Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verhoging vaste staanplaats chaletpark van 4% extra door eigenaar ogv investeringen vaste staanplaatsen zonder nadere toelichting

Vraag gesteld door Jiravh op 12 januari 2020

Onlangs de nieuwe tarieven lijst ontvangen van de eigenaar van het chaletpark. Uitleg verhogingen 2 procent; indexering conform recron, 3 procent en extra volgens eigenaar 4 procent; zoals deze omschrijft investeringen vaste staanplaatsen. Mag dat zo maar?

Ik heb de eigenaar van het chaletpark inmiddels ook om uitleg gevraagd. Zijn reactie is kort, hij geeft aan dat van zijn kant zeker geen verdere uitleg te verwachten is en verwijst mij, in het geval ik het daarmee niet eens ben, door naar de klachtencommissie recreatie.

Ik zou graag zien dat de ANWB en consumentenbond, als mede betrokkenen bij de recron voorwaarden, deze ondernemer eens onder de loep nemen, daar ik ernstig twijfel of deze ook de overige tarieven wel correct in rekening brengt, deze ondernemer maakt misbruik van zijn positie, parkgasten hebben enorm geïnvesteerd in een chalet gemiddeld 60 tot 90.000 euro excl. schuur en tuin, en dus is die situatie anders dan een caravan met voortent, bovendien staat deze ondernemer geen gastencollectief toe zodat er geen collectief tegenwicht is, zelfs een soort angstcultuur onder de parkgasten in conflict te geraken met deze ondernemer.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een jaarplaats op een camping (RECRON). De ondernemer heeft het jaargeld voor volgend jaar aanzienlijk verhoogd in verband met onder meer investeringen etc. U vraagt zich af of één en ander wel geoorloofd is.

Jaarlijkse verhoging jaarplaats

2 procent verhoging van het jaargeld is zeer redelijk.

Investeringen vaste plaatsen

Op zich is het de ondernemer op grond van de RECRON-voorwaarden toegestaan investeringen - welke ten goede komen aan de recreanten - door te belasten aan de recreanten. U mag wel van de ondernemer verlangen, dat u inzage krijgt in de gedane investeringen. Ik adviseer u tezamen met mede-recreanten opheldering te vragen over deze investeringen. Waarbij u inzage verlangt naar de omslag van deze kosten over de hoofden van de recreanten.

Meer informatie over uw rechten als eigenaar van een chalet/stacaravan vindt u op onze website.


***


Reactie van Jiravh:
Van een EXPERT had ik een beter antwoord en advies verwacht, uw antwoord had ik zelf ook kunnen bedenken, echter ik had gehoopt met een expert tot beter inzicht te komen alsmede enige hulp van de anwb, zoals eerder benoemd betrokken bij het opstellen van de recron voorwaarden, als toezichthouder in mijn belang, zowel als anwb lid en consument, zou kunnen optreden en controleren of een ondernemer zich ook aan de gestelde voorwaarden houdt.

Bovendien heb ik u juist bericht dat deze ondernemer heeft aangegeven geen uitleg dus ook geen inzage zal verstrekken betreffende die zogenaamde investeringen die een extra verhoging van 4 procent zouden rechtvaardigen, de overige parkgasten hebben angst in conflict te geraken met deze ondernemer, dat betekent dus, wanneer consumenten belangenbehartigers als de anwb en consumentenbond zo reageren als u nu doet, is er dus geen enkele bescherming en toezicht op de naleving van de recron voorwaarden en de ondernemer kan straffeloos maar doen wat hij wil. Ik vraag u dus nogmaals om hier toezicht op de naleving te houden en de handel en wandel van deze ondernemer ter plaatse te onderzoeken.

Ik heb u juist een beeld geschetst over de heersende cultuur op dit park, alsmede de situatie van de parkgasten betreffende hun investering, bovendien zou, wanneer er geen weerklank komt tegen deze exorbitante extra jaarlijks dus terugkerende verhoging, deze ondernemer voor het volgende seizoen dezelfde truc kunnen herhalen. Dus ik ga er van uit dat de anwb hier in het belang van zijn leden (consumenten) aktie op naleving en de rechtmatigheid van de eenzijdig aangekondigde verhoging onderneemt, en neemt daarmee tevens de consument in bescherming tegen eventueel ander of verder onrechtmatig handelen van de ondernemer (tenslotte bent u niet voor niets betrokken bij het opstellen van de recron voorwaarden).


***

 

Reactie van Michiel:
Het is juist dat onder meer de ANWB betrokken is bij het voorwaardenoverleg van de RECRON bij de SER. Dit betekent derhalve niet dat de ANWB als taak heeft de naleving van de RECRON-voorwaarden af te dwingen bij de ondernemer.

Wanneer u van mening bent, dat de ondernemer de RECRCON-voorwaarden niet respecteert, dan is de Geschillencommissie Recreatie bij uitstek de aangewezen instantie te oordelen of de ondernemer al dan niet in strijd handelt met deze RECRON-voorwaarden.


***

 

Reactie van kamping:
Beste Jiravh, helemaal met jou eens. De ANWB heeft in deze naar mijn mening zeker een taak al was het maar een bemiddelende. De angst om in conflict te komen met de beheerder leeft ook op onze camping. Zo simpel: het volgende jaar is er geen plek meer voor u op onze camping en weg ben je. Erg benieuwd hoe een en ander af gaat lopen. De beheerder van onze camping beweerde geen jaarbedrag te kunnen noemen hoewel een medewerker wel al cijfers noemde. De beheerder is waarschijnlijk bang voor felle reacties.


