Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersbord C2 gecombineerd met onderbord

Vraag gesteld door op 29 juni 2022

Ik heb een verkeersbord genegeerd en hier een bekeuring voor gekregen terecht.
Echter nu kan ik nergens dit bord terug vinden als een officieel verkeersbord.
Wat kan ik hier tegen doen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft onlangs een boete gekregen voor het handelen in strijd met een geslotenverklaring (C2). Het verkeersbord C2 is in dit geval afgebeeld samen met een onderbord (uitgezonderd gevolgd met het symbool voor fietsers en bromfietsers) op één rechthoekig verkeersbord. U kunt deze uitvoering van het verkeersbord nergens terugvinden en wilt graag weten of het een officieel verkeersbord betreft. Ook wilt u graag weten of het zinvol is om hiertegen in beroep te gaan.

Verkeersbord met onderbord

Het bord C2 heeft de betekenis dat het weggedeelte na het verkeersbord gesloten is in de gevolgde richting, omdat het een eenrichtingsweg is die alleen vanuit de tegengestelde richting gebruikt mag worden. Het verbod geldt voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Onder normale omstandigheden mogen dus alleen voetgangers gebruik maken van de weg na dit verkeersbord. Uit het onderbord moet echter worden begrepen dat fietsers en bromfietsers, die normaal dit weggedeelte niet mogen gebruiken, in dit geval wel gebruik mogen maken van deze weg in de gevolgde rijrichting.

Verkeerstekens

Op grond van art. 62 RVV1990 zijn weggebruikers verplicht gevolg te geven aan verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden. Onder een verkeersbord kan vervolgens een onderbord worden aangebracht dat o.a. middels het woord uitgezonderd in combinatie met symbolen, de werking van het verkeersbord voor de uitgezonderde weggebruikers buiten werking stelt (art. 67 RVV1990).  

BABW en uitvoeringsvoorschriften BABW

De wegbeheerder dient bij het plaatsen van verkeersborden rekening te houden met het bepaalde in het BABW en de uitvoeringsvoorschriften BABW.

Jurisprudentie

Volgens vaste jurisprudentie geldt dat het niet ter beoordeling van de weggebruiker staat of een verkeersteken overeenkomstig de voorschriften en terecht is geplaatst. Dat is slechts anders in het geval de situatie klaarblijkelijk zo afwijkend is van die waarop het verkeersteken betrekking heeft dat bij gevolg geven aan dat teken de veiligheid op weg in gevaar zou worden gebracht.

Conclusie

Mijns inziens is de uitvoering van het verkeersbord C2 in combinatie met een onderbord afgebeeld op één bord niet in strijd met een wettelijke bepaling of uitvoeringsvoorschrift. De bedoeling van de wegbeheerder is in ieder geval duidelijk én in het geval dat het verkeersbord niet in een juiste uitvoering zou zijn geplaatst, is het niet aan de beoordeling van de weggebruiker of een verkeersteken overeenkomstig voorschriften en terecht is geplaatst. Voor de weggebruiker geldt in beginsel dat gevolg gegeven moet worden aan verkeersborden die een gebod of verbod inhouden.

Het staat u vrij om in beroep te gaan tegen deze beschikking en de vraag voor te leggen of u gehoor behoort te geven aan het verkeersteken in deze uitvoering. Mocht blijken dat er geen verkeersbesluit ten grondslag ligt aan het geplaatste verkeersbord dan kan als gevolg daarvan, ondanks de strafbaarheid na gemotiveerd verweer geen straf worden opgelegd (ECLI:NL:GHARL:2018:9801, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, WAHV 200.220.075 (rechtspraak.nl)).

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over Verkeersregels.