Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ontbrekende opties vanwege schaarste

Vraag gesteld door op 19 april 2022

Ik heb in maart 2021 een koopcontract getekend inzake voor een nieuwe auto. Er is een leveringsindicatie afgegeven van 4 maanden. Uiteindelijk is er door de dealer in maart 2022 een levertijd afgegeven van enkele weken waarna ik de bevestiging heb ontvangen dat de auto bij de dealer    stond en 1 week later zou worden afgeleverd. Daarna ontving ik een schrijven van de dealer dat bij controle bleek dat enkele van de door mij bestelde opties niet ingebouwd waren door componentenschaarste. De dealer geeft aan nu contact op te nemen met de importeur. Mijn vraag: kan ik nu de dealer formeel in gebreke stellen, deze 3 weken de tijd geven om te voldoen aan zijn leververplichting en vervolgens, wanneer de dealer niet in staat is om de auto met bestelde opties te leveren, de koop te annuleren zonder dat ik verplicht ben een schadevergoeding te betalen en zonder dat de dealer een beroep kan doen op overmacht (wereldwijde componentenschaarste)?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft onlangs een nieuwe auto gekocht met een specifiek optiepakket. Hierbij is leveringsindicatie gegeven van 4 maanden. De verkoper heeft deze vermoedelijke leveringsindicatie vervolgens verkort naar enkele weken. Onlangs ontving u de bevestiging dat de auto afgeleverd kan worden, maar dat bepaalde opties niet zijn ingebouwd vanwege de wereldwijde componenten schaarste. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Pacta sunt servanda

De hoofdregel is dat (verbintenissen uit) overeenkomsten moeten worden nagekomen. Als partijen een koop overeenkomen kan de koper levering van de overeengekomen zaak vorderen (inclusief de overeengekomen opties) en kan de verkoper betaling van de overeengekomen prijs vorderen van de koper.

Niet-tijdige levering

De auto die u is aangeboden door de verkoper voldoet niet aan de overeenkomst. U hoeft deze auto niet te accepteren en kunt vragen om aflevering van een auto die wel aan de overeenkomst voldoet. De aangeboden auto wijkt af van de overeenkomst en is ex. Art. 7:17 lid 3 BW non-conform. Na ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog (correct) na te komen, raakt de verkoper bij een consumentenkoop in verzuim ex art. 7:19a BW. Ingeval van verzuim kan de overeenkomst kosteloos worden ontbonden. De verkopen dient na ontbinding alle van de koper ontvangen betaling onverwijld te retourneren.

Redelijke termijn

Op grond van de BOVAG voorwaarden raakt de verkoper bij een vermoedelijke leveringsdatum pas in verzuim na ingebrekestelling, waarbij de verkoper een termijn gegund wordt van 21 dagen om alsnog na te komen. De in de BOVAG voorwaarden genoemde termijn geldt als een redelijke termijn.

Alternatieven

U kunt er ook voor kiezen om aflevering te accepteren en uw rechten bij non-conformiteit in te roepen. U kunt op grond van art. 7:21 BW aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van de auto eisen. Als de verkoper niet (tijdig) voldoet aan uw vordering tot aflevering van het ontbrekende of vervanging van de auto, dan kunt u (alsnog) ontbinding van de overeenkomst of een prijsvermindering vorderen.

Overmacht

Dat er sprake is van een wereldwijd tekort aan onderdelen en componenten rechtvaardigt mijns inziens een beroep op overmacht door de verkoper. Bij een succesvol beroep op overmacht is er geen ruimte voor een additionele schadevergoeding. De overeenkomst kan echter nog steeds worden ontbonden met als gevolg dat het aankoopbedrag gerestitueerd moet worden of indien nog niet volledig is betaald, het reeds betaalde moet worden gerestitueerd.

Conclusie

U bent overeengekomen dat de verkoper een nieuwe auto zal leveren met een specifiek optiepakket. De verkoper heeft u een auto aangeboden die niet (volledig) aan de overeenkomst voldoet. U kunt de aangeboden auto weigeren en aflevering van een auto vorderen die wel voldoet aan de overeenkomt. Na schriftelijk ingebrekestelling waarbij u de verkoper een laatste termijn gunt van ten minste 21 dagen voor correcte nakoming, kunt u de overeenkomst kosteloos ontbinden. Als de verkoper zich beroept op overmacht bevrijd dit de verkoper van een eventuele additionele schadevergoedingsplicht. Een beroep op overmacht zorgt niet dat u de overeenkomst niet kunt ontbinden. U kunt er ook voor kiezen om de non-conforme auto wel te accepteren en uw rechten bij non-conformiteit in te roepen.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina's over leveringstermijn, koop annuleren en klachten na aankoop