Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schadevergoeding bij niet tijdige levering auto

Vraag gesteld door op 17 mei 2022

Op donderdag 24 maart heb ik een koopovereenkomst getekend voor een nieuwe auto bij mijn autodealer. Het betrof een speciale actie voor trouwe klanten waarbij snel uit voorraad nieuwe auto's beschikbaar waren. De verkoper gaf mondeling twee tot drie weken aan, en op de koopovereenkomst stond de vermoedelijke levertermijn april.

Na twee weken werd ik door de dealer gebeld dat, om gebruik te maken van de korting van de actie, de auto alvast op naam gezet moest worden. Dit hebben we gedaan, met het volle vertrouwen dat de auto snel geleverd zou worden. De wegenbelasting en verzekering die ik zou moeten betalen voordat ik de auto daadwerkelijk kreeg, zouden ze vergoeden. Het betalen van het daadwerkelijke aankoopbedrag zou pas hoeven bij de levering.

Nu het probleem:

Op het moment van schrijven zijn we acht weken verder en is de auto nog steeds niet geleverd. De dealer geeft aan dat er grote logistieke problemen zijn waardoor de auto niet bij de importeur weg te krijgen is.

Via internet had ik al een ANWB website gevonden waarop wordt verteld dat je een dealer in gebreke kan stellen wanneer de (vermoedelijke) levertijd niet wordt behaald.

(https://www.anwb.nl/juridisch-advies/koop-en-onderhoud/de-koop-sluiten/leveringstermijn)

Ik heb de dealer op 4 mei de ingebrekestelling per post gestuurd. Zoals voorgeschreven volgens de BOVAG regels heb ik daarin aangegeven dat ze nog drie weken hebben om de auto te leveren (tot 26 mei).

Ik vraag mij echter af welke rechten ik in dit scenario nog meer heb of dat jullie andere tips/ideeën hebben. Ik kan natuurlijk de overeenkomst ontbinden volgende week, en dan ook alle gemaakt kosten terugvorderen (zo ook de al betaalde verzekering en wegenbelasting). Heb ik hierin nog recht op bijvoorbeeld wachtgeld? Heb ik nog andere rechten omdat de auto officieel al op mijn naam staat?

Vanzelfsprekend wil ik de auto nog steeds graag hebben, maar de manier waarop het nu gaat maakt dat ik zéér serieus aan het overwegen ben de overeenkomst te beëindigen. Mocht ik de overeenkomst wel in stand houden, heb ik dan ook nog recht op vergoedingen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U bent op 24 maart jl. de koop van een nieuwe auto overeengekomen. De nieuwe auto zou uit voorraad geleverd worden tegen een aantrekkelijk prijs. Hoewel het een voorraad auto betrof is een vermoedelijke leveringstermijn overeengekomen, te weten april 2022. Ongeveer 2 weken na het sluiten van de overeenkomst heeft de verkoper u gevraagd of het kenteken van de auto alvast op uw naam geregistreerd kon worden. De kosten voor wegenbelasting en verzekering tot aan het moment van feitelijke levering zouden door de verkoper worden vergoed. Het aankoopbedrag zou eveneens pas bij feitelijke aflevering moeten worden betaald. De auto is tot op heden niet geleverd en u heeft de verkoper inmiddels in gebreke gesteld. U wilt graag weten of u naast of in de plaats van ontbinding ook schadevergoeding kunt vorderen van de verkoper.

Ja, naast of in de plaats van ontbinding kunt u schadevergoeding vorderen van de verkoper, tenzij de verkoper een beroep kan doen op overmacht.

Pacta Sunt Servanda

Overeenkomsten moeten worden nagekomen en belofte maakt schuld. De hoofdregel is dat (verbintenissen uit) overeenkomsten moeten worden nagekomen. Als partijen een koop overeenkomen kan de koper levering van het gekochte vorderen en kan de verkoper de overeengekomen prijs vorderen van de koper.

Vermoedelijke leveringstermijn

Als partijen geen vaste leveringsdatum zijn overeengekomen, dan is er sprake van een vermoedelijke leveringsdatum. Op grond van de BOVAG voorwaarden raakt de verkoper bij een overeengekomen vermoedelijke leveringsdatum pas in verzuim na ingebrekestelling, waarbij de verkoper een termijn gegund wordt van 21 dagen om alsnog na te komen.

Gevolgen verzuim

Na het intreden van verzuim heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Daarnaast kan de koper schadevergoeding vorderen, tenzij de verkoper als gevolg van overmacht tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis tot (tijdige) levering van de auto.

Omvang schadevergoeding

Als u de koopovereenkomst ontbindt vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan kunt u een vervangende schadevergoeding eisen. Als u nakoming vordert in combinatie met aanvullende schadevergoeding, dan komen de gemaakte kosten ten gevolge van de te late levering voor vergoeding in aanmerking.

Conclusie

Vanaf het moment dat de verkoper in verzuim raakt en de tekortkoming toerekenbaar is, kunt u schadevergoeding en/of ontbinding vorderen. Als u de overeenkomst niet ontbindt, dan heeft u recht op een aanvullende schadevergoeding. U moet hierbij denken aan de kosten voor een vervangende auto. Als u de overeenkomst ontbindt heeft u recht vervangende schadevergoeding. Hiervoor kan aansluiting worden gezocht bij de annuleringskosten die de verkoper in rekening brengt ingeval van een annuelring door de koper.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Leveringstermijn