Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat is de termijn dat de parkeigenaar de verrekening van het jaargeld bij verkoop chalet moet hebben voldaan.

Vraag gesteld door IdB68 op 28 mei 2018

Eind vorig jaar hebben wij het stageld voor de jaarplaats van 2018 volledig voldoen. Het chalet hebben we begin Januari te koop gezet nadat wij netjes de parkeigenaar hebben ingelicht. Chalet is inmiddels verkocht en de overdracht heeft plaatsgevonden op 30 april jl. In het koopcontract is vermeld, op advies van de parkeigenaar, dat verrekening van het jaargeld zal plaatsvinden. Inmiddels 2x een vriendelijke mail gestuurd wanneer wij de eindafrekening en betaling kunnen verwachten. Echter we ontvangen geen enkele reactie, zelfs geen ontvangstbevestiging. Het park hanteert de Recron voorwaarden. Binnen welke termijn dient het park een afrekening te sturen en over te maken ? Wat zijn onze rechten hierin ?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af binnen welke termijn de ondernemer van het recreatiepark (RECRON) gehouden is het jaargeld te restitueren na verkoop van het kampeermiddel.

Recht op vermindering of restitutie jaargeld?
Allereerst is het de vraag of u op grond van de RECRON-voorwaarden wel aanspraak maakt op restitutie van het jaargeld of een gedeelte ervan.

In artikel 9 lid 6 (RECRON-voorwaarden Vaste plaatsen) staat vermeld, dat u na beëindiging van de overeenkomst in beginsel het jaargeld voor het lopende jaar verschuldigd bent.

Bij beëindiging van de overeenkomst als gevolg van verkoop van het kampeermiddel blijft de recreant het jaargeld voor het lopende overeenkomstjaar of de overeengekomen contractperiode verschuldigd.

In artikel 9 lid 7 (RECRON-voiorwaarden staat omschreven aan welke eisen u dient te voldoen om aanspraak te kunnen maken op vermindering of restitutie van het jaargeld bij beëindiging van de overeenkomst:

De recreant heeft recht op vermindering van het jaargeld dan wel restitutie van het te veel betaalde jaargeld voor het resterende deel van het overeenkomstjaar indien:
a. ontruiming van de plaats vóór 1 juli van het lopende overeenkomstjaar plaatsheeft en
b. een voor de ondernemer acceptabele vervangende recreant is gevonden en
c. er geen gelijkwaardige plaats beschikbaar is op het terrein.


Conclusie
Wanneer u op grond van de RECRON-voorwaarden in aanmerking komt op vermindering of restitutie van het jaargeld, dan wel dat u vermindering of restitutie van het jaargeld bent overeen gekomen met de ondernemer, is het redelijk dat de ondernemer binnen een redelijke termijn (veertien dagen na beëindiging overeenkomst) zorg draagt voor bijschrijving van het bedrag op uw bankrekening.


Geschillencommissie Recreatie
Indien de ondernemer zijn betalingsverplichting na sommatie niet nakomt, kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

Een andere mogelijkheid is om betaling via een incassobureau/Gerechtsdeurwaarder af te dwingen.