Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Restitutie bij opzegging stallingsovereenkomst door ondernemer

Vraag gesteld door A. Jansen op 12 juni 2022

Wij ontvingen van de fa Van Dalen een opzegging van de verhuurovereenkomst aangezien ze het pand hebben verkocht.
Onderstaand de mail die ik heb verstuurd:
Vandaag ontvingen wij uw schrijven, gedateerd 12 mei 2022, met betrekking tot het beëindigen van de activiteiten.
Dat iedereen hierdoor is overvallen zal inmiddels wel duidelijk zijn.

Gedwongen door uw beslissing ben ik op zoek gegaan naar een andere stallingsmogelijkheid, en heb die gelukkig gevonden – helaas wel op een veel grotere afstand van ons woonadres.
Om van deze stalling gebruik te kunnen maken moeten wij met de gevonden partij al eerder een overeenkomst sluiten.

Ik wil daarom onze overeenkomst per 1 september 2022 beëindigen en verwacht een restitutie van de resterende contractperiode.

Op 9 juni een schrijven gekregen dat ze NIET gaan terugbetalen omdat dit in de algemene voorwaarden staat.
Ik blijf het toch vreemd vinden dat dit slechts eenzijdig geldt.

Inmiddels is er ook in de Gelderlander al een en ander hierover verschenen.
Ik zou graag willen weten in hoeverre in dit geval de voorwaarden rechtsgeldig zijn. Het btreft hier 1400 gedupeerden.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


Sinds 2013 stalt u uw kampeermiddel op basis van een stallingsovereenkomst bij een ondernemer. Onlangs ontving u een schrijven van de ondernemer waarmee de stallingsovereenkomst tegen het einde van dit kalenderjaar wordt opgezegd. U heeft een andere stalling gevonden, maar de nieuwe stallingsovereenkomst dient al per september dit jaar in te gaan. U heeft de huidige bewaarnemer gevraagd om gedeeltelijke restitutie van het stallingsgeld voor de maanden september t/m december, omdat u dan reeds gebruik zult maken van de nieuwe stalling. De huidige bewaarnemer heeft uw verzoek om restitutie afgewezen onder verwijzing naar de algemene voorwaarden. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Contractsvrijheid

Het staat partijen in beginsel vrij om een overeenkomst aan te gaan met wie zij dat willen, wanneer zij dat willen en met welke inhoud zij dat willen. De contractsvrijheid wordt beperkt door de handelingsbekwaamheid van partijen en doordat rechtshandelingen niet in strijd mogen zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde.

Overeenkomst en algemene voorwaarden

De wettelijke regeling omtrent de bewaarneming is van regelend recht en partijen mogen daar dus vanaf wijken. In de algemene voorwaarden, die onderdeel uitmaken van de overeenkomst, is bepaalt dat de overeenkomst steeds stilzwijgend wordt verlengd met één kalenderjaar, tenzij de overeenkomst tijdig aan de wederpartij is opgezegd. Voor zowel bewaargever als bewaarnemer is een opzegtermijn van 2 maanden vóór aanvang van de eerstvolgende contractperiode overeengekomen. Voorts kan de bewaarnemer de overeenkomst (ook) tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden indien de opzegging het gevolg is van verkoop van de opstallen of kavels van de stallinghouder.

Geen onredelijke voorwaarden

De geldende algemene voorwaarden zijn niet onredelijk of strijdig met een wettelijke bepaling. Beide partijen kunnen overeenkomst, met inachtneming van een redelijke termijn opzeggen.

Geen restitutie bij opzegging

Als een overeenkomst rechtmatig en met inachtneming van de opzegtermijn wordt opgezegd is er geen grondslag voor restitutie van een gedeelte van de overeengekomen en reeds betaalde prijs. Er bestaat een recht op (gedeeltelijke) restitutie na ontbinding of vernietiging van een overeenkomst of in gevallen waarin partijen dit zijn overeengekomen. Ontbinding of vernietiging is slecht mogelijk als daar een rechtsgrond voor is. In dit geval kan de overeenkomst m.i. niet ontbonden of vernietigd worden. Evenmin bestaat er een recht op schadevergoeding, omdat hiervoor geen rechtsgrondslag bestaat.

Conclusie

De stallinghouder heeft de bewaarnemingsovereenkomst conform de algemene voorwaarden schriftelijk opgezegd met inachtneming van (ruim) 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar. Er is zodoende sprake van een rechtmatige en regelmatige opzegging van de overeenkomst. Er bestaat geen recht op restitutie of schadevergoeding. Mogelijk kunt u met de nieuwe stallinghouder nog overeenkomen dat de bewaarnemingsovereenkomst later aanvangt, zodat de periode waarin u dubbele kosten heeft, korter is.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Caravan naar de stalling? 10 tips