Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete uit Italië ontvangen

Vraag gesteld door M. de Leede op 22 maart 2021

Ik heb van een Nederlands incassobureau een brief gekregen waarin staat dat ik een boete in Italië heb gekregen en dat ik 1057,12 euro moet betalen. Die boete voor te snel rijden kan kloppen maar het bedrag is natuurlijk extreem hoog. De overtreding is in september 2019 begaan en ik heb anderhalf jaar niets gehoord en nu krijg ik ineens deze brief. De oorspronkelijke boete is 252,97 euro. Die wil ik wel betalen. Dat heb ik ook al met een voorbeeldbrief van de ANWB laten weten aan het incassobureau, maar zij zeggen dat ik gewoon moet betalen. Ze hebben er een track+trace-formulier bij gedaan waaruit zou moeten blijken dat de kennisgeving in april 2020 is betekend, maar ik heb nooit iets ontvangen. Wat kan ik nu doen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bent onlangs aangeschreven door NIB i.v.m. een openstaande boete uit Italië. U heeft het originele proces verbaal nooit ontvangen en wordt nu door NIB voor het eerst geconfronteerd met het feit dat er een boete is opgelegd. NIB vordert een fors bedrag dat is opgebouwd uit: de minimale boete, vermeerderd met een 1e verhoging en vermeerderd met gerechtelijke kosten. NIB heeft u een bestand gestuurd waaruit zou blijken dat het proces verbaal u tijdig is aangeboden. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is en van welk bedrag betaling kan worden afgedwongen.

Procedure boete en bezwaar
Uit de Italiaanse wet volgt dat een buitenlandse overtreder van de wegcode, binnen 360 dagen na het vaststellen van de boete hiervan op de hoogte moet worden gesteld. Als de boete u te laat is toegezonden, kunt u op die grond bezwaar maken tegen de boete. De bewijslast ten aanzien van het tijdig versturen van het proces verbaal ligt bij de Italiaanse autoriteiten. Het is verdedigbaar om te stellen dat omdat u de boete niet eerder heeft ontvangen, u nog altijd op deze grond bezwaar kunt maken.

Hoogte boete
Afhankelijk van het moment waarop u tot betaling overgaat gelden andere boetebedragen. Als u binnen 5 dagen na ontvangst van het proces verbaal betaald, dan betaald u het laagste in het proces verbaal genoemde bedrag. Dit bedrag is gelijk aan de minimale boete die voor de betreffende overtreding kan worden opgelegd. Betaald u later dan 5, maar eerder dan 60 dagen na ontvangst van het proces verbaal, dan betaalt u een hoger boete bedrag. Als u na 60 dagen betaald, dan is het hoogste in het proces verbaal genoemde bedrag verschuldigd. De in het proces verbaal genoemde bedragen zijn inclusief procedure- en notificatiekosten. Per moment dat u tot betaling overgaat geldt dus een vastgesteld totaalbedrag. De bedragen genoemd in het proces verbaal zijn totaalbedragen en behoren niet bij elkaar te worden opgeteld, zoals NIB beweert.

Als u bezwaar aantekent tegen een opgelegde boete en u wordt in het gelijk gesteld, dan wordt de boete vernietigd door de rechter. Als u na een bezwaarprocedure in het ongelijk wordt gesteld, dan wordt de opgelegde boetebeschikking eveneens vernietigd maar stelt de rechter gelijktijdig een nieuw boetebedrag vast. In dat geval kan de maximale boete worden opgelegd voor de betreffende overtreding. Dat bedrag is tweemaal het hoogste in het proces verbaal genoemde bedrag.

Incasso
De Italiaanse autoriteiten zijn in Italië bevoegd tot het incasseren van deze vordering. In Nederland is het CJIB bevoegd tot het invorderen van (buitenlandse) geldboetes. In dit geval zou het CJIB dus ingeschakeld kunnen worden voor de incasso van de geldboete. Als het CJIB een buitenlandse geldboete incasseert bent u verplicht om aan het verzoek van het CJIB (dus zonder tussenkomst van een rechter) te betalen. Het CJIB kan zonder verdere gerechtelijke tussenkomst betaling afdwingen door beslag te leggen op het vermogen van de overtreder. Het CJIB kan ook het maximale boetebedrag verhogen met administratiekosten en vervolgens bij niet tijdige betaling verhogingen van het boetebedrag vorderen. Als de Italiaanse autoriteiten een regulier incassobureau inschakelen voor de incasso, dan kan dit incassobureau u juridisch niet dwingen om tot betaling over te gaan.

Verjaring
De boete kan niet meer geïncasseerd worden na 5 jaren nadat de overtreding is vastgesteld. Als u na 5 jaren geen verder bericht ontvangt van de Italiaanse autoriteiten of het Nederlandse CJIB, dan kan de geldboete niet meer geïncasseerd worden.

Conclusie
Gelet op het bovenstaande moet ik concluderen dat betaling van de huidige vordering van NIB  rechtens niet kan worden afgedwongen. U kunt door het CJIB gedwongen worden tot betaling van maximaal het hoogste in het proces verbaal genoemde bedrag (€ 485,63). Als u besluit om de boete via NIB af te doen, dan is het raadzaam om eerst overeenstemming te bereiken over de hoogte van het bedrag. Gelet op de beperkte mogelijkheden voor NIB om betaling af te dwingen is het raadzaam om een eventueel akkoord over de betaling te maximaliseren tot het hoogste in het proces verbaal genoemde bedrag. Als u zonder overeenstemming slechts een gedeelte van het door NIB gevorderde bedrag betaalt, dan is NIB bevoegd tot het eerst verrekenen van dit bedrag met eventuele incassokosten, terwijl u juridisch niet gehouden kunt worden tot het betalen van dergelijke kosten.

Het is de vraag of de Italiaanse autoriteiten op basis van het thans geleverde bewijs, voldoende aannemelijk kunnen maken dat het proces verbaal u tijdig en op een juiste wijze is aangeboden. Als de Italiaanse autoriteiten niet kunnen bewijzen dat het proces verbaal u correct is aangeboden, dan zou u bezwaar kunnen maken tegen de boete tot 60 dagen na ontvangst van het proces verbaal via NIB. Het risico van een bezwaarprocedure is dat de boete door de rechter op een hoger bedrag wordt vastgesteld.

U kunt incasso door het CJIB afwachten of u kunt overwegen om bij de Italiaanse autoriteiten na te vragen of u de boete nog rechtstreeks aan hen kunt voldoen. In ieder geval is de huidige vordering van NIB mijns inziens onredelijk en bovendien juridisch niet afdwingbaar.

Voor nadere informatie over verkeersboetes uit Italië, verwijs ik u graag naar onze website.