Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Niet eens met tegenpartij, toch schadeformulier ondertekend

Vraag gesteld door op 20 mei 2022

Na een ongeval in Duitsland heb ik het schadeformulier ondertekend hoewel ik het niet eens was met hoe wederpartij het formulier had ingevuld. Ik heb dat diezelfde dag schriftelijk en mondeling aan mijn verzekeraar meegedeeld. Ik ging er van uit dat ik alleen akkoord tekende voor hetgeen ik zelf had ingevuld. Mijn verzekeraar heeft nu buiten mij om aansprakelijkheid van mij erkend met als onderbouwing je hebt het formulier ondertekend en daarmee ook je akkoord gegeven op hetgeen wederpartij had ingevuld.
Ik ben het daar niet mee eens. Nergens in het schadeformulier staat dat wanneer ik teken ik het eens ben met wat wederpartij heeft ingevuld. Ik MOET zo staat in het schadeformulier het formulier ondertekenen en ik heb de dag van het ongeval aan mijn verzekeraar meegedeeld zowel schriftelijk als mondeling dat het niet klopt wat wederpartij heeft ingevuld.

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert


Na een ongeval in Duitsland heeft u samen met de wederpartij een schadeformulier ingevuld. Ondanks dat u het niet eens was met de formulering van de wederpartij heeft u het schadeformulier ondertekend. Diezelfde dag heeft u dit zowel schriftelijk als mondeling aangegeven bij uw eigen verzekeraar. De verzekeraar heeft nu buiten u om, de aansprakelijkheid erkend en geeft aan dat u door ondertekening akkoord bent gegaan met de verklaring van de wederpartij. U bent het hier niet mee eens.

U heeft niet de situatie geschetst van wat er precies gebeurd is. Ik ga daar dan ook niet nader op in. Ik leg alleen uit wat u kunt doen als u het niet eens bent met de werkwijze van uw verzekeraar.

De algemene regel

Op grond van artikel 6 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) regelt de verzekeraar schades zelfstandig en actief met de wederpartij. Daarbij geldt een behoorlijke mate van vrijheid: de verzekeraar stelt vast wie aansprakelijk is aan de hand van het schadeformulier, foto’s, eventuele waarnemingen van experts en de wettelijke regels. Tegelijk mag de verzekeraar bij het vaststellen van de aansprakelijkheid uw belangen niet uit het oog verliezen.

Handtekening op het schadeformulier

Door een handtekening geef je goedkeuring voor de gegevens op het schadeformulier. Teken alléén als je het eens bent met de invulling van het formulier. Onderteken niet als u het niet eens bent over de toedracht van de aanrijding.

Aansprakelijkheid vaststellen

De verzekeraar moet zich inspannen om de aansprakelijkheid zorgvuldig vast te stellen. Daarbij is uw eigen inbreng van groot belang. Heeft u de situatie goed in kaart gebracht, zijn er dashcam-beelden, getuigen? Het moet voor de verzekeraar mogelijk zijn om de omstandigheden en de oorzaak goed vast te stellen. De verzekeraar heeft daarbij een behoorlijke mate van vrijheid, maar moet zich op een redelijke manier inspannen voor de bescherming van uw belangen bij de vaststelling van de aansprakelijkheid.

Niet eens met de beslissing van de verzekeraar

Komt u er niet uit met de verzekeraar dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie van Klachteninstituut financiële dienstverlening, KIFID. De commissie zal dan beoordelen of de verzekeraar uw belangen in voldoende mate heeft meegenomen, en of het standpunt van de verzekeraar rechtvaardig is.

Conclusie

Maak schriftelijk bezwaar bij uw verzekeraar en leg uit waarom u het niet eens bent met de erkenning van de aansprakelijkheid. Geef daarbij aan, met bewijs, dat u een nadere toelichting heeft gegeven over de invulling van het schadeformulier en dat u van mening bent dat de verzekeraar uw belangen niet zorgvuldig genoeg heeft afgewogen.
Komt u er niet uit dan kunt u naar de Geschillencommissie van het KIFID.    

Op onze website vindt u tips over invullen schadeformulier na aanrijding.