Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Voortijdige beëindiging private leasecontract

Vraag gesteld door H. Cieraad op 16 december 2020

Ik heb in private lease een Opel Karl in gebruik, bij de aanvraag voor verlening van mijn rijbewijs ( 79 jaar ) blijkt mijn gezichtsvermogen zodanig verslechterd, dat zowel mijn oogarts als het Instituut voor blinden en slechtzienden, het Kon. Visio in Haren aangeven, dat ik niet meer mag blijven rijden. Het Visio kan wellicht nog iets betekenen, maar daar geldt een wachttijd van tenminste 6 maanden.

Opel Lease beschouwt dit als een tussentijdse contractbeëindiging en wil de kosten hiervan berekenen. Ik sta thans geregistreerd als visueel gehandicapte en zal waarschijnlijk nooit meer een auto mogen besturen.
Kan ik dit standpunt van Opel Lease aanvechten ?
De leaseperiode was 60 maanden, waarvan er thans 26 zijn verstreken.
Voor de goede orde het contract is alleen door mij gesloten, mijn echtgenote rijdt al
jaren niet meer

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U rijdt sinds enige tijd een auto op basis van een private leaseovereenkomst. Onlangs heeft het CBR besloten uw rijbewijs niet te verlengen. Uw oogarts heeft geconstateerd dat uw gezichtsvermogen dusdanig is verslechterd dat rijden niet langer verantwoord is. U heeft dit aangegeven bij Opel Private Lease berekent ondanks de reden voor uw tussentijdse opzegging, de voortijdige beëindigingsvergoeding zoals deze is opgenomen in de toepasselijke algemene voorwaarden. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Pacta sunt servanda
Een hoofdregel in het Nederlands recht is dat (verbintenissen uit) overeenkomsten moeten worden nagekomen. Als algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard op een overeenkomst dat zijn partijen ook aan het bepaalde in deze algemene voorwaarden gebonden. Partijen zijn slechts na ontbinding of vernietiging niet meer gebonden aan de verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst.

Opzeggen
Een overeenkomst kan altijd worden opgezegd, echter blijft de wederpartij in dat geval bevoegd de volledige toegezegde prestatie op te eisen. Feitelijk bevrijd opzegging door de consument alleen de wederpartij van haar verplichtingen. De consument kan immers nog steeds gedwongen worden tot volledige betaling van de overeengekomen prijs. Vaak komen partijen overeen dat de overeenkomst voortijdig kan worden opgezegd en wordt een (redelijke) beëindigingsvergoeding overeengekomen.

Ontbinden
Door opzegging wordt de overeenkomst ontbonden en zijn partijen tegenover elkaar bevrijd van de verbintenissen uit de overeenkomst. In bepaalde gevallen kan een overeenkomst ook ‘kosteloos’ worden ontbonden. Als de wederpartij niet of onvolledig zijn verbintenissen uit de overeenkomst nakomt en deze tekortkoming in de nakoming ontbinding rechtvaardigt, kan de overeenkomst kosteloos worden opgezegd. Daarvan is in dit geval geen sprake. Ook zijn er geen (mogelijke) vernietigingsgronden.

Conclusie
Formeel juridisch bent u gehouden aan hetgeen is overeengekomen in de private leaseovereenkomst en de daarbij behorende algemene voorwaarden. U bent zodoende ook gehouden om de beëindigingsvergoeding te betalen, zoals de lease maatschappij dit heeft berekend. Vanuit juridisch oogpunt is het verdedigbaar dat de lease maatschappij geen schuld heeft aan uw oogaandoening en dat de oogaandoening geen effect heeft op de mogelijkheid tot nakoming van uw verbintenis, te weten het betalen van de termijnbedragen. Er is bovendien in de algemene voorwaarden ook geen beding opgenomen voor het geval dat de bestuurder feitelijk geen gebruik meer kan maken van de ter beschikking gestelde auto.

In bepaalde omstandigheden kan het eisen van nakoming van een overeenkomst, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Hoewel de bewijslast in dat geval in het geheel bij u ligt, zou een beroep hierop tot gevolg kunnen hebben dat u de gevorderde beëindigingsvergoeding niet, of slechts gedeeltelijk zou hoeven te betalen. Aangezien de leaseovereenkomst een geschillenregeling kent, kunt u overwegen om de hoogte van de beëindigingsvergoeding te betwisten. Als u er dan met de leasemaatschappij niet uitkomt, kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Private Lease.

Naast een mogelijk beroep op de redelijkheid en billijkheid zou dan ook de vraag kunnen worden voorgelegd of de Leasemaatschappij wel een langdurige overeenkomst had moeten aangaan, of dat zij u hiertegen hadden moeten beschermen.

Gelet op de hoogte van de beëindigingsvergoeding en de geringe hoogte van het klachtgeld (€ 127,50) raad ik u aan om de leasemaatschappij het bovenstaande voor te houden en indien u er niet onderling uitkomt het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. Hoewel ik de kans op succes bij de Geschillencommissie klein acht, is het financiële risico van een procedure eveneens klein.