***

 

Reactie van Michiel:
De ANWB springt bij (ernstige) misstanden op een camping wel degelijk in de bres voor haar leden. Het moet wel gaan om een misstand waarbij vele leden de dupe van zijn geworden of dreigen de dupe te worden van de grillen van een ondernemer.

In het algemeen doet een recreant er verstandig aan om bij een geschil - welke niet allen hem/haar betreft - aansluiting te zoeken bij mede-recreanten, teneinde te voorkomen dat desbetreffende recreant mogelijk het mikpunt kan worden van de ondernemer.

Geschillencommissie

Individuele geschillen kunnen ter beoordeling worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Recreatie, mits de camping RECRON-lid is of rechtstreeks is aangesloten bij de Geschillencommissie (SGC).

Verhoging jaargeld

Op grond van artikel 4 lid RECRON-voorwaarden (vaste plaatsen), maakt de ondernemer drie maanden voor het einde van het overeenkomstjaar aan de recreant schriftelijk of elektronisch bekend wat het jaargeld voor het komende overeenkomstjaar is.

Indien de ondernemer de voorgenomen prijsverhoging niet binnen de gestelde termijn - drie maanden voor het einde van het overeenkomstjaar - aan de recreant kenbaar maakt, dan kan de aangekondigde prijsverhoging eerst gelden voor het daarop volgende overeenkomstjaar.

Meer informatie over stacaravan/chalet en uw rechten vindt u op onze website.


***

 

Reactie van Jiravh:
Dank voor uw reactie, echter ik kan er allemaal weinig mee, voorwaarden opstellen is 1, maar controle op naleving is 2, het zou de anwb sieren samen met consumentenbond en recron eens te toetsen op naleving ervan en of de ondernemers, zich er ook aan houden. Mischien is het een idee om een enquête met gerichte vragen onder parkgasten te verspreiden om inzichtelijk te krijgen of er ergens mogelijk klachten, misstanden of anderszins zaken niet op orde zijn, of er mogelijk aanpassingen nodig zijn in de voorwaarden die meer rechten of bescherming bieden aan parkgasten, want elders gelden wel beschermingsfactoren, bijv. huurders privessie consument. Maar in de recreatie geldt geen productbescherming noch controle op naleving van de voorwaarden geven zo de ondernemers een onevenredige machtspositie, zou haast zeggen een monopolie, en die bijna onaantastbare positie leidt onoverkomelijk in voorkomende gevallen tot uitbuiting en mogelijk onderdrukking. Dat lijkt mij toch ook niet de bedoeling.

Bovendien leidt de gang naar de Geschillencommissie zeker tot een conflict en mogelijk repressie en delf je op deze wijize vroeg of laat als gast het onderspit.


***

 

Reactie van Michiel:
Zoals reeds eerder gesteld is en blijft de Geschillencommissie Recreatie bij uitstek de aangewezen instantie om een geschil tussen de recreant en de ondernemer te beslechten. De Geschillencommissie is een geheel onpartijdige instantie. De ANWB als de Consumentenbond is op de hand van de consument, derhalve niet geheel onpartijdig.

NMa

Voorts spelen er tal van zaken op de achtergrond, alwaar de gemiddelde recreant geen weet van heeft. Zo mogen er van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) géén prijsafspraken worden gemaakt over de energieprizen op campings, dit tengevolge van de mededingingswet.

RECRON-voorwaarden

Zoals eerder gesteld is de ANWB evenals de Consumentenbond betrokken bij de totstandkoming van de RECRON-voorwaarden. De ANWB en de Consumentenbond is er alles aan gelegen om zo'n gunstig mogelijke voorwaarden voor de recreant uit het vuur te slepen.

Indien de RECRON-voorwaarden bovenal in het voordeel van de recreant zouden uitpakken, dan zullen veel ondernemers wel twee keer nadenken of ze überhaupt wel lid willen worden/blijven van de RECRON. Wanneer een ondernemer zich niet of niet langer wenst aan te sluiten bij een brancheorganisatie als de RECRON, kan ik u verzekeren, dat dit zeer ongunstig zal uitpakken voor de recreant.

Ook staan recreanten er vaak niet bij stil dat de ondernemer onpopulaire maatregelen als prijsverhogingen wel moet doorvoeren ter faveure van de continuïteit van zijn bedrijfsvoering, hetgeen de recreant eveneens ten goede komt.

Bescherming huurder

De wetgever heeft destijds gemeend de verregaande huurbescherming alleen van toepassing te laten zijn bij woonruimte, daar huisvesting een primaire behoefte betreft.

Machtspositie ondernemer

Om tegenwicht te bieden tegen de machtspositie van de ondernemer doen recreanten er verstandig aan zich te verenigen. Wanneer er sprake is van ernstige misstanden op een camping waarbij vele ANWB-leden gedupeerd zijn of dreigen te raken, dan kan de ANWB in de rol van belangenbehartiger optreden.

Aldus hoop ik dat ik u enigszins inzichtelijk heb weten te maken, dat er geen sprake is van onwil aan de zijde van de ANWB ter zake het opkomen voor belangen van de recreant, maar dat de ANWB hier te dealen heeft met tegenstrijdige belangen (recreant vs ondernemer), autoriteiten als NMa, evenals de wetgeving.