Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Kavelhuur bij verkoop recreatiewoning

Vraag gesteld door op 26 mei 2020

Onlangs is onze recreatiewoning (op huurkavel) verkocht. Organisatie is aangesloten bij Recron. Huurkavel en parkkosten 2020 zijn door nieuwe eigenaar met ons verrekend. Dat mag niet conform voorwaarden Recron. Nieuwe eigenaar is pas acceptabel voor organisatie indien hij nieuwe huurovereenkomst tekent en kavelhuur betaalt. Oude eigenaar vraagt aan organisatie om een credit voor resterende periode 2020, zodat dit terugbetaald kan worden aan nieuwe eigenaar. Credit volgt pas als nieuwe eigenaar getekend en betaald heeft. Dan is de nieuwe eigenaar acceptabel.

Op de vraag welk bedrag we aan credit kunnen verwachten, krijgt oude eigenaar geen reactie. Ook een onderhoudsfactuur was ruim na verkoop zowel naar nieuwe als oude eigenaar gestuurd over hele jaar 2020. Na veel mailtjes is dit voor de oude eigenaar aangepast naar rato.

Er wordt verwezen naar RECRON voorwaarden, maar die zijn nooit overhandigd en kun je zonder RECRON lidmaatschap niet downloaden. Is dit een normale gang van zaken?

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Onlangs heeft u uw recreatiewoning verkocht die op een bij de Recron aangesloten camping staat. De huur van de kavel en de parkkosten heeft u rechtstreeks verrekend met de nieuwe eigenaar. De ondernemer is het hier niet mee eens en verwijst naar de Recron voorwaarden. De nieuwe eigenaar wordt pas geaccepteerd als er een huurovereenkomst is getekend en als hij de kavelhuur heeft betaald.

U kent de Recron voorwaarden niet en uw vraag is of dit een normale gang van zaken is. Ik zal u uitleggen wat de procedure is.

Verkoop recreatiewoning/stacaravan

Bij de koop en verkoop moet rekening gehouden worden met de rechten van alle partijen: de koper, de verkoper en de recreatieondernemer.

Recreatiewoning/stacaravan verkopen met behoud van standplaats

Bij verkoop van een kampeermiddel die op gehuurde grond staat, is er geen sprake van huurbescherming zoals bij de huur van een woonhuis. Bij verkoop met behoud van plaats wordt het kampeermiddel verkocht en niet de plaats waar hij op staat. Daarvoor moet de ondernemer een nieuwe huurovereenkomst met de koper aangaan. De ondernemer mag zelf bepalen of hij die overeenkomst aan wil gaan.

Bespreek daarom met de ondernemer vóór de verkoop de mogelijkheid van verkoop met behoud van standplaats en vraag toestemming.

Recron voorwaarden artikel 9 vaste plaatsen

In artikel 9 van de Recron voorwaarden voor vaste plaatsen staat waar u zich aan moet houden als u uw kampeermiddel wenst te verkopen. Artikel 9: Verkoop kampeermiddel:

  1. Verkoop van het kampeermiddel is te allen tijde toegestaan. De verkoop van het kampeermiddel met behoud van plaats is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de ondernemer.
  2. De ondernemer kan verkoopvoorwaarden hanteren welke de recreant in acht dient te nemen.
  3. De recreant die het kampeermiddel verkoopt, dient dit voorafgaand aan de verkoop aan de ondernemer bekend te maken. Bij levering van het kampeermiddel eindigt de overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang. Het staat de ondernemer vrij al dan niet met de koper een overeenkomst aan te gaan. De ondernemer mag het sluiten van de overeenkomst met de koper niet afhankelijk stellen van een financiële tegemoetkoming of van een opdracht tot bemiddeling aan de ondernemer.
  4. Het staat de recreant vrij zijn kampeermiddel zelf te verkopen dan wel de ondernemer of -na schriftelijke toestemming van de ondernemer- een derde hiervoor in te schakelen. Indien de recreant de ondernemer of een door de ondernemer aangewezen derde opdracht geeft op te treden als bemiddelaar bij de verkoop van het kampeermiddel kan dit uitsluitend bij schriftelijke overeenkomst.
  5. Bij de opdracht als bedoeld in de tweede zin van het vierde lid, bedraagt de bemiddelingsvergoeding een vastgesteld overeengekomen bedrag of een bepaald percentage van de verkoopprijs. Deze bemiddelingsvergoeding dient in redelijke verhouding te staan tot de te verwachten uren en kosten die de bemiddelaar maakt of zal maken voor zijn opdracht. In afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde kunnen recreant en ondernemer voorafgaand aan de bemiddeling een vergoeding van de kosten en uren van de ondernemer op basis van nacalculatie overeenkomen. De ondernemer specificeert deze kosten en uren. De ondernemer verstrekt aan de recreant schriftelijk of elektronisch een kwitantie.
  6. Bij beëindiging van de overeenkomst als gevolg van verkoop van het kampeermiddel blijft de recreant het jaargeld voor het lopende overeenkomstjaar of de overeengekomen contractperiode verschuldigd.
  7. De recreant heeft recht op vermindering van het jaargeld dan wel restitutie van het te veel betaalde jaargeld voor het resterende deel van het overeenkomstjaar indien: a. ontruiming van de plaats vóór 1 juli van het lopende overeenkomstjaar plaatsheeft en b. een voor de ondernemer acceptabele vervangende recreant is gevonden en c. er geen gelijkwaardige plaats beschikbaar is op het terrein.
  8. Voor de koper met wie een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan, zijn de dan geldende voorwaarden en informatie zoals bedoeld in artikel 1.i van toepassing.

Conclusie

Het is gebruikelijk dat bij verkoop de ondernemer (na zijn toestemming) een nieuwe huurovereenkomst aangaat met de koper en dat de koper aan de ondernemer het stageld betaalt. De verkoper ontvangt van de ondernemer restitutie van een deel van het stageld.

Meer informatie over Recron voorwaarden vaste plaatsen en stacaravan kopen en verkopen vindt u op onze website.

Ik hoop dat het u met deze informatie duidelijk is geworden. Mocht u nog vragen hebben, mail ons dan gerust.