Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat is mijn rechtspositie?

Vraag gesteld door C. de Moei op 8 juli 2020

Op 11-06 werd in Breda een nieuwe remklauw LA gemonteerd, die op 23-06 onherstelbaar lekte en door een andere garage werd vervangen (vakantie). Breda weigert elke schadevergoeding: ik had hen moeten bellen. Punt uit. Ik meen dat ik als consument een wettelijke bescherming heb en de 1e garage een vergoedingsplicht, in dit geval in geld.

Kunt u mij vertellen hoe e.e.a. juridisch in elkaar steekt? Ook meen ik dat hun hele verhaal over hun verzekeraar die dekking weigerde voor mijn relatie met Breda wettelijk niet relevant. Het gaat niet zozeer om de ca. 500 euro als wel om de ergernis en botheid van de garage, los van de rookgordijnen, die zij optrokken. Bij voorbaat dank voor uw moeite.

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U hebt in juni 2020 o.a. de remklauwen van uw auto laten vervangen bij een niet-Bovag garagebedrijf. Dit bedrijf spreekt een garantie met u af van 2 jaar op de uitgevoerde reparatie. Twaalf dagen later ervaart u problemen met de remmen. Een garagebedrijf op de route verhelpt de problemen en vervangt daarbij de remklauw opnieuw. Vervolgens heeft u contact opgenomen met de niet-Bovag garage en de noodzakelijke vervanging van de remklauw voorgelegd.

Dit garagebedrijf stelt zich op het standpunt, dat u zich had moeten melden om aanspraak te maken op de garantie. Dit bedrijf is niet bereid (een deel van) de kosten te vergoeden. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is en of u (een deel van) de kosten kunt verhalen op het niet-Bovag garagebedrijf.  

Conformiteit

U heeft recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u van een product mag hebben is o.a. afhankelijk van de betaalde prijs, leeftijd, aard van het gebrek en de kilometrage. Als het product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben en dit gebrek al bestond bij aflevering, dan heeft u grond van de wet recht op kosteloos herstel van het gebrek door de verkoper van het product.

Aard van het gebrek

U mag van de remklauwen een langere levensduur mag verwachten twaalf dagen. Of de geplaatste remklauwen kenden een gebrek of er zijn fouten gemaakt bij het monteren van de remklauw. Op grond van de toegezegde garantie mocht u zelfs verwachten dat de remklauwen 2 jaar zouden meegaan. Uiteraard geldt dat deze verwachting alleen redelijk is, als het gebrek niet een oorzaak van buitenaf heeft, of een oorzaak die voor uw rekening behoort te blijven.

Geen beroep op non-conformiteit

Hoewel u een goede kans had op een succesvol beroep op non-conformiteit en zodoende kosteloos herstel van het gebrek, had u de verkoper in de gelegenheid moeten stellen het gebrek te verhelpen. Door dit na te laten zal het zeer lastig blijken om de verkoper alsnog aan te spreken tot vergoeding van de door u gemaakte kosten.

Bovag voorwaarden

Op grond van de Bovag voorwaarden, geldt een garantie van 6 maanden, onverminderd als de reparatie binnen de garantietermijn door een derde wordt uitgevoerd mits u de noodzaak van directe reparatie kunt aantonen en het defect zich niet in de directe omgeving van de garantiegever voordoet. Uit de mij beschikbare gegevens blijkt echter dat de reparateur niet is aangesloten bij de Bovag. U kunt zich dan ook niet op deze bepaling beroepen.

Conclusie

Op grond van de wet kunt u de niet-Bovag garage niet aanspreken tot het vergoeden van de kosten van de uitgevoerde reparatie. Het is buitengewoon wrang dat u het niet-Bovag bedrijf niet kunt dwingen tot het vergoeden van een gedeelte van de kosten voor de reparatie. Zeker nu u, als u de verkoper de gelegenheid had gegeven het gebrek te verhelpen, deze garage de reparatie voor u kosteloos had moeten uitvoeren. Bovendien had u als dit bedrijf weigerende de reparatie binnen een redelijke termijn uit te voeren, wel op zijn kosten een derde bedrijf kunnen inschakelen en de kosten kunnen verhalen.

Dan resteert alleen een minnelijke regeling of een procedure bij de rechter. U kunt het geschil niet voorleggen aan de geschillencommissie omdat het garagebedrijf niet daarbij is aangesloten. Als u kiest een procedure bij de rechter aanhangig te maken is de kans op succes gering. Er is weinig bewijs van de garantietoezegging en al blijkt deze toezegging, dan nog zal het zeer lastig zijn om te bewijzen dat u onder deze garantie de reparatie mocht laten uitvoeren door een derde.

Ik raad u aan om in de toekomst reparaties uit te laten voeren door Bovag aangesloten bedrijven. Ook raad ik u aan om altijd vooraf met de laatste reparateur of verkoper te bespreken of de noodzakelijke reparatie onder garantie kan worden uitgevoerd of dat u toestemming krijgt voor reparatie door een ander bedrijf. Voor nu kunt u proberen nog een regeling te treffen met het garagebedrijf, maar kunt u daarbij weinig afdwingen.

Voor meer informatie over non-conformiteit verwijs ik u graag naar onze website.