Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Is Art.438 van het wetboek van straf recht van toepassing op een camping waar geen veerhuur plaats vindt

Vraag gesteld door doblo op 29 augustus 2017

De camping is een collectieve vereniging, er vindt geen verhuur plaats.

Antwoord van Cathy

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

U vraagt of art. 438 wetboek van strafrecht van toepassing is op een camping zonder verhuur.

Artikel 438 is van toepassing op personen die er hun beroep van hebben gemaakt om aan personen nachtverblijf te verschaffen. Daarnaast is het van toepassing op personen van wie het beroep of gewoonte is om een terrein beschikbaar te stellen voor het houden van nachtverblijf.

Voor zo ver ik kan nagaan is artikel 438 wetboek van strafrecht niet van toepassing als u collectief eigenaar bent van de grond en deze niet verhuurt of beschikbaar stelt aan derden.
***

Reactie van doblo:

Wij zijn inderdaad met alle leden eigenaar en er wordt niet verhuurd. Is bij u ook bekend of je volgens de wet maar 180 dagen per jaar mag overnachten, terwijl wij op onze camping 365 dagen mogen recreëren.
Het betreft een camping in Gemeente Putten. Ook zouden wij gedwongen worden tot nachtregistratie.***

Reactie van doblo:

Op onze camping mag men 365 dagen recreëren, echter maar 6 maanden minus 1 dag overnachten. Is dit wettelijk vastgelegd? Het gaat om een camping in de Gemeente Putten.***

Reactie van Cathy Lutgert:

U vraagt of het wettelijk is vastgelegd dat u maar 6 maanden minus 1 dag mag overnachten op uw recreatiepark.

Naast landelijke wet- en regelgeving zijn er ook op regels die per gemeente kunnen verschillen. Dit geldt onder andere voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De door u genoemde regel heb ik niet in de APV terug kunnen vinden. Wellicht kan de gemeente zelf aangeven op welke wetgeving deze regel gebaseerd is.

Ter aanvulling op mijn vorige antwoord nog het volgende:

Hoewel art 438 van het wetboek van strafrecht mogelijk niet van toepassing is, is het op basis van de algemene plaatselijke verordening wel verplicht om gegevens te verstrekken met betrekking tot het nachtregister. In de algemene plaatselijke verordening van Putten staat hierover het volgende:

Artikel 2:35 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder inrichting: elke al dan niet besloten ruimte waarin, in de uitoefening van beroep of bedrijf, aan personen de mogelijkheid van nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen wordt verschaft.

Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie

Degene die een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of de exploitatie of feitelijke leiding van een inrichting staakt, is verplicht binnen drie dagen daarna daarvan schriftelijk kennis te geven aan de burgemeester.

Artikel 2:37 Nachtregister

[gereserveerd]

Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister

Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is verplicht de exploitant of feitelijk leidinggevende van die inrichting volledig en naar waarheid naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, betrekking, dag van aankomst en de dag van vertrek te verstrekken.
***

Reactie van roosmin:

Kan ik u een document sturen zodat u dat voor mij kan lezen.***

Reactie van roosmin:

Ik zou u graag een document willen sturen. Is dit mogelijk? Zo ja, hoe?