Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Veel problemen met auto in eerste maanden na aankoop

Vraag gesteld door S. Rijsdam op 12 november 2022

Ik heb recent een occasion gekocht bij een autobedrijf. Ik heb sindsdien heel veel verschillende problemen gehad met de auto en wil eigenlijk de koop ontbinden. Wat is mijn rechtspositie?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft 5 maanden geleden een occasion gekocht bij een autobedrijf. Sinds deze aankoop heeft u al diverse problemen ervaren met deze auto. Op de dag van aflevering is de multiriem gesprongen toen u bijna thuis was. U heeft dit door uw onderhoudsgarage laten herstellen. U heeft vervolgens de verkoper van het voorval op de hoogte gebracht. Door een medewerker werd u toegezegd dat de verkoper contact zou opnemen. Kort hierna volgde problemen met de diverse pakkingen in de motor van de auto en is de multiriem nogmaals vervangen en is de turbo gereviseerd. Al deze reparaties en vervangingen zijn uitgevoerd door uw onderhoudsgarage en u heeft de verkoper steeds via de mail van deze (noodzakelijke) reparaties op de hoogte gebracht en gevraagd wat zij hiermee gaan doen. Onlangs ging het motorstoringslampje branden en daarmee is voor u de maat vol. U wilt eigenlijk de koop ontbinden en de gemaakte kosten verhalen op de verkoper. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Risico voor schade

Uit de koopovereenkomst volgt niet dat er een aankoopgarantie is overeengekomen. De hoofdregel dat het risico voor de zaak vanaf het moment van aflevering bij de koper ligt, wordt zodoende niet doorbroken door een garantiebepaling. In beginsel ligt het risico voor schade en tenietgaan van de zaak na aflevering dus bij u.

Conformiteit

Naast een eventuele commerciële aankoopgarantie heeft een consumentenkoper ook wettelijke rechten. Een product moet bij aflevering voldoen aan de redelijke verwachtingen die de koper daarvan op grond van de overeenkomst mocht hebben. Als de koper kan bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat hij in redelijkheid niet hoefde te verwachten op grond van de overeenkomst en dat dit gebrek, althans de oorzaak daarvan al bij aflevering bestond, dan heeft de koper recht op kosteloos herstel door de verkoper.

Herstel door derde

Als er sprake is van non-conformiteit dan moet de verkoper in de gelegenheid worden gesteld het gebrek te verhelpen. Als de koper zonder toestemming van de verkoper het herstel door een derde laat uitvoeren, verspeelt hij daarmee in beginsel zijn recht op kosteloos herstel. Herstel door een derde voor rekening van de verkoper is toegestaan na verval van een in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn.

Ontbinden

De koopovereenkomst kan in geval van non-conformiteit worden ontbonden als herstel niet mogelijk is of als de verkoper het herstel niet binnen een redelijke termijn en/of zonder ernstige overlast voor de koper uitvoert.   

Conclusie

De bewijslast en daarmee het bewijsrisico ligt bij een beroep op non-conformiteit bij de koper. Als u kunt aantonen dat de (oorzaak van de) motorstoring als een gebrek wat u in redelijkheid niet hoefde te verwachten kwalificeert én dat dit gebrek reeds bij aflevering aanwezig was, kunt u kosteloos herstel vorderen van dit gebrek door de verkoper.

U heeft een aantal gebreken laten herstellen door een derde zonder vooraf toestemming te hebben gekregen van de verkoper en/of de verkoper een redelijke termijn te hebben gegund voor herstel. Daarmee heeft u formeel uw recht op kosteloos herstel van die gebreken door de verkoper verspeelt.

Ik raad u aan de verkoper schriftelijk (aangetekend schrijven) te vragen om herstel van hetgeen de motorstoring veroorzaakt. Als de verkoper niet reageert of het gebrek niet binnen een redelijke termijn en/of zonder ernstige overlast verhelpt, kunt u de overeenkomst m.i. ontbinden. De tot dusver gemaakte kosten voor herstel door uw onderhoudsgarage komen formeel juridisch niet voor vergoeding in aanmerking. Desalniettemin raad ik u aan om bij de verkoper aan te dringen op een bijdrage in de door u gemaakte kosten. Immers als uw garage het herstel niet had uitgevoerd, dan had u waarschijnlijk met succes kosteloos herstel van die gebreken kunnen vorderen. Zeker als u de noodzaak van deze vervangingen kunt aantonen, mag men verwachten dat de verkoper ten aanzien van deze gemaakte kosten coulant zal zijn.

Meer weten?
Klachten na aankoop - ANWB