Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Prijsplafond Elektriciteit en Gas voor aansluiting recreatiewoningen

Vraag gesteld door P. v.d. Schuit op 9 januari 2023

Het prijsplafond gaat dit ook gelden op de Nederlandse recreatieparken betreffende elektriciteit en water.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft een vraag over de gevolgen van het prijsplafond voor elektriciteit en gas. U wilt graag weten of het prijsplafond ook geldt voor aansluitingen op Nederlandse recreatieparken en of er ook een regeling is ter compensatie van de sterk verhoogde waterprijs.  

Prijsplafond voor Elektriciteit, Gas en Warmte

Vanaf 1 januari 2023 geldt er een (tijdelijk) prijsplafond voor elektriciteit, gas en warmte. Deze regeling zorgt dat tot een vooraf bepaald verbruik een maximale prijs per verbruikseenheid geldt. Het ‘prijsplafond’ is vormgegeven als een subsidieregeling die wordt uitgevoerd door de RVO aan de energieleveranciers. De leveranciers verlagen vervolgens de energierekening door het verbruik binnen de verbruiksgrenzen te verlagen tot de plafondtarieven. De regeling geldt tot 1 januari 2024.

Hoogte tarieven

Voor elektriciteit geldt tot een verbruik van 2.900 kWh een prijs van € 0,40/kWh, voor gas tot een verbruik van 1.200 m3 een prijs van € 1,45/m3. Voor warmte geldt een tarief van € 47,38/GJ. De verbruiksgrens en het tarief voor warmte zijn zo vastgesteld dat ze overeenkomen met het equivalent van de verbruiksgrens en het tarief voor gas.

Soort aansluiting

Het prijsplafond geldt voor afnemers met een kleinverbruikersaansluiting op het net voor aardgas, elektriciteit of warmte via stads- of blokverwarming. Voor de definitie van de afnemer met een kleinverbruikersaansluiting op het net wordt aangesloten bij de definitie van kleinverbruiker zoals opgenomen in de Elektriciteitswet, Gaswet en Warmtewet. Voorts geldt dat de aansluiting bestaat ten behoeve van een woon- of verblijfsfunctie, of een functie ter uitoefening van bedrijf of beroep (conform de definitie uit de wet Belastingen op milieugrondslag, artikel 63 lid 1).

Recreatiewoningen

Het netwerk ten behoeve van de GWL-voorzieningen is op een camping vaak in beheer of eigendom van de campingondernemer. Op het terrein is de campingeigenaar derhalve de leverancier van o.a. elektriciteit. Het tarief dat de ondernemer hanteert kan en mag worden samengesteld uit meerdere factoren. Naast het doorberekenen van de inkoopprijs van de elektriciteit kunnen investeringskosten ten behoeve van de energievoorziening op het terrein en administratiekosten worden doorberekend aan de recreant, tevens afnemer van elektriciteit. Ook mag de ondernemer winst maken op het doorleveren van elektriciteit. Recron aangesloten parken hebben zich geconformeerd aan de gedragscode inzake elektriciteits- en gasnetten respectievelijk levering van elektriciteit en gas op recreatiebedrijven. De doorbrekende tarieven zijn dan gebonden aan redelijkheidseis en bij geschillen hierover kan een oordeel aan de Geschillencommissie worden gevraagd.  

Conclusie

Het is afhankelijk van het soort aansluiting dat uw recreatiewoning heeft op het elektriciteits- en/of gasnet of het prijsplafond voor elektriciteit en/of gas van toepassing is op het verbruik van deze aansluitingen. Voor de meeste recreatiewoningen geldt dat zij elektriciteit en gas geleverd krijgen door de recreatieondernemer en geen eigen aansluiting kleinverbruikers aansluiting op het net hebben. Het prijsplafond geldt dus meestal niet voor de aansluitingen van recreatiewoningen. Er bestaat vooralsnog geen regeling ter compensatie van de verhoogde tarieven voor drinkwater. Als het park bij Recron is aangesloten en de ondernemer in aanmerking komt voor een andere subsidieregeling, zoals bijvoorbeeld de TEK, dan is het redelijk dat de verlaging van de elektriciteitskosten aan u als eindgebruiker wordt doorberekend.

 

Meer weten?

Prijsplafond voor gas, stroom en stadsverwarming | Koopkracht | Rijksoverheid.nl
Problemen op de camping? - ANWB