Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Camping stopt

Vraag gesteld door op 19 september 2020

Op de camping waar wij al jaren met veel plezier komen, hebben wij begin 2020 een stacaravan op een vaste plaats gekocht van de campingeigenaren. 7 maanden na de aankoop ontvingen wij met de post een brief waarin werd aangekondigd dat de camping stopt eind 2021 ivm gezondheidsklachten van  een van de eigenaren. We hebben sinds de koop veel geld geïnvesteerd om de caravan eigen te maken en hebben onder andere een tuinprieel gekocht.

Wat zijn onze rechten? Hebben wij nu recht op een tegemoetkoming in investering- of verhuiskosten? Of het ontbinden van de eerder gesloten overeenkomst? En hoe zit het dan met de gemaakte kosten?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U hebt in januari 2020 een stacaravan gekocht van een campingeigenaar en huurt voor deze stacaravan een vaste staplaats. Onlangs hebt u brief ontvangen van de campingeigenaar waarmee de vaste staplaats per 31/12/2020 wordt opgezegd. De campingeigenaar heeft besloten de bedrijfsvoering te beëindigen. U wilt graag weten of u recht heeft op een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten. Ook wilt u graag weten of er nog andere mogelijkheden zijn om een gedeelte van uw investering terug te krijgen.

Recron-voorwaarden

Op grond van de Recron-voorwaarden kan de ondernemer de huurovereenkomst voor de vaste plaats alleen opzeggen in de gevallen als omschreven in art. 11 van de Recron-voorwaarden. Uit dit artikel volgt dat de ondernemer de overeenkomst o.a. kan opzeggen in geval van het eindigen van de bedrijfsvoering. De opzegging moet ten minste 3 maanden voor het einde van het lopende overeenkomstjaar worden aangezegd bij aangetekend schrijven.

Vergoedingen

Uit de Recron-voorwaarden volgt dat de recreant aanspraak maakt op een vergoeding als de overeenkomst wordt opgezegd vanwege herstructurering. Hiervan is in dit geval geen sprake.

Ontbinden

Een overeenkomst kan worden ontbonden als een van de partijen de verbintenissen niet (correct) nakomt en deze tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. De huurovereenkomst voor de vaste plaats wordt steeds aangegaan voor de periode van één jaar. De overeenkomst wordt door de ondernemer opgezegd in overeenstemming met de opzeggingsbepaling zoals overeengekomen in de algemene voorwaarden. Er is dus geen sprake van een tekortkoming in de nakoming die ontbinding zou rechtvaardigen. Ook met betrekking tot de koop van het kampeermiddel is er geen sprake van een tekortkoming in de nakoming en kan de koopovereenkomst niet worden ontbonden.

Conclusie

De ondernemer heeft de overeenkomst voor de huur van de vaste plaats opgezegd, vanwege beëindiging van de bedrijfsvoering. U hebt geen recht op een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten. U kunt de overeenkomst ook niet ontbinden.

Als de camping wordt verkocht en de koper ook een camping zal exploiteren, is er geen sprake van bedrijfsbeëindiging als bedoeld in de Recron-voorwaarden. In dat geval eindigt uw huurovereenkomst voor de vaste plaats niet.

Als zou blijken dat er al plannen zijn voor herstructurering door de ondernemer of door de beoogde rechtsopvolger en deze plannen al bestonden toen u de stacaravan kocht, dan kunt u de overeenkomst mogelijk succesvol vernietigen op grond van dwaling. In dat geval heeft de koop nooit plaatsgevonden en kunt u de aankoopsom als onverschuldigd terugvorderen van de campingondernemer. In dat geval bent u wel een gebruiksvergoeding verschuldigd aan de campingeigenaar.

Voor meer informatie over uw rechten bij de huur van een vaste plaats verwijs ik u graag naar onze website.