geboekte vakantieweek kan dat dan nog? Natuurhuisje geeft een wat vaag antwoord. Ze weten ervan dat sommige verhuurders hun huisje aan vluchtelingen willen 'geven' en hebben hun geadviseerd dit wel met de huurder te communiceren. Dat lijkt mij en open deur. Wel moet de verhuurder een 'goede reden hebben' om te annuleren (maar wat dat is blijft in het midden) en men besluit met de zin dat een verhuurder wel altijd het recht heeft te annuleren. Ik kom hier geen wijs uit. Overigens krijg je bij boeken standaard te zien dat je enkel binnen 24u kosteloos kunt annuleren, daarna wordt je als huurder hoe dan ook een deel van de kosten in rekening gebracht. Ligt het risico dan geheel bij de consument?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft een vakantiewoning gehuurd via het boekingsplatform Natuurhuisje. De verhuurder heeft onlangs contact met u opgenomen, omdat zij de overeenkomst niet will nakomen. De verhuurder wil de vakantiewoning ter beschikking stellen aan vluchtelingen. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Pact sunt servanda

De hoofdregel is dat overeenkomsten moeten worden nagekomen. Een overeenkomst hoeft niet meer nagekomen te worden, als de overeenkomst kan worden vernietigd of als de overeenkomst (kan) wordt(en) ontbonden.

Annuleren

Het annuleren van een overeenkomst is niet in de wet geregeld is. Tenzij partijen afspraken over de mogelijkheid hiertoe vastleggen in een overeenkomst en algemene voorwaarden, is het gevolg van het opzeggen van de overeenkomst door een van de partijen dat hij de ander bevrijdt van diens verplichtingen uit de overeenkomst. De wederpartij hoeft dus zelf niet meer na te komen én kan eventuele schade verhalen op de partij die opzegt.

Opzeggen door huurder

Als de huurder de overeenkomst annuleert, zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt, heeft dat tot gevolg dat de verhuurder een beëindigingsvergoeding kan opeisen tot 100% van de overeengekomen huurprijs. Kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met een werkelijk verblijf (beddengoed/schoonmaak en toeristenbelasting) kunnen in beginsel wel teruggevorderd worden door de huurder. 

Opzeggen door verhuurder

Als de verhuurder de overeenkomst opzegt, dan zal de reeds door huurder gepresteerde verbintenis, de (gedeeltelijke) betaling van de overeengekomen prijs, ongedaan moeten worden gemaakt. Daarnaast maakt de huurder aanspraak om schadevergoeding (als het niet-nakomen van de overeenkomst door verhuurder aan de verhuurder kan worden toegerekend). Als de verhuurder niet kan nakomen wegens overmacht, dan bestaat er geen recht op additionele schadevergoeding.

Opvang vluchtelingen

Dat de verhuurder zijn (verhuurde) vakantiewoning ter beschikking wil stellen aan vluchtelingen is weliswaar nobel en vanuit menselijk perspectief begrijpelijk. Maar vanuit juridisch perspectief is er mijns inziens sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming. U heeft na ontbinding van de overeenkomst dus niet alleen recht op teruggave van de reeds door u betaalde huurprijs, maar maakt ook aanspraak op schadevergoeding. De meerprijs van een soortgelijk verblijf elders, komt in beginsel voor vergoeding in aanmerking.

Conclusie

Het risico na annuleren ligt bij de partij die de overeenkomst opzegt. Na opzegging wordt de overeenkomst ontbonden en moeten reeds gepresteerde verbintenissen ongedaan worden gemaakt. Daarnaast raakt de partij die opzegt schadeplichtig, tenzij de wederpartij een beroep op overmacht toekomt.

De overeenkomst opzeggen, omdat de verhuurder de accommodatie ter beschikking wil stellen aan vluchtelingen, kwalificeert mijns inziens niet als overmacht. Desondanks is het de vraag of gekozen moet worden voor een formele stellinginname. Het is, zeker in dit soort uitzonderlijke situaties, niet altijd rechtschapen om het recht zo strikt toe te passen. Misschien is het een goede oplossing om dit geval genoegen te nemen met een terugbetaling van de overeengekomen en reeds door u betaalde prijs.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over annuleren