Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bijkomende kosten na herstel onder garantie

Vraag gesteld door P.E.M. van Doorn-Posthuma op 12 januari 2022

Mijn motor van mijn jonge  (25.000 km) Range Rover sport is vervangen onder garantie. Nu wordt wel de olie doorberekend (207.52), is dat terecht?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

Onlangs is de motor van uw auto (Landrover Range Rover, 25000 km) onder garantie vervangen. Het dealerbedrijf heeft de kosten voor de motorolie wel aan u doorberekend. U wilt graag weten of u deze bijkomende kosten moet betalen.

Garantie
Garantie is de toezegging van de garantiegever dat een product bepaalde eigenschappen heeft en dat u bepaalde verwachtingen gedurende een overeengekomen periode mag hebben. Als blijkt dat het product niet voldoet aan de gedane toezeggingen dan heeft de wederpartij recht heeft op kosteloos herstel. Alleen als de verkoper kan bewijzen dat (de oorzaak van) een gebrek niet voor zijn risico behoort te komen, valt de dan noodzakelijke reparatie of vervanging niet onder de garantie.

Contractsvrijheid
Partijen zijn vrij om de inhoud, omvang en voorwaarden van een commerciële garantie te bepalen. Na verval van de garantieperiode heeft u geen rechten meer uit hoofde van de garantieovereenkomst.

Garantie Landrover
Landrover sluit in de door haar gebruikte garantievoorwaarden o.a. het vervangen of bijvullen van éénmalig bruikbare vloeistoffen uit van de garantie. Een uitzondering op deze uitsluiting is het geval waarin dit het directe gevolg zijn van een fabricagefout.

Contra Proferentem
Als een bepaling in een overeenkomst (objectief) onduidelijk is, moet deze bepaling in het nadeel van de partij worden uitgelegd die de onduidelijke bepaling heeft geëist bij het tot stand komen van de overeenkomst.

Conformiteit
Naast een eventuele commerciële garantie heeft de koper van een product ook wettelijke rechten. Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die een koper op grond van de overeenkomst mag hebben, dan heeft de koper recht op kosteloos herstel.

Schadevergoeding bij non-conformiteit
Naast het recht op kosteloos herstel ingeval van non-conformiteit, kan de koper recht op schadevergoeding voor schade als gevolg van de aflevering van het non-conforme product.  

Conclusie
Vervangen of het aanvullen van motorolie valt in beginsel buiten de (commerciële) garanties. Als de motorolie moet worden aangevuld na een vervanging of reparatie ten gevolge van een fabricagefout, valt het aanvullen wel onder de garantie. Bij een vordering tot kosteloos herstel op grond van non-conformiteit komt ook schade ten gevolge van deze non-conformiteit voor vergoeding in aanmerking.

Waarschijnlijk was er een fabricagefout waardoor de motor moest worden vervangen. Onder verwijzing naar de garantiebepalingen behoort de motorolie dan voor rekening van garantiegever te worden vervangen/aangevuld. Althans met een beroep op de contra proferentem-regel kunnen de garantiebepalingen zo worden begrepen. Alternatief kan worden gesteld dat de motorolie moest worden aangevuld als gevolg van de levering van een non-conforme motor en deze schade moet ex art. 7:24 BW door de verkoper worden vergoedt.

Meer weten?
Klachten na aankoop - ANWB
Garantie - ANWB