Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Geen aanbetaling, wel annuleringskosten

Vraag gesteld door op 3 november 2021

Ik heb een vraag over een boeking van een arrangement op een camping, een staplaats.

De reservering was voor september 2022.

Mijn ouders hebben dit mondeling gedaan bij de balie van de camping afgelopen september.
Daarna hebben ze een mail ontvangen met de boekingsbevestiging.
De aanbetaling had enkele weken terug betaald moeten worden.

Echter in de tussentijd is mijn vader 2x over opgenomen geweest in het ziekenhuis, vlak achter elkaar, met hartproblemen.
Omdat precies op dat moment de termijn voor aanbetaling verliep heeft mijn moeder gebeld met de camping en de situatie ook uitgelegd. Omdat ze niet wist of ze na dit alles sowieso nog konden gaan kamperen.
De camping gaf aan dat de termijn voor aanbetaling verlengd zou worden, geen probleem.

Gelukkig is mijn vader weer thuis, maar helaas hebben ze moeten besluiten de caravan te gaan verkopen en niet meer te kunnen kamperen.
Dit hebben ze afgelopen week gemeld aan de camping en dat ze de reservering daarom willen annuleren.

Nu blijkt dat ze alsnog een bedrag voor reserveringskosten en annuleren verschuldigd zijn.
Terwijl mijn ouders er van uit gingen dat zolang de aanbetaling niet (op tijd) voldaan was de boeking nog niet definitief was.

De camping geeft als argument; tijdens ontvangst van de boekingsbevestiging ontvangt u ook de Recron voorwaarden en daar staat dit in.
Maar deze ontvang je pas bij ontvangst van de boekingsbevestiging in de mail, dan heb je de bevestiging dus al ontvangen en zit je automatisch vast aan de voorwaarden ook.

Dit is niet verteld op moment van reserveren aan de balie.

Camping vind dit overbodig want 'ze kunnen niet alle voorwaarden mondeling toelichten ter plekke'.
En mijn ouders hadden het dan maar moeten vragen.

Ik stel dan dat ze op moment van reserveren wel degelijk moeten zeggen 'zodra ik u de bevestiging stuur dan zit u vast aan Recron voorwaarden, en die zijn als volgt / kunt u hier lezen'.
Als zij stellen dat ik er om zou moeten vragen, dan stel ik dat zij hadden moeten zeggen waar je een overeenkomst voor aangaat en met welke voorwaarden.

Nu is er een discussie ontstaan met de camping over dit feit, en zou ik graag van u willen weten wie er in zijn recht staat alvorens de kosten wel of niet te betalen.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Uw ouders hebben een campingplaats arrangement gereserveerd op een camping die is aangesloten bij de Recron, voor september 2022. Bij de reservering hoefde nog geen aanbetaling te worden gedaan en daags na deze mondelinge overeenkomst, ontvingen uw ouders een bevestigingsmail. De eerste aanbetaling moest worden voldaan terwijl uw vader gezondheidsproblemen had. In overleg met de camping is toen de datum waarop de aanbetaling moest worden ontvangen verschoven. Helaas zullen uw ouders geen gebruik meer kunnen maken van de reservering, vanwege de hartproblemen van uw vader. Nadat uw ouders de reservering hebben geannuleerd confronteert de campingeigenaar uw ouders met annuleringskosten. Uw ouders gingen ervan uit dat de boeking pas definitief werd na het voldoen van de aanbetaling en u wilt graag weten of uw ouders de annuleringskosten moeten betalen. Ook wilt u graag weten of de algemene voorwaarden (Recron) van toepassing zijn, terwijl de campingeigenaar hier niets over heeft gezegd.  

Pacta sunt servanda

Uit de overeenkomst volgt dat de campingeigenaar de kampeerplaats ter beschikking moet stellen en dat uw ouders de overeengekomen prijs moeten betalen. De hoofdregel is dat overeenkomsten moeten worden nagekomen en dat partijen over en weer elkaar tot nakoming kunnen dwingen van de verbintenissen uit de overeenkomst. Na opzegging, ontbinding of vernietiging van de overeenkomst kunnen partijen elkaar niet meer tot nakoming dwingen.

Opzeggen/annuleren

Het opzeggen of annuleren van een overeenkomst is niet in de wet geregeld. In beginsel geldt dat als een partij de overeenkomst opzegt hiermee de wederpartij wordt bevrijd van diens verbintenissen uit de overeenkomst. Deze wederpartij kan echter nog altijd de verbintenissen uit de overeenkomst van de ander opeisen. De hoofdregel is dat als een recreant de overeenkomst annuleert/opzegt de campingeigenaar gerechtigd blijft tot betaling van 100% van de overeengekomen prijs. Partijen kunnen een regeling overeenkomen die de maximale beëindigingsvergoeding beperkt.  

Aanbetaling

Partijen kunnen termijnen overeenkomen waarbinnen (deel)betalingen uiterlijk moeten zijn ontvangen. Als een (deel)betaling te laat wordt ontvangen, mag de wederpartij de overeenkomst ontbinden of schadevergoeding eisen vanwege een tekortkoming in de nakoming. Een aanbetalingsregeling staat los van de berekening van annuleringskosten of de verplichting om de volledige overeengekomen prijs te betalen. Het is een afzonderlijke regeling die het moment waarop deelbetalingen moeten zijn ontvangen regelt.

Algemene voorwaarden

In beginsel geldt dat uw ouders (ook) aan de toepasselijke voorwaarden zijn gebonden als zij de inhoud van deze algemene voorwaarden niet kende of begreep bij het aangaan van de overeenkomst. Algemene voorwaarden zijn vernietigbaar als uw ouders geen redelijke mogelijkheid zou zijn geboden om van de voorwaarden kennis te nemen of als de voorwaarden onredelijk bezwarend zouden zijn. 

Conclusie

De Recron voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst en uw ouders zijn na annulering annuleringskosten verschuldigd zoals in de Recron voorwaarden opgenomen. Ik zie geen mogelijkheden om de algemene voorwaarden te vernietigen. Er bestaat een redelijke mogelijkheid om van de Recron voorwaarden kennis te nemen en de Recron voorwaarden worden beschouwd als redelijke (consument vriendelijke) voorwaarden. Het gevolg van het niet-tijdig betalen van de aanbetaling is dat de campingeigenaar het recht had om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding van uw ouders te vorderen. Van dit laatste is geen sprake geweest, de campingeigenaar handelt volgens de voorwaarden bij een reguliere annulering.