Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Annuleringskosten bij (te) late levering

Vraag gesteld door op 19 april 2022

Wij hebben in december 2021 een auto gekocht. Met de levertijd van april 2022.
Nu blijkt dat de auto nog niet eens gemaakt is. Wij hebben echter onze eigen auto al wel ingeleverd, en hebben nu geen auto. We willen graag een andere auto kopen, en het koopcontract ontbinden, omdat de levering wel in juli pas kan zijn.
Nu zegt de garage dat wij dat 15 % van de koopsom moeten betalen.
Terwijl wij veel meer geld kwijt zijn aan auto huren of een andere auto kopen, omdat de prijs van de auto inmiddels veel hoger zijn geworden.
we hebben de model brief overgeschreven en ze nog 3 weken de tijd gegeven om de auto te leveren.
Zo niet willen wij het contract ontbinden.
klopt het dat de garage hier 15% van de koopsom voor mag rekenen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft in december een nieuwe auto gekocht. Hierbij is afgesproken dat de auto in april 2022 geleverd zal worden. Onlangs heeft de verkoper gemeld dat de levering is uitgesteld tot juli 2022. Uw wilt hier eigenlijk niet op wachten en wilt de koop ontbinden, zodat u een andere auto kunt kopen. De verkoper stelt dat u in dat geval de overeenkomst annuleert en conform de algemene voorwaarden 15% van de overeengekomen prijs verschuldigd raakt. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Pacta sunt servanda

De hoofdregel is dat (verbintenissen uit) overeenkomsten moeten worden nagekomen. Als partijen een koop overeenkomen kan de koper levering van het gekochte vorderen en kan de verkoper betaling van de overeengekomen prijs vorderen van de koper.

Annuleren

Het annuleren van een overeenkomst is niet in de wet geregeld. Het annuleren van een overeenkomst moet worden begrepen als een mededeling van een van de partijen dat de wederpartij niet langer gehouden is om (de verbintenissen uit) de overeenkomst na te komen. De partij die annuleert is schadeplichtig, de toegezegde verbintenis blijft in beginsel volledig verschuldigd. Partijen kunnen bij overeenkomst of in de algemene voorwaarden bepalen dat de schadevergoedingsplicht, de zogenoemde beëindigingsvergoeding wordt beperkt.  

Algemene voorwaarden

Als algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard op een overeenkomst dat zijn partijen ook aan het bepaalde in de algemene voorwaarden gebonden. In de BOVAG voorwaarden is opgenomen dat bij annulering van de koopovereenkomst door de (consumenten)koper een beëindigingsvergoeding van 15% verschuldigd raakt.

Vermoedelijke leveringstermijn

Als partijen geen vaste leveringsdatum zijn overeengekomen, dan is er sprake van een vermoedelijke leveringsdatum. Op grond van de BOVAG voorwaarden raakt de verkoper bij een overeengekomen vermoedelijke leveringsdatum pas in verzuim na ingebrekestelling, waarbij de verkoper een termijn gegund wordt van 21 dagen om alsnog na te komen.  

Ontbinden

Een koopovereenkomst kan (kosteloos) worden ontbonden als er sprake is van een tekortkoming in de nakoming die ontbinding rechtvaardigt. Het niet (tijdig) leveren van de auto kwalificeert, na verval van een fatale leveringstermijn, als een tekortkoming in de nakoming die ontbinding rechtvaardigt. Als geen fatale termijn is overeengekomen, kan zodoende pas ontbonden worden nadat verzuim is ingetreden. Verzuim treedt in dit geval in, na verval van de bij ingebrekestelling aangezegde termijn.

Conclusie

U bent overeengekomen dat de verkoper de nieuwe auto zal leveren in april 2022. Dit kwalificeert als een zogenoemde vermoedelijke leveringstermijn. Uit de algemene voorwaarden volgt dat de verkoper pas in verzuim raakt als levering uitblijft na 21 dagen na ontvangst van de ingebrekestelling. Na verval van de vermoedelijke leveringsdatum kunt u de verkoper schriftelijk in gebreke stellen en een laatste termijn gunnen van ten minste 21 dagen voor nakoming. Na verval van deze fatale leveringstermijn kunt u de overeenkomst ontbinden. In geval van ontbinding raakt u geen annuleringskosten verschuldigd. Als er geen rechtsgrond voor ontbinding bestaat, kunt u de overeenkomst annuleren. In dat geval raakt u wel de annuleringskosten verschuldigd, conform de algemene voorwaarden.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina's over koop annuleren en leveringstermijn